Vyhľadávanie:

U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.
           

 


O spoločnosti
           

Spoločnosť U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o. (pôvodne VSŽ Labortest, s.r.o.) pôsobí na trhu služieb v oblasti skúšobníctva od roku 1995.
Hlavným dôvodom vytvorenia spoločnosti bolo splnenie legislatívnych predpokladov pre udelenie akreditácie v rámci Slovenskej národnej akreditačnej služby Slovenská národná akreditačná služba s cieľom rozšírenia a skvalitnenia poskytovaných služieb hodnotenia kvality výroby a zvýšenia dôveryhodnosti u našich odberateľov v dôsledku zavedenia nezávislého systému kontroly kvality podľa kritérií STN EN ISO/IEC 17025.


 

 

Spoločnosť sa etablovala v týchto oblastiach

 vykonávania chemických analýz, skúšok, rozborov a stanovenia fyzikálnych a mechanických vlastností materiálov

poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti hodnotenia kovových a nekovových materiálov

Akreditácia

  Jednotlivé laboratóriá a mechanická skúšobňa sú akreditované v rámci Slovenskej národnej akreditačnej služby, čo znamená, že výsledky skúšok laboratórií a skúšobne sú plne akceptované v Slovenskej republike a v zahraničí.  

Laboratórium/ Spoločnosť Osvedčenie - Akreditačný orgán  - Norma / Zákon Osvedčenie 

Laboratórium
Koksovne 

Osvedčenie o akreditácii č. S-024
Slovenská národná akreditačná služba - ISO/IEC 17025:2017
Rozsah akreditácie

Laboratórium
Studenej valcovne

Osvedčenie o akreditácii č. S-010
Slovenská národná akreditačná služba - ISO/IEC 17025:2017 
Rozsah akreditácie

Kvantometrické
laboratórium

Osvedčenie o akreditácii č. S-011
Slovenská národná akreditačná služba - ISO/IEC 17025:2017
Rozsah akreditácie

Mechanická
skúšobňa

Osvedčenie o akreditácii č. S-012
Slovenská národná akreditačná služba - ISO/IEC 17025:2017
Rozsah akreditácie

U. S. Steel Košice
Labortest, s.r.o

Osvedčenie o oprávnení použivať pečiatku evidovanej skúšobne
registračné č. 05
Združenie slovenských laboratórií a skúšobní

 

Laboratórium Koksovne

Je  spôsobilé vykonávať chemické a fyzikálne skúšky  tuhých palív  (uhlia a koksu), plynov, odpadových a podzemných vôd, ropných produktov a koksochemických produktov.
Spôsobilosť  vykonávať  skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium  preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Akreditované skúšky

 • Tuhé palivá (uhlie, koks) - stanovenie celkovej vody, analytickej vody, popola a prchavých látok gravimetricky, stanovenie uhlíka, vodíka, dusíka a síry IČ absorpciou po spálení a stanovenie spalného tepla a výhrevnosti kalorimetricky
 • Plyny - stanovenie metánu, vodíka, kyslíka, dusíka, oxidu uhličitého, oxidu uhoľnatého, eténu, etánu a etínu plynovou chromatografiou
 • Odpadové vody - stanovenie pH elektrochemicky, stanovenie kyanidov a CHSKCr spektrofotometricky, stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) plynovou chromatografiou s hmotnostnou detekciou (GC MS)
 • Odpadové a podzemné vody - stanovenie amónnych iónov spektrofotometricky, stanovenie chloridov, fluoridov, dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov a síranov iónovou chromatografiou
 • Podzemné vody – stanovenie CHSKMn  potenciometrickou titráciou

Neakreditované skúšky

Tuhé palivá:

 • Stanovenie dilatometrických parametrov uhlia, obsahu chlóru a fosforu v tuhých palivách, indexu puchnutia v uhliach, prchavej horľaviny v hnedom uhlí, sitového rozboru v práškových uhliach, relatívneho stupňa oxidácie čierneho uhlia

Odpadové vody:

 • Stanovenie sulfidov, rodanidov, fenolového indexu, BSKn, N-NO3-, fosforu, N-NH4+, N-NO2-, chloridov, rozpustených látok sušených a žíhaných, nerozpustených látok, kalov, síranov, voľného a celkového amoniaku, PAU v odpadových vodách
 • Stanovenie organického dusíka, celkového dusíka, uhľovodíkového indexu vo vodách
 • Stanovenie celkového železa, oxidu kremičitého, mernej vodivosti, kyslíka v kotlových vodách
 • Stanovenie zložiek (kyanidy, amoniak, pH, fenoly, sulfidy) v technologických vodách odsírenia koksárenského plynu

Plyny:

 • Stanovenie amoniaku, naftalénu, sírovodíka a strát benzolu v koksárenskom plyne
 • Stanovenie zložiek (amoniak, sírovodík, oxid uhličitý, kyanovodík) v kyslom a odpadovom plyne z technológie odsírenia koksárenského plynu

Kvapalné palivá, koksochemické produkty:

 • Stanovenie bodu tuhnutia a vzplanutia, cetánového indexu, v kvapalných palivách
 • Stanovenie nerozpustných látok v toluéne v dechte a dechtových olejoch
 • Stanovenie uhlíka, vodíka a dusíka v dechtoch a mazutoch
 • Stanovenie zloženia dechtu metódou GC-MS
 • Stanovenie obsahu benzénu, toluénu, etyl-benzénu, xylénov a naftalénu v benzoloch
 • Stanovenie benzénu a toluénu v medzioperačných pracích olejoch
 • Stanovenie vody, hustoty, viskozity, síry, popola, čísla kyslosti, mechanických nečistôt v olejoch
 • Stanovenie relatívnej doby výtoku ropných produktov podľa Englera
 • Stanovenie ropných látok z okují
 • Stanovenie etylalkoholu a etylénglykolu v živici
 • Stanovenie čistoty kvapalnej síry (voda, obsah kyselín, organické látky, popol) vznikajúcej pri odsírení koksárenského plynu
 • Stanovenie obsahu NaOH, celkovej alkality a uhličitanu sodného v technickom NaOH

Laboratórium Studenej valcovne

Je  spôsobilé vykonávať chemické a fyzikálne skúšky  plechov s povrchovou úpravou, technického železa, zinku, cínu, hliníka a hliníkových zliatin, podzemných, povrchových a odpadných vôd, technologických roztokov, olejov a emulzií.
Spôsobilosť  vykonávať  skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium  preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Akreditované skúšky

 • Stanovenie hmotnosti cínového povlaku / coulometria
 • Stanovenie hmotnosti zinkového povlaku / gravimetria
 • Stanovenie As,Al,Bi,Fe,Cu,Pb,Sb,Cd,Zn v cíne / iskrová opticko emisná spektrofotometria
 • Stanovenie Fe,Cu,Pb,Cd,Sn,Al,Si,Mg,Sb v zinku / iskrová opticko emisná spektrofotometria
 • Stanovenie Cd,Fe,Mn,Zn,Cr v odpadových vodách / atómovo absorpčná spektrometria s plameňovou atomizáciou
 • Stanovenie Cr 6+ v odpadových vodách / spektrofotometria
 • Stanovenie Hg v podzemných, povrchových a odpadových vodách / atómovo absorpčná spektrometria s generovaním studených pár
 • Stanovenie Mn,Cr,Cu,Ni v technickom železe / atómovo absorpčná spektrometria s plameňovou atomizáciou
 • Stanovenie P,Mo,V,Si v technickom železe / spektrofotometria
 • Stanovenie Si v technickom železe / gravimetria
 • Stanovenie Cu,Mg,Zn,Pb,Fe v hliníku a zliatinách hliníka / atómovo absorpčná spektrometria s plameňovou atomizáciou
 • Stanovenie Si v hliníku a zliatinách hliníka / gravimetria
 • Stanovenie farebného odtieňa na oceľovom plechu s organickým povlakom / spektrofotometria
 • Stanovenie lesku na oceľovom plechu s organickým povlakom / spektrofotometria
 • Stanovenie priľnavosti organického povlaku po skúške hĺbením v Erichsenovom prístroji / mechanická skúška
 • Stanovenie priľnavosti organického povlaku po mriežkovom reze / mechanická skúška
 • Stanovenie pevnosti organického povlaku proti praskaniu v ohybe, T-ohyb / mechanická skúška
 • Stanovenie odolnosti organického povlaku voči organickým rozpúšťadlám, MEK – test / mechanická skúška otieraním s použitím chemikálie
 • Stanovenie hrúbky organického povlaku / mechanická skúška, meranie rozmerov
 • Stanovenie magnetickej polarizácie, magnetickej indukcie, činiteľov anizotropie elektrotechnických plechov / magnetická indukcia
 • Stanovenie špecifických strat a činiteľov starnutia po starnutí / magnetická indukcia
 • Stanovenie hrúbky izolačnej vrstvy elektrotechnických plechov / magnetická indukcia
 • Stanovenie hrúbky izolačnej vrstvy elektrotechnických plechov / spätný rozptyl beta žiarenia
 • Stanovenie odporu izolačnej vrstvy elektrotechnických plechov / meranie izolačného odporu
 • Stanovenie lámavosti striedavým ohybom elektrotechnických plechov / mechanická skúška
 • Stanovenie drsnosti povrchu a počtu vrcholčekov pozinkovaného plechu / profilometria

Neakreditované skúšky

 • Rozbory moriacich médií a produktov
 • Rozbory elektrolytov - cínovacieho, chrómovacieho, niklovacieho, mediaceho
 • Špecifické skúšky povrchu plechov
 • Rozbory odmasťovacích a pasivačných roztokov
 • Rozbory olejov - emulgačné a konzervačné oleje, emulzie, Dioctylsebacat
 • Rozbory odpadových vôd
 • Rozbory kovových materiálov- cín, zinok, technické železo, hliník, meď, nikel, ferrobór
 • Rozbory vstupných surovín (laky, kyseliny, lúhy, soli, oxidy, izolačné hmoty, náterové hmoty)
 • Stanovenie ortuti v oceli a v práškových materiáloch
 • Test odolnosti plechov s organickým povlakom v soľnej hmle

Kvantometrické laboratórium

Je  spôsobilé vykonávať stanovenie prvkov v technickom železe (nízkolegovaná oceľ, liatina), v hliníku a hliníkových zliatinách metódou iskrovej atómovej emisnej spektrometrie, stanovenie kyslíka a dusíka  v technickom železe, stanovenie uhlíka a síry v technickom železe a ferozliatinách, stanovenie chemického zloženia trosiek, železorudných materiálov, ferozliatin a žiaruvzdorných materiálov metódou röntgen- fluorescenčnej spektrometrie, stanovenie objemovej hmotnosti žiaruvzdorných materiálov, meranie aktivity  rádionuklidov v hutníckych materiáloch scintilačnou metódou, stanovenie prvkov vo vodách metódou optickej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou, niektoré chemické, fyzikálne a tepelné skúšky hutníckych, keramických a žiaruvzdorných materiálov.
Spôsobilosť  vykonávať  skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium  preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Akreditované skúšky

 • Stanovenie chemického zloženia nízkolegovanej ocele metódou iskrovej atómovej emisnej spektrometrie
 • Stanovenie chemického zloženia  liatiny metódou iskrovej atómovej emisnej spektrometrie
 • Stanovenie chemického zloženia hliníka a hliníkových zliatin metódou iskrovej atómovej emisnej spektrometrie
 • Stanovenie kyslíka a dusíka v oceli a liatine metódou infračervenej absorpcie  a  metódou tepelnej vodivosti
 • Stanovenie uhlíka a síry v oceli, liatine a vo ferozliatinách metódou infračervenej absorpcie
 • Stanovenie chemického zloženia trosiek, železorudných materiálov, feromangánu, ferosilícia a žiaruvzdorných materiálov metódou röntgen fluorescenčnej spektrometrie
 • Stanovenie objemovej hmotnosti žiaruvzdorných materiálov vodnou metódou s vákuom
 • Meranie aktivity rádionuklidov 137Cs, 60Co, 241Am v oceli scintilačnou metódou
 • Meranie aktivity rádionuklidov 232Th, 226Ra, 40K v práškových materiáloch scintilačnou metódou
 • Stanovenie vybraných prvkov vo vodách metódou optickej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou

Neakreditované skúšky

 • Chemická analýza práškových materiálov metódou optickej emisnou spektrometrie s indukčne viazanou plazmou
 • Chemická analýza konvertorovej trosky, vysokopecnej trosky, aglomerátu, železorudných peliet, liacich práškov, vápna, žiaruvzdorných materiálov a surovín metódami klasickej chémie
 • Stanovenie straty sušením, straty žíhaním, objemovej hmotnosti, nasiakavosti, zdanlivej a skutočnej pórovitosti žiaruvzdorných materiálov
 • Tepelné a tepelno-mechanické skúšky žiaruvzdorných materiálov - pevnosť v tlaku, pevnosť v ohybe, pevnosť v ohybe pri zvýšenej teplote, žiaruvzdornosť, únosnosť v žiari pri zaťažení, trvalé dĺžkové zmeny, odolnosť voči zmenám teploty, stanovenie taviteľnosti popolov
 • Fyzikálno-chemické skúšky cementov a žiarobetónov
 • Sitové rozbory zrnitých materiálov

Mechanická skúšobňa

Je  spôsobilá  vykonávať mechanické skúšky kovových materiálov.
Spôsobilosť  vykonávať  skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium  preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Akreditované skúšky

 • Skúška ťahom - stanovenie parametrov ReH, ReL, Rp, Rt, Rm, A, Ae, Ag, Z pri teplote okolia, pri zvýšenej teplote (50 – 450)°C na plochých oceľových výrobkoch hrúbky: 0,13 mm - 14,00 mm a na valcových tyčiach do priemeruF 20 mm.
 • Skúška ťahom zvarového spoja v priečnom a v pozdĺžnom smere (deštrukčné skúšky zvarov).
 • Skúška ťahom – stanovenie prírastku výraznej medze klzu vyvolaného tepelným spracovaním (BH index)
 • Skúška ťahom – stanovenie súčiniteľa normálovej anizotropie ( r )
 • Skúška ťahom – stanovenie exponenta deformačného spevnenia ( n )
 • Skúška rázovej húževnatosti podľa Charpyho (2 ÷ 450) J v rozsahu teploty: (-70 ÷ +30)°Ca pri -196°C
 • Skúška padajúcim závažím – DWTT v rozsahu teploty: (-70 ÷ +30)°C, stanovenie PHL
 • Ohybová skúška, skúška lámavosti (deštrukčné skúšky zvarov),
 • Skúška ohybom – hodnotenie priľnavosti zinkového povlaku
 • Skúška tvrdosti podľa Rockwella (HRC, HRB, HRF, HR30T, HR15T)
 • Skúška tvrdosti podľa Brinella (HBW 10/3000, HBW 2,5/187,5)
 • Skúška tvrdosti podľa Vickersa (HV 30, HV 10, HV 5)
 • Skúška hĺbením podľa Erichsena

Neakreditované skúšky

 • Hodnotenie cípovitosti pocínovaných plechov
 • Skúška závesných zátok radiátora na strih za tepla
 • Kartonplast – skúška pevnosti vtlaku
 • Iné skúšky podľa technických možnosti laboratória
download_icon

KÓDEX ETICKÉHO SPRÁVANIA
U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o.


Ochrana osobných údajov

  Spoločnosť U. S. Steel Košice - Labortest, s. r. o. sa zaväzuje nasledovať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon") a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "nariadenie") General Data Protection Relevation.
 

Dôležité informácie o spracovávaní osobných údajov pre dotknutú osobu nasledujte kliknutím na Oznámenie.


Kontakty

 

Vedenie spoločnosti

Ladislav ROŽEK

Riaditeľ spoločnosti
 

 +421 55 673 4431
 +421 917 626 700

 lrozeksk.uss.com

Martin HURA

Manažér pre skúšobníctvo a testovanie

 +421 55 673 4225
 +421 917 626 701

 mhurask.uss.com

Eva KRAJŇÁKOVÁ

Sekretariát
 

 +421 55 673 4431
 +421 917 165 803

 ekrajnakovask.uss.com

Prázdny

Laboratórium Koksovne

Tomáš LACEK

Vedúci laboratória
 

 +421 55 673 2926
+421 908 296 460

 tlaceksk.uss.com

Jakub DEMKO

Zástupca
 

 +421 908 296 450

 jakubdemkosk.uss.com

Laboratórium Studenej valcovne

Beata SVETLÍKOVA

Vedúca laboratória
 

 +421 55 673 6090
 +421 917 626 721

 bsvetlikovask.uss.com

Peter MAŇKOŠ

Zástupca
 

  +421 908 296 455

 pmankossk.uss.com

Kvantometrické laboratórium

Alica RIDZOŇOVÁ

Vedúca laboratória
 

 +421 55 673 4903
 +421 917 626 724

aridzonovask.uss.com

Maria MOCHNACKÁ

Zástupca
 

 +421 55 673 0122
 +421 917 626 722

 mmochnackask.uss.com

Mechanická skúšobňa

Miroslav GREŠKO

Vedúci laboratória
 

 +421 55 673 6006
 +421 917 626 726

  MiroslavGreskosk.uss.com

Marián ŠKODI

Zástupca
 

 +421 945 432 193

 mskodisk.uss.comU. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.

Sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika
IČO: 31 699 634

Obchodný register:
Okresný súd Košice I
odd. Sro, vložka: 5471/V
GPS : +48° 37' 35.78", +21° 11' 38.32"

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...