Vyhľadávanie:

U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.
           

 


O spoločnosti
           

Spoločnosť U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o. (pôvodne VSŽ Labortest, s.r.o.) pôsobí na trhu služieb v oblasti skúšobníctva od roku 1995.
Hlavným dôvodom vytvorenia spoločnosti bolo splnenie legislatívnych predpokladov pre udelenie akreditácie v rámci Slovenskej národnej akreditačnej služby Slovenská národná akreditačná služba s cieľom rozšírenia a skvalitnenia poskytovaných služieb hodnotenia kvality výroby a zvýšenia dôveryhodnosti u našich odberateľov v dôsledku zavedenia nezávislého systému kontroly kvality podľa kritérií STN EN ISO/IEC 17025.


 

 

Spoločnosť sa etablovala v týchto oblastiach

 vykonávania chemických analýz, skúšok, rozborov a stanovenia fyzikálnych a mechanických vlastností materiálov

poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti hodnotenia kovových a nekovových materiálov

Akreditácia

  Jednotlivé laboratóriá a mechanická skúšobňa sú akreditované v rámci Slovenskej národnej akreditačnej služby, čo znamená, že výsledky skúšok laboratórií a skúšobne sú plne akceptované v Slovenskej republike a v zahraničí.  

Laboratórium/ Spoločnosť Osvedčenie - Akreditačný orgán  - Norma / Zákon Osvedčenie 

Laboratórium
Koksovne 

Osvedčenie o akreditácii č. S-024
Slovenská národná akreditačná služba - ISO/IEC 17025:2017
Rozsah akreditácie

Laboratórium
Studenej valcovne

Osvedčenie o akreditácii č. S-010
Slovenská národná akreditačná služba - ISO/IEC 17025:2017 
Rozsah akreditácie

Kvantometrické
laboratórium

Osvedčenie o akreditácii č. S-011
Slovenská národná akreditačná služba - ISO/IEC 17025:2017
Rozsah akreditácie

Mechanická
skúšobňa

Osvedčenie o akreditácii č. S-012
Slovenská národná akreditačná služba - ISO/IEC 17025:2017
Rozsah akreditácie

U. S. Steel Košice
Labortest, s.r.o

Osvedčenie o oprávnení použivať pečiatku evidovanej skúšobne
registračné č. 05
Združenie slovenských laboratórií a skúšobní

 

Laboratórium Koksovne

Je  spôsobilé vykonávať chemické a fyzikálne skúšky  tuhých palív  (uhlia a koksu), plynov, odpadových a podzemných vôd, ropných produktov a koksochemických produktov.
Spôsobilosť  vykonávať  skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium  preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Akreditované skúšky

 • Tuhé palivá (uhlie, koks) - stanovenie celkovej vody, analytickej vody, popola a prchavých látok gravimetricky, stanovenie uhlíka, vodíka, dusíka a síry IČ absorpciou po spálení a stanovenie spalného tepla a výhrevnosti kalorimetricky
 • Plyny - stanovenie metánu, vodíka, kyslíka, dusíka, oxidu uhličitého, oxidu uhoľnatého, eténu, etánu a etínu plynovou chromatografiou
 • Odpadové vody - stanovenie pH elektrochemicky, stanovenie kyanidov a CHSKCr spektrofotometricky, stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) plynovou chromatografiou s hmotnostnou detekciou (GC MS)
 • Odpadové a podzemné vody - stanovenie amónnych iónov spektrofotometricky, stanovenie chloridov, fluoridov, dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov a síranov iónovou chromatografiou
 • Podzemné vody – stanovenie CHSKMn  potenciometrickou titráciou

Neakreditované skúšky

Tuhé palivá:

 • Stanovenie dilatometrických parametrov uhlia, obsahu chlóru a fosforu v tuhých palivách, indexu puchnutia v uhliach, prchavej horľaviny v hnedom uhlí, sitového rozboru v práškových uhliach, relatívneho stupňa oxidácie čierneho uhlia

Odpadové vody:

 • Stanovenie sulfidov, rodanidov, fenolového indexu, BSKn, N-NO3-, fosforu, N-NH4+, N-NO2-, chloridov, rozpustených látok sušených a žíhaných, nerozpustených látok, kalov, síranov, voľného a celkového amoniaku, PAU v odpadových vodách
 • Stanovenie organického dusíka, celkového dusíka, uhľovodíkového indexu vo vodách
 • Stanovenie celkového železa, oxidu kremičitého, mernej vodivosti, kyslíka v kotlových vodách
 • Stanovenie zložiek (kyanidy, amoniak, pH, fenoly, sulfidy) v technologických vodách odsírenia koksárenského plynu

Plyny:

 • Stanovenie amoniaku, naftalénu, sírovodíka a strát benzolu v koksárenskom plyne
 • Stanovenie zložiek (amoniak, sírovodík, oxid uhličitý, kyanovodík) v kyslom a odpadovom plyne z technológie odsírenia koksárenského plynu

Kvapalné palivá, koksochemické produkty:

 • Stanovenie bodu tuhnutia a vzplanutia, cetánového indexu, v kvapalných palivách
 • Stanovenie nerozpustných látok v toluéne v dechte a dechtových olejoch
 • Stanovenie uhlíka, vodíka a dusíka v dechtoch a mazutoch
 • Stanovenie zloženia dechtu metódou GC-MS
 • Stanovenie obsahu benzénu, toluénu, etyl-benzénu, xylénov a naftalénu v benzoloch
 • Stanovenie benzénu a toluénu v medzioperačných pracích olejoch
 • Stanovenie vody, hustoty, viskozity, síry, popola, čísla kyslosti, mechanických nečistôt v olejoch
 • Stanovenie relatívnej doby výtoku ropných produktov podľa Englera
 • Stanovenie ropných látok z okují
 • Stanovenie etylalkoholu a etylénglykolu v živici
 • Stanovenie čistoty kvapalnej síry (voda, obsah kyselín, organické látky, popol) vznikajúcej pri odsírení koksárenského plynu
 • Stanovenie obsahu NaOH, celkovej alkality a uhličitanu sodného v technickom NaOH

Laboratórium Studenej valcovne

Je  spôsobilé vykonávať chemické a fyzikálne skúšky  plechov s povrchovou úpravou, technického železa, zinku, cínu, hliníka a hliníkových zliatin, podzemných, povrchových a odpadných vôd, technologických roztokov, olejov a emulzií.
Spôsobilosť  vykonávať  skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium  preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Akreditované skúšky

 • Stanovenie hmotnosti cínového povlaku / coulometria
 • Stanovenie hmotnosti zinkového povlaku / gravimetria
 • Stanovenie As,Al,Bi,Fe,Cu,Pb,Sb,Cd,Zn v cíne / iskrová opticko emisná spektrofotometria
 • Stanovenie Fe,Cu,Pb,Cd,Sn,Al,Si,Mg,Sb v zinku / iskrová opticko emisná spektrofotometria
 • Stanovenie Cd,Fe,Mn,Zn,Cr v odpadových vodách / atómovo absorpčná spektrometria s plameňovou atomizáciou
 • Stanovenie Cr 6+ v odpadových vodách / spektrofotometria
 • Stanovenie Hg v podzemných, povrchových a odpadových vodách / atómovo absorpčná spektrometria s generovaním studených pár
 • Stanovenie Mn,Cr,Cu,Ni v technickom železe / atómovo absorpčná spektrometria s plameňovou atomizáciou
 • Stanovenie P,Mo,V,Si v technickom železe / spektrofotometria
 • Stanovenie Si v technickom železe / gravimetria
 • Stanovenie Cu,Mg,Zn,Pb,Fe v hliníku a zliatinách hliníka / atómovo absorpčná spektrometria s plameňovou atomizáciou
 • Stanovenie Si v hliníku a zliatinách hliníka / gravimetria
 • Stanovenie farebného odtieňa na oceľovom plechu s organickým povlakom / spektrofotometria
 • Stanovenie lesku na oceľovom plechu s organickým povlakom / spektrofotometria
 • Stanovenie priľnavosti organického povlaku po skúške hĺbením v Erichsenovom prístroji / mechanická skúška
 • Stanovenie priľnavosti organického povlaku po mriežkovom reze / mechanická skúška
 • Stanovenie pevnosti organického povlaku proti praskaniu v ohybe, T-ohyb / mechanická skúška
 • Stanovenie odolnosti organického povlaku voči organickým rozpúšťadlám, MEK – test / mechanická skúška otieraním s použitím chemikálie
 • Stanovenie hrúbky organického povlaku / mechanická skúška, meranie rozmerov
 • Stanovenie magnetickej polarizácie, magnetickej indukcie, činiteľov anizotropie elektrotechnických plechov / magnetická indukcia
 • Stanovenie špecifických strat a činiteľov starnutia po starnutí / magnetická indukcia
 • Stanovenie hrúbky izolačnej vrstvy elektrotechnických plechov / magnetická indukcia
 • Stanovenie hrúbky izolačnej vrstvy elektrotechnických plechov / spätný rozptyl beta žiarenia
 • Stanovenie odporu izolačnej vrstvy elektrotechnických plechov / meranie izolačného odporu
 • Stanovenie lámavosti striedavým ohybom elektrotechnických plechov / mechanická skúška
 • Stanovenie drsnosti povrchu a počtu vrcholčekov pozinkovaného plechu / profilometria

Neakreditované skúšky

 • Rozbory moriacich médií a produktov
 • Rozbory elektrolytov - cínovacieho, chrómovacieho, niklovacieho, mediaceho
 • Špecifické skúšky povrchu plechov
 • Rozbory odmasťovacích a pasivačných roztokov
 • Rozbory olejov - emulgačné a konzervačné oleje, emulzie, Dioctylsebacat
 • Rozbory odpadových vôd
 • Rozbory kovových materiálov- cín, zinok, technické železo, hliník, meď, nikel, ferrobór
 • Rozbory vstupných surovín (laky, kyseliny, lúhy, soli, oxidy, izolačné hmoty, náterové hmoty)
 • Stanovenie ortuti v oceli a v práškových materiáloch
 • Test odolnosti plechov s organickým povlakom v soľnej hmle

Kvantometrické laboratórium

Je  spôsobilé vykonávať stanovenie prvkov v technickom železe (nízkolegovaná oceľ, liatina), v hliníku a hliníkových zliatinách metódou iskrovej atómovej emisnej spektrometrie, stanovenie kyslíka a dusíka  v technickom železe, stanovenie uhlíka a síry v technickom železe a ferozliatinách, stanovenie chemického zloženia trosiek, železorudných materiálov, ferozliatin a žiaruvzdorných materiálov metódou röntgen- fluorescenčnej spektrometrie, stanovenie objemovej hmotnosti žiaruvzdorných materiálov, meranie aktivity  rádionuklidov v hutníckych materiáloch scintilačnou metódou, stanovenie prvkov vo vodách metódou optickej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou, niektoré chemické, fyzikálne a tepelné skúšky hutníckych, keramických a žiaruvzdorných materiálov.
Spôsobilosť  vykonávať  skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium  preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Akreditované skúšky

 • Stanovenie chemického zloženia nízkolegovanej ocele metódou iskrovej atómovej emisnej spektrometrie
 • Stanovenie chemického zloženia  liatiny metódou iskrovej atómovej emisnej spektrometrie
 • Stanovenie chemického zloženia hliníka a hliníkových zliatin metódou iskrovej atómovej emisnej spektrometrie
 • Stanovenie kyslíka a dusíka v oceli a liatine metódou infračervenej absorpcie  a  metódou tepelnej vodivosti
 • Stanovenie uhlíka a síry v oceli, liatine a vo ferozliatinách metódou infračervenej absorpcie
 • Stanovenie chemického zloženia trosiek, železorudných materiálov, feromangánu, ferosilícia a žiaruvzdorných materiálov metódou röntgen fluorescenčnej spektrometrie
 • Stanovenie objemovej hmotnosti žiaruvzdorných materiálov vodnou metódou s vákuom
 • Meranie aktivity rádionuklidov 137Cs, 60Co, 241Am v oceli scintilačnou metódou
 • Meranie aktivity rádionuklidov 232Th, 226Ra, 40K v práškových materiáloch scintilačnou metódou
 • Stanovenie vybraných prvkov vo vodách metódou optickej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou

Neakreditované skúšky

 • Chemická analýza práškových materiálov metódou optickej emisnou spektrometrie s indukčne viazanou plazmou
 • Chemická analýza konvertorovej trosky, vysokopecnej trosky, aglomerátu, železorudných peliet, liacich práškov, vápna, žiaruvzdorných materiálov a surovín metódami klasickej chémie
 • Stanovenie straty sušením, straty žíhaním, objemovej hmotnosti, nasiakavosti, zdanlivej a skutočnej pórovitosti žiaruvzdorných materiálov
 • Tepelné a tepelno-mechanické skúšky žiaruvzdorných materiálov - pevnosť v tlaku, pevnosť v ohybe, pevnosť v ohybe pri zvýšenej teplote, žiaruvzdornosť, únosnosť v žiari pri zaťažení, trvalé dĺžkové zmeny, odolnosť voči zmenám teploty, stanovenie taviteľnosti popolov
 • Fyzikálno-chemické skúšky cementov a žiarobetónov
 • Sitové rozbory zrnitých materiálov

Mechanická skúšobňa

Je  spôsobilá  vykonávať mechanické skúšky kovových materiálov.
Spôsobilosť  vykonávať  skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium  preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Akreditované skúšky

 • Skúška ťahom - stanovenie parametrov ReH, ReL, Rp, Rt, Rm, A, Ae, Ag, Z pri teplote okolia, pri zvýšenej teplote (50 – 450)°C na plochých oceľových výrobkoch hrúbky: 0,13 mm - 14,00 mm a na valcových tyčiach do priemeruF 20 mm.
 • Skúška ťahom zvarového spoja v priečnom a v pozdĺžnom smere (deštrukčné skúšky zvarov).
 • Skúška ťahom – stanovenie prírastku výraznej medze klzu vyvolaného tepelným spracovaním (BH index)
 • Skúška ťahom – stanovenie súčiniteľa normálovej anizotropie ( r )
 • Skúška ťahom – stanovenie exponenta deformačného spevnenia ( n )
 • Skúška rázovej húževnatosti podľa Charpyho (2 ÷ 450) J v rozsahu teploty: (-70 ÷ +30)°Ca pri -196°C
 • Skúška padajúcim závažím – DWTT v rozsahu teploty: (-70 ÷ +30)°C, stanovenie PHL
 • Ohybová skúška, skúška lámavosti (deštrukčné skúšky zvarov),
 • Skúška ohybom – hodnotenie priľnavosti zinkového povlaku
 • Skúška tvrdosti podľa Rockwella (HRC, HRB, HRF, HR30T, HR15T)
 • Skúška tvrdosti podľa Brinella (HBW 10/3000, HBW 2,5/187,5)
 • Skúška tvrdosti podľa Vickersa (HV 30, HV 10, HV 5)
 • Skúška hĺbením podľa Erichsena

Neakreditované skúšky

 • Hodnotenie cípovitosti pocínovaných plechov
 • Skúška závesných zátok radiátora na strih za tepla
 • Kartonplast – skúška pevnosti vtlaku
 • Iné skúšky podľa technických možnosti laboratória
download_icon

KÓDEX ETICKÉHO SPRÁVANIA
U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o.


Ochrana osobných údajov

  Spoločnosť U. S. Steel Košice - Labortest, s. r. o. sa zaväzuje nasledovať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon") a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "nariadenie") General Data Protection Relevation.
 

Dôležité informácie o spracovávaní osobných údajov pre dotknutú osobu nasledujte kliknutím na Oznámenie.


Kontakty

 

Vedenie spoločnosti

Ladislav ROŽEK

Riaditeľ spoločnosti
 

 +421 55 673 4431
 +421 917 626 700

 lrozeksk.uss.com

Martin HURA

Manažér pre skúšobníctvo a testovanie

 +421 55 673 4225
 +421 917 626 701

 mhurask.uss.com

Eva KRAJŇÁKOVÁ

Sekretariát
 

 +421 55 673 4431
 +421 917 165 803

 ekrajnakovask.uss.com

Prázdny

Laboratórium Koksovne

Tomáš LACEK

Vedúci laboratória
 

 +421 55 673 2926
+421 908 296 460

 tlaceksk.uss.com

Jakub DEMKO

Zástupca
 

 +421 908 296 450

 jakubdemkosk.uss.com

Laboratórium Studenej valcovne

Beata SVETLÍKOVA

Vedúca laboratória
 

 +421 55 673 6090
 +421 917 626 721

 bsvetlikovask.uss.com

Peter MAŇKOŠ

Zástupca
 

  +421 908 296 455

 pmankossk.uss.com

Kvantometrické laboratórium

Alica RIDZOŇOVÁ

Vedúca laboratória
 

 +421 55 673 4903
 +421 917 626 724

aridzonovask.uss.com

Maria MOCHNACKÁ

Zástupca
 

 +421 55 673 0122
 +421 917 626 722

 mmochnackask.uss.com

Mechanická skúšobňa

Miroslav GREŠKO

Vedúci laboratória
 

 +421 55 673 6006
 +421 917 626 726

  MiroslavGreskosk.uss.com

Marián ŠKODI

Zástupca
 

 +421 945 432 193

 mskodisk.uss.comU. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.

Sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika
IČO: 31 699 634

Obchodný register:
Okresný súd Košice I
odd. Sro, vložka: 5471/V
GPS : +48° 37' 35.78", +21° 11' 38.32"

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...