Vyhľadávanie:

Ocenili dlhoročnú prácu desiatich košických hutníkov

Ocenili dlhoročnú prácu desiatich košických hutníkov

Na oslavách Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v Banskej Štiavnici aj U. S. Steel Košice

V piatok 7. septembra 2018 ožilo starobylé mesto Banská Štiavnica, ktoré pred dvadsiatimi piatimi rokmi zapísali spolu s okolitými technickými pamiatkami do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a ktoré sa na budúci rok, podobne ako Košice v roku 2013, stane Európskym hlavným mestom kultúry 2019, obľúbenými Salamandrovými dňami. Na celoslovenských oslavách stavovského sviatku  baníkov, geológov, hutníkov a naftárov i bohatej štiavnickej histórie, ktoré boli plné hudby najrôznejšieho žánru, tanca, divadla, zábavných podujatí i jarmoku, nechýbala ani početná skupina košických oceliarov na čele s topmanažérmi spoločnosti U. S. Steel Košice. Boli medzi nimi aj desiati naši kolegovia, ktorí  si na slávnostnom ceremoniáli prevzali čestné odznaky ministra hospodárstva SR Za pracovnú vernosť a vyznamenanie Vzorný záchranár.

Slávnostné zhromaždenie v Kultúrnom centre Banskej Štiavnice otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Peter Čičmanec. V svojom príhovore  krátko zhodnotil situáciu v ťažbe a spracovaní nerastných surovín na Slovensku, pričom okrem iného uviedol, že na území našej krajiny evidujeme 941 ložísk úžitkových nerastov, energetických surovín, rúd, vápencov i dolomitov. V uplynulom roku sme v Slovenskej republike z dobývacích priestorov na povrchu vyťažili 39,4 milióna ton surovín, z toho 28 miliónov našlo uplatnenie v stavebnom priemysle. Z podzemia bolivydolované 3 milióny ton nerastných surovín, z toho hnedého uhlia 1,9 mi­lióna ton. Spomenul transformačný proces baníckych regiónov v európskom kontexte a jeho význam pre budúcnosť ťažobných organizácií a po tom, čo zaželal všetkým baníkom, geológom, hutníkom a naftárom v mene svojom i v mene Slovenskej banskej komory do ďalšej práce veľa zdaru, privítal hostí. Patrili k nim minister hospodárstva SR Peter Žiga,  štátni tajomníci rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš a ministerstva životného prostredia Boris Susko, primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babjaková, zástupcovia štátnej správy a samosprávy slovenských baníckych miest, stavovských organizácií, akademických obcí, reprezentanti zamestnávateľských, profesijných a odborových zväzov, štatutári priemyselných podnikov, medzi nimi tiež prezident Republikovej únie zamestnávateľov a viceprezident U. S. Steel Košice pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslav Kiraľvarga a ďalší hostia.

Prítomným v sále  sa potom prihovorili viacerí hostia. Minister hospodárstva SR Peter Žiga sa zmienil o návrhu surovinovej politiky SR, ktorej cieľom je definovanie priorít pre slovenský surovinový priemysel, a to aj  s ohľadom na sociálne, environmentálne a ekonomické aspekty, ako aj o dôležitosti podpory recyklácie  surovín a potrebe zabezpečiť jej  najvyšší stupeň všade tam, kde je to ekonomicky aj technicky uskutočniteľné. V tomto duchu, poznamenal, spustila Európska komisia novú iniciatívu – transformáciu pre uhoľné regióny. „Transformácia uhoľného regiónu a jeho prechod z využitia uhlia na nízkouhlíkovú energetiku je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje systematickú súčinnosť všetkých jej aktérov,“ zdôraznil okrem iného. Konštatoval tiež, že v procese spracovania rudných surovín sú po baníkoch nezastupiteľní hutníci. „Výrobné organizácie realizujúce metalurgiu železných i neželezných kovov majú na hospodárstve SR významný podiel. Výsledky ich práce slúžia automobilovému, elektrotechnickému a energetickému priemyslu, stavebníctvu, ako aj zdravotníctvu a rozvoj nášho hospodárstva je bez nich nepredstaviteľný,“ podotkol.

Slávnostné zhromaždenie pozdravil aj štátny tajomník Branislav Ondruš, ktorý pripomenul, že firmy v oblasti baníctva, hutníctva, geológie a naftového priemyslu patria medzi veľkých zamestnávateľov v regiónoch, v ktorých pôsobia, alebo aj v celoslovenskom meradle. Krátko sa dotkol dvoch výziev, ktoré dnes  pred spoločnosťou stoja. Tou prvou je aktuálna situácia na pracovnom trhu a schopnosť zabezpečiť v ďalších rokoch pre všetkých zamestnávateľov dostatok kvalifikovaných pracovníkov. „Skutočné prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce a zamestnávateľov je najväčšou výzvou, na ktorú musíme adekvátne odpovedať.“ Za dôležitú v tejto súvislosti označil spoluprácu rezortu  so zamestnávateľmi vo všetkých odvetviach a hľadanie ďalších, novších a modernejších ciest na propagáciu profesií, ktoré sú s baníctvom, geológiou, hutníctvom a naftovým priemyslom spojené. Druhou aktuálnou výzvou, ako uviedol Branislav Ondruš, je posilňovanie sociálneho dialógu medzi zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov.

Po pozdravných príhovoroch štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia SR Borisa Suska a primátorky Banskej Štiavnice Nadeždy Babjakovej, zástupcu Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR Jozefa Škrobáka a predsedu OZ KOVO Emila Machynu sa slova ujal prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR Jozef Pittner. Pripomenul zložité podmienky hutníkov na podnikanie. „Náročné ekologické limity Európskej únie nútia hutnícke spoločnosti investovať do najlepších dostupných technológií,“ uviedol a zdôraznil, že aj keď je táto politika čiastočne podporovaná zdrojmi EÚ, svoj investičný podiel na nej majú i výrobné podniky.  Navyše, limity nie sú záväzné pre hutnícke výroby  mimo krajín EÚ a nerovnosť podmienok znevýhodňuje naše hutníctvo v náročnom trhovom prostredí. Za bremeno hutníckeho priemyslu, ktorý je už vo svojej podstate  energeticky náročným odvetvím, označil stále vysoké ceny energií, najmä elektrickej energie, ktoré patria k najvyšším v rámci EÚ predovšetkým v dôsledku jej regulovaných položiek. „Vysoké poplatky za elektrinu významne zvyšujú náklady a zároveň znižujú konkurencieschopnosť na európskom trhu,“ poznamenal a dodal, že hutníci uznávajú dôležitosť ochrany životného prostredia, ale súčasne požadujú nastoliť rovnováhu medzi  požiadavkami ekológie, technických a technologických možností hutníckych firiem a konkurencieschopnosti.

Slávnosť pokračovala udeľovaním vyznamenaní ministra hospodárstva SR a ministra životného prostredia SR. Čestný odznak Za pracovnú vernosť a za vzornú a dlhoročnú prácu udelil minister hospodárstva SR Peter Žiga tridsiatim piatim oceneným, medzi ktorými boli aj deviati košickí oceliari. Priamo z rúk ministra a za osobnej gratulácie zástupcu Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR Jozefa Škrobáka a Emila Machynu, predsedu Odborového zväzu KOVO, si ich  prevzali vedúci odboru kvalita oceliarní Ing. Benjamín Beháň, CSc., majster strojnej údržby Chémie DZ Koksovňa Ján Gaľa, prevádzkový zámočník – predák v dcérskej spoločnosti RMS, a.s. Košice Jozef Golenya, zástupca vedúceho prevádzky Opravy oceliarní DZ Mechanika Ladislav Iľaščík, riaditeľ odboru Výrobková metalurgia a výrobné postupy z útvaru GM pre Výskum a vývoj USSE RNDr. Vladislav Jurko, CSc., predák a zástupca vedúceho prevádzky Expedícia teplej valcovne DZ Expedícia František Kováč, zoraďovač prevádzky Úpravne DZ Studená valcovňa Ladislav Kováč, riaditeľ  dcérskej spoločnosti U. S. Steel  Košice – Labortest RNDr. Ladislav Rožek, MBA, predák  v prevádzke Servis pracovných strojov – údržba v dcérskej spoločnosti OBAL-SERVIS, a.s. Košice Miroslav Šuba. Hasičovi Jozefovi Vaškovi z USSK udelil minister čestný odznak Vzorný záchranár.

„Chcem sa vám poďakovať za vašu prácu. Aj vďaka vám je dnes naša spoločnosť takou úspešnou firmou a darí sa jej,“ prihovoril sa všetkým oceneným na slávnostnej recepcii prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso, pričom slová vďaky adresoval aj ich partnerkám a rodinným príslušníkom.

Vyvrcholením stavovských osláv v Banskej Štiavnici bol už  tradičný a jedinečný Salamandrový sprievod, ktorý sa stal v roku 2013 súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska a ktorý sa skutočne oplatí vidieť a zažiť. V jeho predvoji prišli Štiavničanov pozdraviť rôzne banícke spolky, vzdelávacie inštitúcie, medzi nimi aj Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie a Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach, a výrobné podniky. V sprievode bola opäť neprehliadnuteľná početná skupina košických oceliarov s firemnými zástavkami a blikajúcimi svetlami, ktorú sprevádzali bubeníci formácie Tambores a čírlíderky HC Košice.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...