Vyhľadávanie:

Nový kotol zmení plán monitorovania emisií

Nový kotol zmení plán monitorovania emisií

Spoločnosť U. S. Steel Košice absolvovala verifikačný audit na bilanciu oxidu uhličitého

Množstvo vypustených emisií skleníkových plynov je v Európskej únii pod drobnohľadom. Podrobnejšie o problematike ročného bilancovania emisií oxidu uhličitého (CO2), ktoré je povinná vykonať aj spoločnosť U. S. Steel Košice, výsledkoch verifikačného auditu ich vykazovania, ale aj o kritériách obchodovania s emisiami hovoríme s manažérom pre CO2 z útvaru riaditeľa pre environmentálnu stratégiu Markom Vidom.

• Európska únia zaviedla pre bilancovanie emisií CO2 od roku 2013 sprísnené kritériá. S akým zámerom a čo to znamená pre U. S. Stel Košice?

Okrem zníženia nepresností používaných meradiel bolo cieľom ich prijatia zjednotenie metód monitorovania emisií oxidu uhličitého a ich vykazovania tak, aby boli transparentné a konzistentné. Veľké podniky si môžu vybrať metódu založenú na hmotnostnej bilancii palív a materiálov s obsahom uhlíka, s presnými váhami a akreditovanými laboratórnymi analýzami alebo metódu priameho merania CO2 v komínoch. Tú je však vhodnejšie aplikovať pri menšom počte významných komínov, napríklad v prípade samostatných elektrární a teplární energetického sektora. Spoločnosť U. S. Steel Košice vzhľadom na veľkú diverzifikáciu priemyselných činností, rôzne druhy palív, surovín a vedľajších produktov používa metódu založenú na hmotnostnej bilancii. Všetky technické prostriedky použité pre bilancie, ako aj technické výpočty a informačné systémy, musia byť náležite zdokumentované a dáta archivované desať rokov. Pre ročnú správu emisií CO2 musia byť použité špeciálne predpísané formuláre Európskej únie.

• Na čo všetko treba pri bilanciách emisií prihliadať a čo nemožno opomenúť?

Pri bilanciách emisií je dôležité dodržiavať monitorovací plán schválený okresným úradom, v ktorom sú uvedené predpísané váhy na zisťovanie množstva materiálov s obsahom uhlíka, analytické metódy na stanovenie obsahu uhlíka a opis kontroly a riadenia procesov.

Každý druh paliva alebo materiálu má svoje špecifické vlastnosti a rôzny spôsob manipulácie. Treba to vziať do úvahy, aby pri bilanciách nedošlo k dvojitému započítaniu toho istého množstva, alebo naopak, k opomenutiu zahrnúť relevantný materiál do bilancie. Napríklad uhlík prítomný v nakúpenom koksovateľnom uhlí prechádza do vyrobeného koksu a sčasti do koksárenského plynu. Uhlík obsiahnutý vo vyrobenom kokse a použitý vo vysokých peciach prechádza zasa do vysokopecného plynu, surového železa a trosky. Rovnako dôležité je zohľadniť správne stav zásob na konci roka, čo môže byť komplikované vzhľadom na požiadavky ich presného určovania.

• Vykázané emisie podliehajú auditu. Kto ho vykonáva a ako audit dopadol v košickej oceliarni?

Audit každý rok vykonáva externá oprávnená osoba, ktorá vydáva overovaciu správu. Ak správa konštatuje správnosť vykázaných emisií CO2 predkladá sa ešte na odsúhlasenie príslušnému okresnému úradu. Prevádzkovateľ je následne do konca apríla povinný odovzdať overené množstvo kvót správcovi registra. V prípade ich nedostatku ich musí dokúpiť. V súčasnosti sa cena jednej kvóty (tona CO2) pohybuje okolo 5 eur, pričom pokuta za neodovzdané kvóty je až 100 eur za každú nepriznanú tonu CO2. Tohtoročný audit, ktorý sa uskutočnil minulý mesiac, potvrdil správnosť vykázaného množstva CO2 za uplynulý rok. Spoločnosť U. S. Steel Košice je tak oprávnená odovzdať overené kvóty do registra Európskej únie.

• Európska schéma obchodovania s kvótami CO2 sa začala v roku 2005. Akými fázami prešla a čo podstatné sa odvtedy zmenilo?

Prideľovanie kvót CO2 a obchodovanie s nimi má slúžiť ako nástroj na znižovanie emisií z priemyselných činností s cieľom zabrániť globálnemu otepľovaniu. V prvej fáze i druhej fáze obchodovania, ktorá skončila v roku 2012, boli kvóty prideľované na základe historických emisií bezplatne. Pokiaľ nedošlo k významnej zmene technológie alebo nárastu výroby, pridelené kvóty postačovali a nebolo potrebné ich dodatočne nakupovať.

V prvom období cena kvót kolísala. Príčinou jej nestability bolo to, že podniky bilančne vykázali iné množstvo CO2 ako sa očakávalo. Druhé obchodovacie obdobie zase postihla finančná kríza, ktorá spôsobila zníženie objemu výroby a tým aj emitovaného množstva CO2. To privodilo prebytok kvót na trhu, čím ich cena klesala.

• Pre aktuálne obchodovacie obdobie platiace do konca roka 2020  Európska únia prijala niekoľko opatrení, ktoré sa významným spôsobom dotkli tak priemyselných podnikov, ako aj výrobcov elektrickej energie. Mohli by ste ich ozrejmiť?

Od roku 2013 je zakázané prideľovať bezplatné kvóty pre výrobcov elektriny. Kvóty si musia zaobstarať nákupom v aukcii. Pre ostatný priemyselný sektor sú kvóty pridelené bezplatne len do takej úrovne, ktorá zodpovedá najefektívnejším zariadeniam v danom odvetví. Ide o to, aby boli výrobcovia motivovaní implementovať energeticky účinné alebo nízkouhlíkové technológie, lebo v opačnom prípade budú nútení chýbajúce kvóty nakúpiť v aukcii. Vybrané priemyselné sektory však majú určitú výnimku na pridelenie bezplatných kvót. To preto, aby neboli poškodení voči konkurencii v krajinách, kde podobná ako európska schéma obchodovania nie je zavedená.

Preto okrem auditov na množstvo emisií CO2 sa každoročne v decembri vykonávajú aj audity, pri ktorých sa overujú množstvá koksu, železa, aglomerátu vyrobené za rok a rôzne údaje o produkcii a spotrebe tepla a elektriny. Cieľom je zistiť, či nedošlo k významnému zníženiu výroby. Ak áno, emisné kvóty pridelené bezplatne by sa museli krátiť. Nakupované energetické uhlie a zemný plyn budú zohrávať významnú úlohu pre zabezpečenie kvót v budúcnosti, pretože ich podiel, použitý na výrobu elektriny, sa bude musieť nakúpiť v aukcii. V U. S. Steel Košice plánujeme uviesť do skúšobnej prevádzky nový granulačný kotol číslo sedem. Preto už teraz pripravujeme zmenu plánu monitorovania CO2 a v spolupráci so zástupcami divízneho závodu Energetika a BSC identifikujeme zdroje dát a ich prenos do informačných systémov pre potreby bilancovania CO2.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...