Vyhľadávanie:

Ocenili dlhoročnú prácu desiatich košických hutníkov

Ocenili dlhoročnú prácu desiatich košických hutníkov

Na oslavách Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v Banskej Štiavnici aj U. S. Steel Košice

V piatok 7. septembra 2018 ožilo starobylé mesto Banská Štiavnica, ktoré pred dvadsiatimi piatimi rokmi zapísali spolu s okolitými technickými pamiatkami do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a ktoré sa na budúci rok, podobne ako Košice v roku 2013, stane Európskym hlavným mestom kultúry 2019, obľúbenými Salamandrovými dňami. Na celoslovenských oslavách stavovského sviatku  baníkov, geológov, hutníkov a naftárov i bohatej štiavnickej histórie, ktoré boli plné hudby najrôznejšieho žánru, tanca, divadla, zábavných podujatí i jarmoku, nechýbala ani početná skupina košických oceliarov na čele s topmanažérmi spoločnosti U. S. Steel Košice. Boli medzi nimi aj desiati naši kolegovia, ktorí  si na slávnostnom ceremoniáli prevzali čestné odznaky ministra hospodárstva SR Za pracovnú vernosť a vyznamenanie Vzorný záchranár.

Slávnostné zhromaždenie v Kultúrnom centre Banskej Štiavnice otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Peter Čičmanec. V svojom príhovore  krátko zhodnotil situáciu v ťažbe a spracovaní nerastných surovín na Slovensku, pričom okrem iného uviedol, že na území našej krajiny evidujeme 941 ložísk úžitkových nerastov, energetických surovín, rúd, vápencov i dolomitov. V uplynulom roku sme v Slovenskej republike z dobývacích priestorov na povrchu vyťažili 39,4 milióna ton surovín, z toho 28 miliónov našlo uplatnenie v stavebnom priemysle. Z podzemia bolivydolované 3 milióny ton nerastných surovín, z toho hnedého uhlia 1,9 mi­lióna ton. Spomenul transformačný proces baníckych regiónov v európskom kontexte a jeho význam pre budúcnosť ťažobných organizácií a po tom, čo zaželal všetkým baníkom, geológom, hutníkom a naftárom v mene svojom i v mene Slovenskej banskej komory do ďalšej práce veľa zdaru, privítal hostí. Patrili k nim minister hospodárstva SR Peter Žiga,  štátni tajomníci rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš a ministerstva životného prostredia Boris Susko, primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babjaková, zástupcovia štátnej správy a samosprávy slovenských baníckych miest, stavovských organizácií, akademických obcí, reprezentanti zamestnávateľských, profesijných a odborových zväzov, štatutári priemyselných podnikov, medzi nimi tiež prezident Republikovej únie zamestnávateľov a viceprezident U. S. Steel Košice pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslav Kiraľvarga a ďalší hostia.

Prítomným v sále  sa potom prihovorili viacerí hostia. Minister hospodárstva SR Peter Žiga sa zmienil o návrhu surovinovej politiky SR, ktorej cieľom je definovanie priorít pre slovenský surovinový priemysel, a to aj  s ohľadom na sociálne, environmentálne a ekonomické aspekty, ako aj o dôležitosti podpory recyklácie  surovín a potrebe zabezpečiť jej  najvyšší stupeň všade tam, kde je to ekonomicky aj technicky uskutočniteľné. V tomto duchu, poznamenal, spustila Európska komisia novú iniciatívu – transformáciu pre uhoľné regióny. „Transformácia uhoľného regiónu a jeho prechod z využitia uhlia na nízkouhlíkovú energetiku je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje systematickú súčinnosť všetkých jej aktérov,“ zdôraznil okrem iného. Konštatoval tiež, že v procese spracovania rudných surovín sú po baníkoch nezastupiteľní hutníci. „Výrobné organizácie realizujúce metalurgiu železných i neželezných kovov majú na hospodárstve SR významný podiel. Výsledky ich práce slúžia automobilovému, elektrotechnickému a energetickému priemyslu, stavebníctvu, ako aj zdravotníctvu a rozvoj nášho hospodárstva je bez nich nepredstaviteľný,“ podotkol.

Slávnostné zhromaždenie pozdravil aj štátny tajomník Branislav Ondruš, ktorý pripomenul, že firmy v oblasti baníctva, hutníctva, geológie a naftového priemyslu patria medzi veľkých zamestnávateľov v regiónoch, v ktorých pôsobia, alebo aj v celoslovenskom meradle. Krátko sa dotkol dvoch výziev, ktoré dnes  pred spoločnosťou stoja. Tou prvou je aktuálna situácia na pracovnom trhu a schopnosť zabezpečiť v ďalších rokoch pre všetkých zamestnávateľov dostatok kvalifikovaných pracovníkov. „Skutočné prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce a zamestnávateľov je najväčšou výzvou, na ktorú musíme adekvátne odpovedať.“ Za dôležitú v tejto súvislosti označil spoluprácu rezortu  so zamestnávateľmi vo všetkých odvetviach a hľadanie ďalších, novších a modernejších ciest na propagáciu profesií, ktoré sú s baníctvom, geológiou, hutníctvom a naftovým priemyslom spojené. Druhou aktuálnou výzvou, ako uviedol Branislav Ondruš, je posilňovanie sociálneho dialógu medzi zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov.

Po pozdravných príhovoroch štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia SR Borisa Suska a primátorky Banskej Štiavnice Nadeždy Babjakovej, zástupcu Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR Jozefa Škrobáka a predsedu OZ KOVO Emila Machynu sa slova ujal prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR Jozef Pittner. Pripomenul zložité podmienky hutníkov na podnikanie. „Náročné ekologické limity Európskej únie nútia hutnícke spoločnosti investovať do najlepších dostupných technológií,“ uviedol a zdôraznil, že aj keď je táto politika čiastočne podporovaná zdrojmi EÚ, svoj investičný podiel na nej majú i výrobné podniky.  Navyše, limity nie sú záväzné pre hutnícke výroby  mimo krajín EÚ a nerovnosť podmienok znevýhodňuje naše hutníctvo v náročnom trhovom prostredí. Za bremeno hutníckeho priemyslu, ktorý je už vo svojej podstate  energeticky náročným odvetvím, označil stále vysoké ceny energií, najmä elektrickej energie, ktoré patria k najvyšším v rámci EÚ predovšetkým v dôsledku jej regulovaných položiek. „Vysoké poplatky za elektrinu významne zvyšujú náklady a zároveň znižujú konkurencieschopnosť na európskom trhu,“ poznamenal a dodal, že hutníci uznávajú dôležitosť ochrany životného prostredia, ale súčasne požadujú nastoliť rovnováhu medzi  požiadavkami ekológie, technických a technologických možností hutníckych firiem a konkurencieschopnosti.

Slávnosť pokračovala udeľovaním vyznamenaní ministra hospodárstva SR a ministra životného prostredia SR. Čestný odznak Za pracovnú vernosť a za vzornú a dlhoročnú prácu udelil minister hospodárstva SR Peter Žiga tridsiatim piatim oceneným, medzi ktorými boli aj deviati košickí oceliari. Priamo z rúk ministra a za osobnej gratulácie zástupcu Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR Jozefa Škrobáka a Emila Machynu, predsedu Odborového zväzu KOVO, si ich  prevzali vedúci odboru kvalita oceliarní Ing. Benjamín Beháň, CSc., majster strojnej údržby Chémie DZ Koksovňa Ján Gaľa, prevádzkový zámočník – predák v dcérskej spoločnosti RMS, a.s. Košice Jozef Golenya, zástupca vedúceho prevádzky Opravy oceliarní DZ Mechanika Ladislav Iľaščík, riaditeľ odboru Výrobková metalurgia a výrobné postupy z útvaru GM pre Výskum a vývoj USSE RNDr. Vladislav Jurko, CSc., predák a zástupca vedúceho prevádzky Expedícia teplej valcovne DZ Expedícia František Kováč, zoraďovač prevádzky Úpravne DZ Studená valcovňa Ladislav Kováč, riaditeľ  dcérskej spoločnosti U. S. Steel  Košice – Labortest RNDr. Ladislav Rožek, MBA, predák  v prevádzke Servis pracovných strojov – údržba v dcérskej spoločnosti OBAL-SERVIS, a.s. Košice Miroslav Šuba. Hasičovi Jozefovi Vaškovi z USSK udelil minister čestný odznak Vzorný záchranár.

„Chcem sa vám poďakovať za vašu prácu. Aj vďaka vám je dnes naša spoločnosť takou úspešnou firmou a darí sa jej,“ prihovoril sa všetkým oceneným na slávnostnej recepcii prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso, pričom slová vďaky adresoval aj ich partnerkám a rodinným príslušníkom.

Vyvrcholením stavovských osláv v Banskej Štiavnici bol už  tradičný a jedinečný Salamandrový sprievod, ktorý sa stal v roku 2013 súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska a ktorý sa skutočne oplatí vidieť a zažiť. V jeho predvoji prišli Štiavničanov pozdraviť rôzne banícke spolky, vzdelávacie inštitúcie, medzi nimi aj Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie a Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach, a výrobné podniky. V sprievode bola opäť neprehliadnuteľná početná skupina košických oceliarov s firemnými zástavkami a blikajúcimi svetlami, ktorú sprevádzali bubeníci formácie Tambores a čírlíderky HC Košice.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...