Vyhľadávanie:

Čo potrebujete k žiadosti o dôchodok

Čo potrebujete k žiadosti o dôchodok

Tohtoroční dôchodcovia odídu do dôchodku o deväť mesiacov neskôr

V súlade s novým zákonom o Sociálnom poistení, ktorý platí od 1. januára 2004, sa postupne (každý rok o deväť mesiacov) predlžuje vek odchodu do dôchodku u mužov a žien na 62 rokov. Predlžovanie veku potrebného na odchod do dôchodku sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí odpracovali viac ako dvadsať rokov v I. pracovnej kategórii s nárokom na odchod do dôchodku v päťdesiatom piatom, resp. päťdesiatom ôsmom roku veku.
V tomto roku v U. S. Steel Košice dovŕši vek odchodu do starobného dôchodku oproti pôvodným 384 zamestnancom len 142 zamestnancov.

Nový zákon umožňuje aj predčasný odchod do dôchodku. Táto voľba sa však odrazí na výške penzie, ktorá sa bude krátiť v závislosti od toho, o koľko mesiacov odíde zamestnanec predčasne do dôchodku (pred dovŕšením dôchodkového veku).
Ďalšou zmenou je spisovanie žiadosti o dôchodok. Doteraz sa žiadosť o priznanie starobného dôchodku spisovala u zamestnávateľa. Od 1. januára tohto roku žiadosť o priznanie starobného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne, príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Spisovať sa bude priamo do elektronického formulára v počítači v príslušnej pobočke.

Čo potrebujete predložiť k žiadosti o dôchodok?

Žiadosť, okrem identifikačných údajov žiadateľa, obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto žiadateľ na účely spísania žiadosti o starobný dôchodok je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje. Aby bolo zabezpečené, že údaje budú pravdivé, platné a presné, treba predložiť originály dokladov, alebo ich úradne overené kópie. Ide predovšetkým o nasledovné doklady potrebné na spísanie žiadosti o priznanie starobného dôchodku:

 • platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy - dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (LEN AK SA ŽIADA O UZNANIE STAROSTLIVOSTI O DETI ALEBO VÝCHOVY DIEŤAŤA),
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.

Aby nárok na starobný dôchodok, o ktorého priznanie poistenec žiada, Sociálna poisťovňa mohla posúdiť čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné rozhodnúť včas.
K žiadosti o starobný dôchodok musia byť priložené najmä tieto doklady:

 • potvrdenie o všetkých obdobiach
  - evidencie v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001,
  - poberania podpory v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
 • hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy - dokedy trvalo zamestnanie.
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Okrem už uvedených dokladov sa predkladajú aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide. Na preukázanie obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutého vymeriavacieho základu je potrebné, aby žiadateľ o starobný dôchodok mal predložený aj evidenčný list dôchodkového poistenia.

Ak žiadateľ o starobný dôchodok dosiahol dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 a bol naďalej nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003, k žiadosti o dôchodok je potrebné predložiť potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku do konca kalendárneho roku, v ktorom dôchodkový vek dosiahol.
Aby mohol zamestnávateľ príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne včas predložiť vyššie uvedené doklady (evidenčný list dôchodkového poistenia a potvrdenie o vymeriavacom základe), je dôležité aby zamestnanec v dostatočnom predstihu oznámil zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiada o priznanie starobného dôchodku.

Zamestnanci odboru Personálne riadenie budú v dostatočnom predstihu vyzývať zamestnancov, ktorí v príslušnom roku dovŕšia dôchodkový vek, aby si prekontrolovali všetky potrebné doklady, aby v prípade nezrovnalostí mali dostatočný čas na doplnenie chýbajúcich. Bližšie informácie o spôsobe vybavovania dôchodkov poskytne záujemcom odbor Personálne riadenie - Mária Kučerová, t. č. 3/5232.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...