KONTAKT  |    _eng _sk

Oceliarska spoločnosť podporuje vzdelávanie
           Pridané: 12.11.2007
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 45/2007

Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach má 55 rokov

Výročnou konferenciou Tradícia a budúcnosť v metalurgii a v materiálových technológiách si Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach pripomenula v stredu, 24. októbra, 55. výročie založenia fakulty. Na podujatí v Aule Ústavu materiálového výskumu SAV sa zúčastnili hostia z oblasti výroby ocele, hliníka, magnezitového a rudného priemyslu a zahraničných vysokých škôl a univerzít s ktorými fakulta spolupracuje.

Hutnícka fakulta, informoval dekan Karel Tomášek, vychovala doteraz viac ako 4500 hutníckych inžinierov, z nich 100 zahraničných, 282 kandidátov vied a 56 PhD. Učitelia a vedeckí pracovníci fakulty vydali 81 monografií a učebníc, 205 skrípt a učebných textov, vyše 6900 vedeckých a odborných publikácií. Pracovníci fakulty vyriešili viac ako 1700 vedecko - výskumných úloh a projektov a udelili im vyše 120 autorských osvedčení československých a slovenských patentov. Nezávislá Akademická ratingová a rankingová agentúra (ARRA) zaradila Hutnícku fakultu z hľadiska kvality na 3. miesto na Slovensku medzi 18 technickými fakultami. Fakulta spolupracuje s renomovanými univerzitami i s praxou.

Medzi jej najvýznamnejších partnerov patrí U. S. Steel Košice. O formách spolupráce, ktorá je nedeliteľnou súčasťou vzdelávacích programov spoločnosti, hovoril na konferencii viceprezident pre riadenie externých služieb a vzťahov Miroslav Kiraľvarga. Na prvom mieste spomenul výskumné projekty. Od roku 2001 do 2006 dosiahol ich finančný objem viac ako 7,3 milióna korún. Medzi podpornými aktivitami vyzdvihol štipendijný program pre študentov v sociálne znevýhodnených podmienkach, vďaka ktorému môžu študovať na vysokých školách. Od roku 2004 firma prispela na štúdium 106 mladým viac ako dvomi miliónmi korún. Spoločnosť umožňuje tiež študentom univerzít absolvovať odbornú prax vo svojich prevádzkach. Získané skúsenosti využívajú najmä pri tvorbe diplomových prác vypísaných oceliarskou spoločnosťou. Už šiesty rok sa môžu študenti tretích a štvrtých ročníkov vysokých škôl a univerzít uchádzať o letnú platenú stáž. Za toto obdobie sa vo firme vystriedalo vyše 260 dievčat a chlapcov. Tri štvrtiny tvorili práve študenti košickej Technickej univerzity. Úspešní stážisti dostanú ponuku pracovnej zmluvy už počas posledného roku štúdia. Za ostatných sedem rokov našlo v železiarňach zamestnanie 51 študentov Hutníckej fakulty, čo tvorí 28 percent z celkového počtu prijatých študentov univerzít SR. Vzdelávajú sa aj zamestnanci. Štúdiom popri zamestnaní si v školskom roku 2006/2007 zvyšuje kvalifikáciu na TU v Košiciach 92 železiarov. Dvadsiati dvaja sú poslucháčmi Hutníckej fakulty. Hlavným zámerom spolupráce U. S. Steel Košice so vzdelávacími inštitúciami, povedal M. Kiraľvarga, je prepojiť vzdelávací proces s požiadavkami praxe a podporovať kvalitu vzdelávania. Získanie a udržanie najlepších, zdôraznil, je základným predpokladom pre pretrvávajúci úspech firmy na trhu.

Hutnícka fakulta má v súčasnosti 8 katedier: Katedru chémie, Katedru neželezných kovov a spracovania odpadov, Katedru pecí a teplotechniky, Katedru náuky o materiáloch, Katedru metalurgie železa a zlievarenstva, Katedru integrovaného manažérstva, Katedru tvárnenia kovov a Katedru keramiky. Fakulta umožňuje všetky tri stupne vzdelávania - bakalárske, inžinierske i doktorandské. Všetky študijné programy sú akreditované na neobmedzenú dobu. Pripravené sú dva ďalšie bakalárske študijné programy - materiálové aplikácie v automobilovom priemysle a kov a keramika vo výtvarnej tvorbe, obidva v študijnom odbore Materiály. Tieto programy v súčasnosti schvaľuje Akreditačná komisia vlády SR. Fakultu navštevuje v súčasnosti 590 študentov v dennej forme štúdia a 265 externých študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Má 46 interných a 50 externých doktorandov.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá