Vyhľadávanie:

Tlačová správa
           

27.10.2021

V októbri sa uskutočnil interný audit bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Autor: Róbert Meitner, Frantisek Gregor

Dosiahli sme výborné hodnotenia

 

V úvode záverečného vyhodnotenia interného auditu SMS, ktorý sa uskutočnil v termíne od 18. do 22. októbra  poďakoval Róbert Meitner, generálny manažér pre bezpečnosť a ochranu, v mene vedenia U. S. Steel Košice audítorom z materskej korporácie Chrisovi Petrouskimu, Joshuovi Bernazzolimu, Steveovi Shafferovi, Steveovi Thomsonovi a Acovi Marijanovi, za ich rady a spätnú väzbu pri nastavení SMS, ale aj za iné oblasti, akým je napríklad aj nový modul Identifikácia kľúčových príčin. Poďakoval sa tiež všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu auditu a pomohli identifikovať priležitosti na zlepšenia.

Chris Petrouski, Safety & Security Director Center of Excellence (CoE),
vo svojom záverečnom zhodnotení konštatoval, že jeho hlavným cieľom, na základe poverenia vedenia korporácie, je zaviesť a implementovať dobre fungujúci SMS v rámci celej korporácie. Na rozdiel od minulosti nehľadali náhodné zlyhania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ale zamerali sa na samotný proces SMS, na základe čoho bolo možné identifikovať fungujúce a nefungujúce procesy. Konštatoval, že tento audit
v USSK bol doposial zo všetkých vykonaných auditov v rámci korporácie najlepší. Všetky predpisy po stránke formálnej sú v našej firme zavedné veľmi dobre a na všetkých stupňoch riadenia existuje veľmi dobrá informovanosť a znalosť týchto predpisov. Presvedčili sa o tom priamo
v prevádzkach, kde počas celého týždňa nespozorovali ani jedno závažné zistenie.

Steve Shaffer, špecialista CoE informoval o tom, že počas auditu zmapovali desiatky dokumentov a uskutočnili množstvo rozhovorov s manažementom jednotlivých prevádzok, čím verifikovali realizáciu SMS priamo v praxi. Na základe výsledkov auditu bude vypracovaný plán zlepšovania a stanovené ciele na rok 2022. Venoval sa trom oblastiam: Zhoda s právnymi predpismi, Kompetencie a školenia a Pripravenosť na núdzové situácie. Vo všetkých oblastiach dosahujeme veľmi vysokú úroveň riadenia, zadefinovania kompetencií, zhody, školení a pripravenosti na potenciálne riziká pre vznik núdzových situácií. Veľmi dobre máme rozpracovaný krízový manažment
a to v rámci celej korporácie.

Joshua Bernazzoli, manažér korp. CoE, sa venoval oblastiam: Vyšetrovanie incidentov a identifikácií nápravných opatrení, Ciele a plánovanie a HIRA. Ocenil, že pri incidentoch máme dôkladne rozobratú koreňovú príčinu
a hodnotenia rizík sú aktualizované v zmysle prijatých nápravných opatrení. Navrhol viac aplikovať hierarchiu opatrení, keďže iba 10 % opatrení je technického charakteru. Počas auditu predstavili nový nástroj na určenie koreňovej príčiny, ktorý je úzko spätý s kontrolnými mechanizmami prijatých opatrení. V oblasti Cieľe a plánovanie sme dosiahli najlepšie hodnotenie v rámci korporácie. Ide najmä o porozumenie cieľov a ich plnenie. V oblasti HIRA uviedol oblasti potenciálneho kontinuálneho zlepšovania. Detailnejšie informácie, a ich účinná analýza, nám môžu pomôcť pri riešení rízík, z toho vyplývajúcich úloh a umožnia nám lepšie predvídať nebezpečenstvá.

Steve Thomson, manažér korp. CoE,  sa venoval Dokumentácii, ktorá je
u nás veľmi dobre prepracovaná a aktualizovaná, či už v papierovej alebo elektronickej forme. Ďalšou oblasťou bol Manažment zmien. Vyzdvihol, že reporty obsahujú nielen písomnú ale aj obrazovú formu a na fotografiách je porovnaný pôvodný stav so stavom po náprave. Zaujal ich spôsob informovanosti zamestnancov prostredníctvom Knihy inštruktáži. Tento spôsob informovanosti chcú zdielať s ostatnými prevádzkami v rámci korporácie. Navrhol prepojiť Manažment zmien s IT systémom. Treťou oblasťou bol Manažment bezpečnosti dodávateľov. Ocenil veľmi dobre zavedený systém vo vzťahu k dodávateľom. Doporučil, aby noví dodávatelia prechádzali registráciou, preverením a certifikáciou systémom ISN ešte pred uzavretím kontraktu.

Aca Marijan, manažér korp. CoE, auditoval oblasti: Vedenie organizácie, Komunikácia a povedomie a Zapojenie zamestnancov. Skonštatoval, že USSK je veľmi proaktívna v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Príležitosť videl vo využívaní dát, ktoré máme k dispozícií a to tak kvalitatívnych ako aj kvantitatívnych. Tieto dáta by nám pomohli stať sa ešte viac prediktívnou organizáciou a mohli by sme tak byť najúspesnejší v celom našom sektore. Mal možnosť rozprávať so zamestnancami na rôznych úrovniach riadenia
a na základe toho skonštatoval, že komunikácia, povedomie, ako aj zapojenie zamestnancov v oblasti bezpečnosti je na veľmi dobrej úrovni. Zlepšenie vidí v komunikácií s dodávateľmi.

Marcel Novosad, viceprezident pre výrobu, vysoko ocenil profesionálny prístup audítorov našej materskej korporácie, ich erudovanosť a poďakoval im za námety na zlepšenia. Úspešným zavedením SMS budeme schopní zaviesť Integrovaný systém manažérstva, ktorý zastreší všetky systémy týkajúce sa bezpečnosti,  environmentu, energetiky, kvality, dodávateľov
a zákazníkov. Podčiarkol námet prepojenia SMS s IT technológiami a široké možnosti využívania firemnej XAPP aplikácie, ktorú majú v USA. Podobná aplikácia  bude čoskoro spustená aj u nás. Jej sprístupnenie všetkým zamestnancom a rozšírenie užívateľských služieb umožní  nielen rýchlu
a efektívnu komunikáciu, informovanosť, ale aj oboznamovanie sa zamestnancov s dokumentáciou a prinesie aj mnohé ďalšie funkcie
a benefity
.

 

Empty

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...