KONTAKT  |    _eng _sk

Cieľom je pomáhať. Tomuto regiónu a ľuďom v ňom
           Pridané: 14.02.2011
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 04/2011

Hovoríme so správkyňou Nadácie U. S. Steel Košice Slávkou Tvrdoňovou

Na Slovensku dnes existuje približne tridsaťtisíc neziskových organizácií. Mimoriadne dôležitú úlohu v oblasti poskytovania všeobecne prospešných služieb plnia popri občianskych združeniach a neinvestičných fondoch aj nadácie. Je ich vyše tristo. O zameraní a aktivitách Nadácie U. S. Steel Košice hovoríme s jej správkyňou Slávkou Tvrdoňovou.

· Nadácia U. S. Steel si na budúci rok pripomenie desiate výročie svojej existencie. Aké boli rozhodujúce dôvody jej vzniku?
Snaha jej zriaďovateľky, spoločnosti U. S. Steel Košice, pomáhať. Predovšetkým východoslovenskému regiónu a ľuďom, ktorí tu žijú a pracujú. Nadácia bola založená 9. decembra 2002 a vznikla 11. decembra 2002 zapísaním do registra nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR. Dala si za cieľ podporovať verejnoprospešné aktivity vo viacerých oblastiach. Ide o zdravotníctvo, sociálnu, humanitárnu a charitatívnu oblasť, školstvo, vedu, vzdelanie, telovýchovu a šport, mládež, kultúru, a to vrátane obnovy kultúrnych pamiatok, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovávanie prírodných hodnôt, seniorov - bývalých zamestnancov spoločnosti i o humanitárnu pomoc jednotlivcom alebo skupine osôb, ktorí sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

· Ako by ste zhodnotili jej doterajšiu činnosť?
V priebehu desiatich rokov vznikol dlhý zoznam subjektov a rôznorodých projektov, ktorým podala naša nadácia pomocnú ruku. V tejto súvislosti môžem spomenúť napríklad projekt pomoci rôznym zdravotníckym zariadeniam v našom regióne prostredníctvom dobrovoľných zbierok zamestnancov U. S. Steel Košice, do ktorého sa spolu s firmou zapája nadácia už niekoľko rokov. Len vlani prispela do spoločného daru pre Očné oddelenie a Očnú kliniku Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach na nákup diagnostických a liečebných prístrojov bezmála 26 495 eurami. Ďalším spoločným a už osvedčeným projektom je Stromček prianí, ktorého cieľom je plniť vianočné želania detí vždy z iných detských domovov či špeciálnych škôl a inštitúcií. V minulom roku sme doňho zapojili Detský domov v Spišskom Štiavniku, Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči a Spojenú školu internátnu na Námestí Štefana Kluberta 1 v Levoči.
Nadácia im darovala finančné prostriedky na zakúpenie interiérového vybavenia izieb, záhradných lavičiek, vymaľovanie priestorov, opravu podláh, výmenu okien, opravu stien a podlahy v telocvični. V priebehu roka 2010 tiež podporila desať projektov vzdelávacích inštitúcií zameraných najmä na skvalitňovanie vyučovacieho procesu a poskytla dovedna šesťdesiattri štipendií talentovaným, no sociálne znevýhodneným poslucháčom vysokých škôl a univerzít, ale aj deťom zamestnancov U. S. Steel Košice. V oblasti športu sa nadácia zamerala na grantový program Tvoja šanca hrať, ale aj iné aktivity. Aj vďaka jej pomoci sa mohol napríklad uskutočniť medzinárodný halový turnaj pre nepočujúcich žiakov v Prešove, ktorý je jediný na svete určený pre túto kategóriu hendikepovaných futbalistov na reprezentačnej úrovni.
Dlhotrvajúce a výdatné dažde, ktoré na prelome mája a júna minulého roka postihli Slovensko, poriadne potrápili aj viaceré obce na východe Slovenska. Bojovali nielen s povodňami, ale aj zosuvmi pôdy, ktoré pripravili o strechu nad hlavou desiatky rodín. Riešenie najakútnejších problémov po povodniach v obciach Nižná Myšľa, Ždaňa, Košice - Krásna, Sady nad Torysou, Vyšná Hutka a Čaňa sa rozhodla podporiť aj Nadácia U. S. Steel Košice, a to sumou 80 tisíc eur. V týchto dňoch dokončujeme výročnú správu, ktorá dá o vlaňajšej činnosti nadácie jasný obraz.

· Už v týchto dňoch sa ekonomicky aktívni ľudia rozhodujú, ktorému oprávnenému subjektu venujú svoje dve percentá zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2010. O ich priazeň sa uchádza i Nadácia U. S. Steel Košice. Čo plánuje podporiť z finančných prostriedkov, ktoré na jej účet zašlú fyzické osoby?
Netreba hádam pripomínať, že i naša nadácia je neziskovou organizáciou, ktorá môže pomáhať len vďaka darom. Tak zo strany právnických, ako aj fyzických osôb. Po dôkladnej úvahe padlo rozhodnutie, že nadácia z finančných prostriedkov fyzických osôb, teda jednotlivcov, podporí vybavenie onkologických centier pre deti i dospelých v Košiciach, nákup zdravotníckej techniky pre potreby zamestnancov U. S. Steel Košice a v neposlednom rade starostlivosť o opustené deti.

· Akým smerom sa bude nadácia v budúcnosti uberať?
Cestu si zvolila pred desiatimi rokmi a mieni v nej pokračovať. Transparentným spôsobom bude podporovať verejnoprospešné projekty v školstve a zdravotníctve, vede, kultúre a charite, a to i prostredníctvom vlastných programov. Pokračovať bude v podpore talentovaných detí, mládeže a to či už finančnými alebo materiálnymi darmi zameranými na skvalitňovanie vyučovacieho procesu a životných podmienok. Naša nadácia sa bude naďalej zameriavať v prvom rade na poskytovanie pomoci tým, ktorí sú na ňu bezprostredne odkázaní - predovšetkým deťom v detských domovoch, zdravotne postihnutým, ako aj organizáciám a klubom orientovaným na sociálne a charitatívne, pre našu komunitu prospešné, aktivity. Zaoberať sa bude aj humanitárnou pomocou pre jednotlivcov alebo skupiny, ktorých postihne živelná pohroma, alebo sú v ohrození života. V neposlednom rade sa sústredí i na problematiku ochrany a tvorby životného prostredia a zachovávania prírodných hodnôt.

Ako treba postupovať

Už čochvíľa sa budete môcť definitívne rozhodnúť, ktorú neziskovú organizáciu podporíte svojimi dvomi percentami. Ak ste si spomedzi oprávnených subjektov vybrali Nadáciu U. S. Steel Košice, stačí, ak vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s predtlačenými údajmi nadácie, ktoré dostal každý zamestnanec spolu s výplatným vrecúškom vo februárovom výplatnom termíne a odovzdáte ho najneskôr do 21. apríla 2011 svojej mzdovej účtovníčke.

Nasledovné údaje poslúžia tým, ktorí si budú podávať daňové priznanie sami:
Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice
Sídlo: 044 54 Košice Vstupný areál U. S. Steel
Právna forma: nadácia
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35549891

Postupovať treba inak, ak sa rozhodnete pre iný subjekt. Vtedy vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti doručíte na príslušný daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska sami. V obidvoch prípadoch musíte prevzatie tlačiva - Potvrdenie o zaplatení dane podpísať v daňovom vyhlásení vo vašej mzdovej učtárni. Potvrdenie možno vyžiadať len v prípade, ak prípadný nedoplatok z ročného zúčtovania dane za rok 2010 bude vysporiadaný najneskôr vo výplate za marec 2011.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu