Vyhľadávanie:

Ako získať dobrú povesť

Ako získať dobrú povesť

Workshop na tému etika v podnikaní

Workshop.
Ako budovať zodpovedný podnik, to sa mohli dozvedieť účastníci workshopu na tému etika v podnikaní. Podujatie pripravila Americká obchodná komora na Slovensku.

Americká obchodná komora na Slovensku pripravila minulý týždeň dva workshopy pre podnikateľov na tému Etika v podnikaní. V utorok 23. marca sa stretnutie uskutočnilo v Bratislave a vo štvrtok 25. marca v Košiciach. Prednášky a cvičenia viedol Kenneth W. Johnson, riaditeľ Ethics & Policy Integration Center v USA.

Prítomní zástupcovia firiem získali informácie o budovaní zodpovedného podniku, o kultúre organizácie, očakávaniach zainteresovaných strán, účele etického kódexu i politike implementácie. Hovorili tiež o tom, ako zodpovedný podnik podporuje svojich zamestnancov a zástupcov, aby plnili jeho štandardy, postupy a očakávania a dozvedeli sa, ako zistiť, že jeho štandardy, postupy a očakávania plnia.

Ako zdôraznil Kenneth Johnson, v dnešnom poprepájanom a vzájomne závislom svete, v ktorom sú hranice medzi krajinami stále menej výrazné, sa princípy podnikateľského konania stávajú kritériami pre vybudovanie dobrej povesti v medzinárodnej podnikateľskej komunite a sú zároveň základmi, na ktorých sa formujú prvé dojmy a na ktorých sú udržiavané zavedené vzťahy.

Pre akýkoľvek podnikateľský subjekt je dôležité, vyzdvihol, dodržiavať v osobných i profesionálnych vzťahoch etické a morálne princípy. Nezabúdať vždy podnikať v rámci vlastných možností, rešpektovať partnerov a účastníkov v spoločnej podnikateľskej aktivite, vyhýbať sa násiliu alebo zastrašovaniu ako metódam na dosiahnutie úspechu v podnikaní, odolávať zločinu a korupcii a plniť svoju úlohu tak, aby bolo jasné, že zločin a korupcia neprinášajú zisk nikomu. Základným kameňom podnikania a kľúčom k úspechu je dôvera. Dobrú povesť možno získať za bezúhonnosť, kompetentnosť a vysokú kvalitu.

Za kľúčový označil vzťah dôvery medzi manažmentom a akcionármi. Podnikateľské subjekty majú významnú zodpovednosť tiež voči svojim zamestnancom. Dobrá povesť spoločnosti zohráva dôležitú úlohu vo vzťahoch s inými podnikateľskými subjektami. Nevyhnutnosťou je tiež zdravý vzťah s komunitou v ktorej spoločnosť pôsobí. Sem patrí aj starostlivosť o životné prostredie. Dôležité je tiež dodržiavať zákony príslušnej krajiny. Na zabezpečenie bezúhonnosti podnikateľského subjektu a jeho vzťahu so zainteresovanými stranami je potrebný vyvážený systém vzájomnej kontroly. Najvyššie priority spoločnosti by mali byť nasmerované proti vydieraniu a úplatkárstvu. Pevné obchodné štandardy a etické praktiky podporuje kultúra podniku. Toto úsilie musia viesť manažment a akcionári. V súlade s týmito princípmi by mali spoločnosti navrhnúť a aplikovať v praxi vlastné etické kódexy.

U. S. Steel Košice takýto dokument vypracovala už v roku 2001. Kódex etického správania (Code of Ethical Business Conduct) je oficiálnou normou firmy. Dokument prijalo vedenie spoločnosti, schválili odborové organizácie a tvorí súčasť Kolektívnej zmluvy na roky 2001 - 2004. Kódex vo forme brožúrky obdržal každý zamestnanec a svojím podpisom potvrdil, že sa ním bude riadiť.

Účel kódexu a normy správania sa v oceliarskej spoločnosti priblížil účastníkom workshopu generálny právny zástupca U. S. Steel Košice Kenneth Pepperney. Podrobnejšie hovoril o časti týkajúcej sa obchodnej politiky vo vzťahu zamestnanci, zákazníci a dodávatelia. Informoval tiež o poslaní Horúcej linky, na ktorú môžu zamestnanci spoločnosti oznamovať podozrivé, protizákonné alebo neetické správanie súvisiace s podnikateľskou činnosťou U. S. Steel Košice alebo jej sesterských spoločností. Na linke zaznamenali ročne tristo až tristopäťdesiat kontaktov. Generálny právny zástupca zdôraznil fakt, že norma spoločnosti sa vzťahuje rovnako na každého zamestnanca - manažérov i robotníkov. Dôveru ľudí si etický kódex získal najmä po tom, keď videli jeho konkrétnu aplikáciu. Dodržiavanie kódexu, prízvukoval, bude spoločnosť trvale vyžadovať.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...