Vyhľadávanie:

Aby fabrika bola čo najbezpečnejšia

Aby fabrika bola čo najbezpečnejšia

Na obede s prezidentom vybraní zamestnanci divízneho závodu Vysoké pece

Minulý týždeň v stredu, 4. októbra, sa uskutočnil ďalší z už tradičných neformálnych obedov, na ktoré prezident spoločnosti David H. Lohr pozýva zamestnancov, ktorí vynikajú mimoriadnymi pracovnými výsledkami. Tentoraz spolu s prezidentom a viceprezidentom pre ľudské zdroje Miroslavom Kiraľvargom zasadli za spoločný stôl vybraní zamestnanci divízneho závodu Vysoké pece.

Úvodné slovo patrilo hostiteľovi. Porozprával čo-to o svojej predchádzajúcej kariére, rodine, záľubách, ale najmä o zámeroch, s ktorými do Košíc pricestoval. "Jedným z mojich cieľov," povedal okrem iného, "je dosiahnuť, aby bola fabrika čo najbezpečnejšia.

Osobne som presvedčený, že nulová úrazovosť dosiahnuteľná je. Verím, že to presvedčenie zdieľate so mnou. V priebehu minulého mesiaca - septembra, sa to podarilo."
Cestou k ďalšiemu z cieľov - spraviť z košickej oceliarne dlhodobo úspešný podnik, v ktorom by sa mohli realizovať budúce generácie, je orientácia na kvalitu a výrobky s vyššou pridanou hodnotou. "Ide predovšetkým o tie, ktoré smerujú do automobilového priemyslu. Dôležitým krokom, ktorý nám zabezpečí dlhodobú úspešnosť, je prebiehajúca výstavba pozinkovacej linky a ďalších zariadení,"

Prezidentovi hostia

Ondrej PALENČÁR, koordinátor rudiska
V spoločnosti začal pracovať v roku 1971. Začínal v DZ Vysoké pece, najprv na úseku aglomerácie v robotníckej profesii, neskôr prešiel na rudisko, kde bol predákom. Po čase sa vypracoval na pozíciu zmenového majstra rudiska, dnes je koordinátorom tohto strediska. Problematiku svojej práce ovláda výborne, v prípade potreby zastupuje zmenového majstra rudiska a CPR. Patrí medzi služobne najstarších pracovníkov prevádzky. Pre svoju odbornosť a znalosť problematiky prevádzky patrí medzi najskúsenejších zamestnancov s patričným rešpektom.

Mikuláš ANDRÁŠIK, 1. nakladač
Od svojho nástupu do železiarní v roku 1973 až po súčasnosť vykonáva funkciu 1. nakladača na nakládke rudiska a CPR. Súčasne zastupuje predáka nakladacích zásobníkov. Počas dlhoročnej praxe sa zaučil vykonávať všetky profesie na svojom úseku. V prípade potreby vie plnohodnotne zastúpiť chýbajúcich zamestnancov. Patrí medzi najstarších kmeňových zamestnancov úseku CPR. Pre svoj ústretový prístup k spolupracovníkom je v kolektíve obľúbený.

Diethard OEHLKE, špecialista - slaboprúd
Vo fabrike začínal v roku 1970 ako opravár - špecialista automatiky pásovej dopravy rudiska, sekvenčného systému WSSB. Je to vysokokvalifikovaný odborník s bohatými skúsenosťami. Zúčastňuje sa na riešení zložitých technických problémov, často aj v mimopracovnom čase. Patrí medzi zamestnancov s vysokou pracovnou morálkou a zmyslom pre bezpečnosť a hygienu práce. Ochotne odovzdáva svoje odborné skúsenosti a teoretické vedomosti ostatným spolupracovníkom. Je čestný a spoľahlivý.

František EPERJEŠI, predák - zmenový zámočník
Od roku 1982, kedy nastúpil do železiarní, je zamestnancom DZ Vysoké pece. Šesť rokov bol prevádzkovým zámočníkom, potom predákom zmenovej údržby Aglomerácie. Veľmi rýchlo si osvojil špecifiká údržbárskej práce a vypracoval sa na špičkového odborníka prevádzky. Kolektív pod jeho vedením má veľký podiel na včasnom analyzovaní a odstraňovaní porúch hlavných hutníckych agregátov, ktoré ovplyvňujú prestojovosť spekacích pásov. Ako úsekový dôverník odborov je vždy ochotný riešiť problémy spolupracovníkov. V oblasti bezpečnosti práce je vysoko náročný tak na seba, ako aj svojich podriadených. Svojimi organizačnými schopnosťami a rozhodným správaním si získal prirodzenú autoritu i rešpekt svojich spolupracovníkov.

Ignác BALÁŽ, aparátnik
V spoločnosti pracuje od roku 1964 v profesii aparátnik. Počas svojej praxe sa aktívne podieľal na zdokonaľovaní ovládacích systémov pre riadenie a na tvorbe bezpečnostných podmienok pre ohrievače vetra. Má bohaté pracovné skúsenosti a aktívne sa podieľa na príprave nových zamestnancov. Počas svojej praxe zabránil vzniku mnohých nežiaducich udalostí.

Ján ČAČUNDA, operátor
Vo fabrike začínal v roku 1971 ako troskár. Postupne prešiel viacerými profesiami, v súčasnosti je operátorom vysokých pecí. Počas opráv a modernizácií sa aktívne podieľal na realizácii nových technológií a bezpečnostných podmienok v systéme zavážania vysokých pecí. Jeho bohaté skúsenosti sa odzrkadlili aj na jeho účasti v zlepšovateľskom hnutí a tiež pri výchove mladých operátorov.

Vladimír HREHA, predák - koordinátor
V spoločnosti pracuje už tridsiaty šiesty rok, prvých sedem ako zámočník v OD3. Od roku 1982 pôsobí v DZ Vysoké pece na úseku plynočistiareň, posledných pätnásť rokov zastáva pozíciu predáka - koordinátora plynočistiarne. Svoje pracovné povinnosti si plní zodpovedne, vyniká vysokou profesionálnou úrovňou, veľmi dobrými organizačnými a riadiacimi schopnosťami. Pracovný kolektív pod jeho vedením pracuje bezpečne a výrobné úlohy plní na vysokej úrovni.

Miroslav ZVIRINSKÝ, strojník Robins-Messiteru
Zamestnancom železiarní a DZ Vysoké pece sa stal v roku 1990. Od svojho nástupu až dodnes prešiel rôznymi profesiami až po tú súčasnú - strojník naberača Robins-Messiter. Aktívne sa zapája do riešenia problémov pracoviska, kvalitne a zodpovedne plní pracovné úlohy. Pre svoj bezprostredný prístup k spolupracovníkom je v kolektíve obľúbený, čím ho stmeľuje pre plnenie úloh.

Ivan MLYNSKÝ, koordinátor aglomerácie
Od svojho nástupu do spoločnosti a DZ Vysoké pece v roku 1966 prešiel až doteraz viacerými profesiami. V súčasnosti je koordinátorom aglomerácie. Povinnosti vyplývajúce z pracovného zaradenia plní zodpovedne a kvalitne. Neustálou odbornou prípravou, tak teoretickou ako aj praktickou, cieľavedomým a zodpovedným prístupom k práci je pre ostatných spolupracovníkov príkladom.

Vincent DOLHY, predák - zmenový zámočník
V spoločnosti, v DZ Vysoké pece, pracuje od roku 1977. Odvtedy si postupne zvyšoval kvalifikáciu na paliča a zvárača. Svojimi skúsenosťami a kvalitnou prácou výrazne prispieva k znižovaniu údržbárskych prestojov v DZ Vysoké pece a k zlepšovaniu životného prostredia. Je náročný tak na seba, ako aj na svojich podriadených spolupracovníkov. Svojím prístupom stmeľuje kolektív a vedie ho k výborným výsledkom tak, aby si prácu každý obľúbil a výkon odovzdával v plnom nasadení.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...