Vyhľadávanie:

Valcovači vravia, že najdôležitejšia je komunikácia s ľuďmi

Valcovači vravia, že najdôležitejšia je komunikácia s ľuďmi

Teplá valcovňa s poldruha miliónom odpracovaných hodín bez úrazu

V rozpätí poldruha mesiaca sa podarilo už druhému divíznemu závodu na úseku generálneho manažéra pre valcovne, Teplej valcovni, odpracovať 1 500 000 hodín bez úrazu. Výsledok docielili 26. júna 2016 a v širšom fóre, na stretnutí viac ako sto päťdesiatich zamestnancov, ocenil tento úspech na pracovných raňajkách v pondelok 4. júla prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso. Stretnutie, ako je už zvykom, sa uskutočnilo v Závodnej jedálni ÚMD aj za účasti generálneho manažéra pre bezpečnosť a hygienu a REACH Marka Sala, generálneho manažéra pre valcovne Ladislava Hanuščalku a riaditeľa DZ Teplá valcovňa Štefana Nováka.

Oslava úspechu na poli bezpečnosti práce vždy poteší, konštatoval prezident Buckiso medzi zamestnancami divízneho závodu. Navyše, ako poznamenal, ak sa udeje v čase sviatočných chvíľ pre obidva národy - či už hovoríme o 4. júli, Dni nezávislosti (Independence Day), alebo o 5. júli, štátnom sviatku Sv. Cyrila a Sv. Metoda na Slovensku. „Dosiahli ste skvelý výsledok, som na naň hrdý a aj vy môžete byť právom hrdí,“ prihovoril sa valcovačom, pričom našiel aj paralelu medzi prácou a oslavami. „Sviatky, ako sú aj tieto, si v kruhu svojich rodín môžeme užiť iba vtedy, ak sme zdraví, ak sa nám nestane žiadny úraz. Všetko to, čo robíme v podniku pre bezpečnosť, je dôležité. Majme na pamäti, že akýkoľvek úraz zatieni aj tie najlepšie výsledky vo výrobe. Ak si nie ste istí tým, čo robíte, zastavte prácu, požiadajte o pomoc a pokračujte až keď sa ubezpečíte, že je všetko v poriadku,“ prezident USSK opätovne prízvukoval a vyslovil želanie, aby sa s tímom divízneho závodu stretol aj pri príležitosti ďalšej méty, troch miliónov odpracovaných hodín bez úrazu.

Výsledky tímu valcovačov ocenil aj generálny manažér pre bezpečnosť a hygienu a REACH M. Salo. „Teplá valcovňa je príkladom aj pre všetkých ostatných zamestnancov podniku tým, že vidia cieľ, ktorý sa všetci snažíme dosiahnuť,“ povedal okrem iného a zaželal všetkým, aby sa im v nastúpenej ceste darilo pokračovať. Úspech potešil aj generálneho manažéra pre valcovne L. Hanuščalku, veď iba nedávno slávil rovnaký výsledok aj s osadenstvom divízneho závodu Studená valcovňa. V príhovore sa pristavil tiež pri práve prebiehajúcich mimoriadnych bezpečnostných mítingoch (Safety Stand Down), ktoré pripomínajú zamestnancom, aby sa aj počas letných mesiacov sústredili na prácu a upozorňujú na smrteľné úrazy v korporácii od roku 2005, medzi ktorými sa ocitli aj dva v našej firme. „Bolo to ťažké a bolestivé pre všetkých,“ povedal o smutných udalostiach. „Som rád, že dnes sa tu stretávame pri inej príležitosti. Ďakujem všetkým zamestnancom, ale i manažérom za pomoc a podporu na ceste pri dosahovaní nášho cieľa.“

Hodnotu práce tímu teplej valcovne vyjadril certifikát potvrdzujúci odpracovanie poldruha milióna hodín bez úrazu, ktorý si z rúk prezidenta USSK S. Bucki­sa prevzal riaditeľ divízneho závodu Š. Novák. „Ďakujem každému jednému za váš prístup k bezpečnosti a vystupovanie na pracovisku,“ pripojil sa k rečníkom krátkym poďakovaním zamestnancom, ako aj manažmentu firmy za podporu, útvaru bezpečnosti práce za metodickú pomoc a za spoluprácu riaditeľovi pre bezpečnosť práce valcovní a finálnej výroby Pavlovi Vaščákovi a bezpečnostnému technikovi Adriánovi Benickému.

Pracovné raňajky využil prezident U­SSK aj na krátke rozhovory s najaktívnejšími zamestnancami v oblasti bezpečnosti práce. Najprv sa pristavil pri zmenovom majstrovi prevádzky Narážacie pece a príprava vsádzky Róbertovi Filovi. Zaují­malo ho, čo v prevádzke, kde pracuje, najviac prispelo k dosiahnutému výsledku. „Bol to výkon celého kolektívu. Každý prispieva svojou troškou. Som hrdý na to, že pracujem na zmene B,“ povedal R. Filo, pričom zvýraznil najmä bezpečnostné rozhovory a prostredníctvom Ocele východu odkázal kolegom, že im za všetko ďakuje. Podobnú otázku adresoval prezident firmy aj predákovi v prevádzke Narážacie pece Jánovi Koščovi. „Predovšetkým je to dobrá spolupráca a komunikácia medzi manažmentom a robotníkmi. Usilujeme sa problémy riešiť a aj keď máme na niečo rôzne názory, vzájomnou diskusiou sa snažíme nájsť riešenie v prospech veci,“ uviedol J. Košč, ktorý je zároveň zástupcom zamestnancov pre BOZP a veľkou mierou sa podieľa na odhaľovaní nebezpečenstiev v prevádzke. Predáka prípravy valcov Mariána Lukáča, ktorý je zároveň predsedom dielenského výboru OZ KOVO a zástupcom zamestnancov pre BOZP sa S. Bucki­so opýtal, ako pristupuje k bezpečnosti práce, ako spolupracuje s kolegami a ako riešia problémy. „Je dôležité rozprávať sa s ľuďmi, zaujímať sa o ich prácu, vysvetľovať. Zvlášť aktuálne je to v prípade novoprijatých zamestnancov, ktorí k nám vlani prišli z vonkajšieho prostredia i z iných prevádzok. Pokiaľ ide o nebezpečné konanie a nebezpečné podmienky, snažím sa na ne nielen upozorňovať, ale v rámci možností ich aj odstrániť,“ povedal okrem iného predák.

Miroslav Šoltýs začínal pred vyše dvadsiatimi rokmi v závode ako prevádzkový elektromechanik, postupne sa vypracoval na manažéra elektroúdržby a už piaty rok je koordinátorom elektroúdržby teplej valcovne. Je tiež vedúcim tímu na odhaľovanie a elimináciu nebezpečenstiev a ohrození v prevádzke Údržba teplej valcovne a práve táto oblasť, týkajúca sa konkrétne elektrickej energie, zaujímala S. Buckisa. Diskusiu viedli najmä o skrytých nebezpečenstvách a o tom ako sa pred nimi chrániť. „Ľudia musia byť veľmi ostražití, najmä pri poruchách, keď hľadajú príčinu. Meracie zariadenia prikladajú na živé časti zariadení, musia mať preto bohaté vedomosti, používať predpísané osobné ochranné prostriedky a dávať veľký pozor, aby sa prípadne nedotkli zariadení pod napätím,“ odznelo v rozhovore a okrem iného aj to, že od roku 2005, odkedy je M. Šoltýs manažérom, nemali v divíznom závode žiadny úraz spôsobený elektrickým prúdom.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...