KONTAKT  |    _eng _sk

Prevencia závažných priemyselných havárií pod drobnohľadom
           Pridané: 13.01.2014
Autor: Útvar riaditeľa pre krízový manažment
Kategória: 01/2014

Spoločnosť U. S. Steel Košice je v zmysle zákona č. 261/2002 o prevencii závažných priemyselných havárií zaradená do kategórie B z čoho pre ňu vyplývajú povinnosti, ktorých plnenie kontrolujú každý rok zainteresované orgány štátnej správy. Posledná minuloročná kontrola, ktorú koordinovala Slovenská inšpekcia životného prostredia a na ktorej sa podieľali aj Inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, odbor krízového riadenia Okresného úradu v Košiciach a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, sa uskutočnila od 25. septembra do 10. decembra 2013.

Kontrola bola zameraná na prevádzku Technické plyny divízneho závodu Energetika a zariadenia s prítomnosťou vybranej nebezpečnej látky, v tomto prípade vysokopecného plynu. Skutkový stav v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií bol na záver kontroly prerokovaný s viceprezidentom pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslavom Kiraľvargom na spoločnom stretnutí 20. decembra 2013. Ako na ňom odznelo, Slovenská inšpekcia životného prostredia v zastúpení Dany Vargovej konštatovala súlad s legislatívnymi požiadavkami v tejto oblasti. Nezistila žiadne nedostatky, ktoré by boli porušením zákona č. 261/2002 Z.z.

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2