KONTAKT  |    _eng _sk

ProstrediE A INTERIÉROVÉ APLIKÁCIE
           

PROSTREDIE

Pri aplikáciách, kde sú produkty s organickým povlakom vystavené vplyvu vonkajšej atmosféry, pre bezproblémové používanie a aplikáciu správneho produktu musí konečný používateľ zohľadniť vplyv tohto prostredia, aby sa zabezpečila dlhodobá výkonnosť tohto produktu. Nižšie uvádzame niekoľko
príkladov a opisov prostredí:

Vidiecke prostredie

Vidiecke oblasti predstavujú prostredie s nízkym koróznym vplyvom. Typické
povlaky triedy antikoróznej ochrany RC2 podľa normy EN10169 zabezpečujú
primeranú a efektívnu funkčnosť budov v tomto prostredí. Sú dostupné aj iné povlaky s vyššou triedou antikoróznej ochrany, ktoré predlžujú životnosť
a trvanlivosť objektov s organickým povlakom.

Prímorské prostredie

Pobrežné a zároveň priemyselné oblasti sú považované za najkritickejšie
a najagresívnejšie prostredie pre ocele s organickými povlakmi. Ide o prostredie s kombináciou priemyselného znečistenia, vlhkosti a soli, ktoré predstavujú hrozbu pre trvanlivosť povlaku. Pre budovy v pobrežných a priemyselných oblastiach by sa mal vyžadovať a aplikovať povlak s triedou antikoróznej ochrany RC5 podľa normy EN10169. Povlaky s nižšou odolnosťou voči korózii sa neodporúčajú, pretože to môže mať negatívny vplyv na životnosť, funkčnosť a vzhľad povlakov.

Priemyselné prostredie

Priemyselné oblasti predstavujú prostredie s priemyselným znečistením, ktoré negatívne ovplyvňuje trvanlivosť povlaku. Miera poškodzovania povlaku súvisí s obsahom SO2 v atmosfére. Pre budovy v priemyselnom prostredí je potrebné špecifikovať povlak s triedou antikoróznej ochrany RC3, RC4 alebo RC5 podľa normy EN10169 v závislosti od úrovní koncentrácie SO2. Povlaky s nižšou triedou antikoróznej ochrany sa neodporúčajú, pretože to môže mať negatívny vplyv na funkčnosť a vzhľad povlakov a skrátiť životnosť budov.

Mestské prostredie

Mestské oblasti predstavujú prostredie so strednou koróznou agresivitou. Typické povlaky pre budovy v mestskom prostredí majú triedu antikoróznej ochrany RC3 podľa normy EN10169, ktorá zabezpečuje primeranú a efektívnu funkčnosť budov. Sú dostupné aj povlaky s vyššou triedou antikoróznej ochrany, ktoré predlžujú životnosť a trvanlivosť objektov s organickým povlakom.

Pobrežné prostredie

Pobrežné oblasti sú prostredím s prítomnosťou vlhkosti a soli z mora, ktoré majú negatívny vplyv na trvanlivosť povlakov a životnosť budov. Pre budovy, ktoré budú umiestnené v pobrežnej oblasti, je potrebné špecifikovať povlaky s triedou antikoróznej ochrany RC3, RC4 alebo RC5 podľa normy EN10169, v závislosti od blízkosti mora a celkového obsahu soli vo vzduchu. Povlaky s nižšou odolnosťou voči korózii sa neodporúčajú, pretože to môže mať negatívny vplyv na funkčnosť a vzhľad povlakov a skrátiť životnosť budov.

Vzťah medzi triedami antikoróznej ochrany, triedami korozivity a druhmi atmosféry – typické prostredia v miernom klimatickom pásme (pozri aj normu EN ISO 12944-2)

Trieda
antikoróznej ochrany

Trieda
korozivity

Vidiecke
prostr.

Mestské
prostr.

Priemyselné
prostredie

Prímorské
prostredie

Znečistenie
a vlhkosť

Pobrežné
prostredie

RC 1

C1 - veľmi nízka

 

 

 

 

 

 

RC 2

C2 - nízka

 

 

 

 

 

 

RC 3

C3 - stredná

 

 

Nízky obsah SO2

Nízky obsah soli

 

 

RC 4

C4 - vysoká

 

 

Stredný obsah SO2

Stredný obsah soli

 

 

RC 5

C5-I - veľmi vysoká

 

 

Výsoký obsah SO2

 

 

 

C5-M - veľmi vysoká

 

 

 

Vysoký obsah soli

 

Vysoký obsah soli

Opis koróznej agresivity prostredia (EN ISO 12944-2:2017)

Trieda korozivity

Korozivita
prostredia

Opis prostredia – exteriér
(informatívny údaj)

Vhodný systém
povlaku

C1

Veľmi nízka – všetky

-

Všetky

C2

Nízka

Atmosféry s nízkou úrovňou koncentrácie látok
znečisťujúcich ovzdušie.

Všetky

C3

Stredná

Mestské a priemyselné prostredie so strednou úrovňou znečistenia ovzdušia oxidom siričitým, pobrežné prostredie s nízkym obsahom soli.

Všetky

C4

Vysoká

Priemyselné prostredie a pobrežné prostredie so stredným obsahom soli.

PUR 50; HDP 50; HBP 50

C5-I

Veľmi vysoká
(priemyselná)

Priemyselné prostredie s vysokou vlhkosťou a agresívnymi atmosférami.

* Po predchádzajúcej dohode

C5-M

Veľmi vysoká
(prímorská)

Pobrežné a prímorsképrostredie s vysokým obsahom soli.

* Po predchádzajúcej
dohode

 

Upozornenie!
Oblasť použitia žiarovo pozinkovaných plechov s organickými povlakmi má byť vzdialená od pobrežia min. 3 km.

INTERIÉROVÉ APLIKÁCIE
​​​​​​​           

 

 

Triedy korozivity 

Podľa korozivity atmosféry vo vnútri budovy sa atmosféry v interiéroch môžu zatriediť do rôznych kategórií.
Je potrebné zohľadniť nasledujúce korózne podmienky:

1. Agresivita atmosféry vrátane (v príslušných prípadoch) podmienok čistenia vnútorných stien
budovy, napr. frekvencia čistenia, agresivita čistiacich prostriedkov a dezinfekčné postupy,


2. Riziko kondenzácie, t. j. riziko občasnej kondenzácie, častej kondenzácie, permanentnej kondenzácie.

Neagresívne prostredie

Veľmi nízka agresivita pre povlak špecifikovaná podľa atmosféry kategórie A1 definovanej v norme EN10169. Takáto atmosféra nemá chemickú agresivitu a periodickosť čistenia neutrálnymi čistiacimi prostriedkami nie je viac ako raz za mesiac.

Príklady: kancelárie, školy, obytné priestory (okrem kuchýň a kúpeľní), suché skladovacie priestory.

Prostredie s nízkou agresivitou

Nízka agresivita pre povlak špecifikovaná podľa atmosféry kategórie A2 definovanej v norme EN10169. Takáto atmosféra nemá chemickú agresivitu a periodickosť čistenia neutrálnymi čistiacimi prostriedkami nie je viac ako raz za týždeň.

Príklady: športové haly, kiná, divadlá, chladiarenské sklady, supermarkety.

Prostredie so strednou agresivitou

Stredná agresivita pre povlak špecifikovaná podľa atmosféry kategórie A3 definovanej v norme EN10169. Takáto atmosféra má nízku chemickú agresivitu a periodickosť čistenia čistiacimi prostriedkami s pH od 5 do 9 nie je viac ako raz za týždeň.

Príklady: kuchyne a kúpeľne, spracovanie potravín, priem. budovy, kde sa vykonávajú suché procesy.

Agresívne prostredie

Vysoká agresivita pre povlak špecifikovaná podľa atmosféry kategórie A4 definovanej v norme EN10169. Takáto atmosféra má chemickú agresivitu alebo riziko tvorby plesní a periodickosť čistenia čistiacimi prostriedkami s pH od 5 do 9 nie je viac ako
raz za deň.

Príklady: plavecké bazény, priemyselné budovy, kde sa vykonávajú mokré procesy (napr. pivovary, vínne pivnice).

Veľmi agresívne prostredie

Veľmi vysoká agresivita pre povlak špecifikovaná podľa atmosféry kategórie A5 definovanej v norme EN10169. Takáto atmosféra má vysokú chemickú agresivitu alebo vysoké riziko tvorby plesní a periodickosť čistenia čistiacimi prostriedkami s pH od 5 do 9 je aspoň raz za deň. Toto je potrebné dohodnúť v čase dopytu a objednávky.

Príklady: Pestovanie húb, budovy pre hospodárske zvieratá, mliekarne, papierne, spracovanie morských plodov.

Upozornenie!
Štandardné materiály sa vyrábajú pre kategórie A1 a A2, neagresívne prostredia a prostredia s nízkou agresivitou; materiály pre vyššie kategórie sú dostupné na vyžiadanie.

POSTAL ADDRESS:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovak Republic

Phone.: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

 

BILLING INFORMATION:
 

ID No.: 36 199 222
VAT ID: SK7020000119

Commercial Register: District Court Kosice I, Sec.: Sro, File No.: 11711/V

VISITING US:

 

Click here to get Google maps driving direction for visitors and suppliers

GPS coordinates:
48.624314 N, 21.188045 E –

You can also visit the website of our parent company United States Steel Corporation.