KONTAKT  |    _eng _sk

Čo si môžete prečítať na výplatnom vrecúšku
           Pridané: 02.02.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 05/2004

K výplate za mesiac január dostanú aj zamestnanci U. S. Steel Košice, v súvislosti so zmenami v oblasti sociálneho poistenia a daní z príjmu, upravené výplatné vrecúška. Ako čítať výplatnú pásku?

V pravej hornej časti vrecúška odporúčame všimnúť si kolónku Denný VZ (denný vymeriavací základ). Nahradila rubriku O hod. mzda NP. Denný vymeriavací základ slúži na výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Zamestnávateľ totiž zamestnancovi vypláca náhradu príjmu v období od prvého do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 percent denného vymeriavacieho základu vypočítaného podľa zákona o sociálnom poistení. Od štvrtého dňa do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 percent denného vymeriavacieho základu. Po desiatom dni pracovnej neschopnosti vypláca nemocenské dávky Sociálna poisťovňa. V zmysle zákona musí byť denný vymeriavací základ vykazovaný na štyri desatinné miesta.

Zásadnou zmenou je, že náhrada príjmu a nemocenské dávky sa vyplácajú za kalendárne dni. Aj preto je v spodnej časti vľavo doplnená kolónka Náhrada príjmu, ktorá je vykazovaná v kalendárnych dňoch. V predposlednom riadku v údaji Náhrada príjmu je doba dočasnej pracovnej neschopnosti vykázaná v pracovných dňoch.

Vo väzbe na Zákonník práce, ktorý umožňuje čerpať zamestnancovi v kalendárnom roku sedem dní s náhradou mzdy na vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára a sedem dní s náhradou mzdy pri sprevádzaní rodinného príslušníka na vyšetrenie alebo ošetrenie, je skutočné čerpanie uvedené v hornej časti v kolónke Vyšetrenie dni a Sprevádz. dni. Dni nad rámec uvedeného limitu už nie sú platené.

Zákon o sociálnom poistení zaviedol nové druhy povinného poistenia. Kvôli prehľadnosti má každý druh poistenia samostatnú kolónku. Vľavo pod údajmi o príjmoch, medzi kolónkami Zdaniteľná mzda a Spolu príjmy, si budete môcť prečítať percentuálnu výšku starobného poistenia. Zákonnou výškou sú 4 percentá, avšak zamestnancovi, ktorý má nezaopatrené deti, sa odvod na starobné poistenie znižuje o pol percenta za každé uplatnené dieťa. Celkové odvodové zaťaženie vzrástlo z vlaňajších 12,8 percenta na 13,4 percenta z vymeriavacieho základu, ale zároveň boli stanovené nové maximálne upravené vymeriavacie základy.

V spodnej časti výplatného vrecúška je kolónka UVZ NP/poistné ZĽ. Ide o upravený vymeriavací základ nemocenského poistenia a výšku poistného na nemocenské poistenie, ktoré za zamestnanca platí zamestnávateľ. V roku 2005 sa súčet údajov UVZ NP za rok 2004 použije na výpočet denného vymeriavacieho základu (s prihliadnutím na obdobie platenia poistného) na náhradu príjmu a nemocenské dávky.

V ďalších kolónkach sú údaje o upravenom vymeriavacom základe a výške zodpovedajúceho poistného plateného zamestnávateľom za zamestnanca, a to: Skut. VZ ÚP - skutočný vymeriavací základ pre úrazové poistenie
UVZ DP/poistné ZĽ - upravený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné).
UVZ PvNZ/poistné ZĽ - upravený vymeriavací základ na poistné v nezamestnanosti.
UVZ GF/poistné ZĽ - upravený vymeriavací základ pre garančný fond.
UVZ RF/poistné ZĽ - upravený vymeriavací základ pre rezervný fond.
UVZ ZP/poistné ZĽ - upravený vymeriavací základ pre zdravotné poistenie.


Úrazové a garančné poistenie a poistenie do rezervného fondu platí za zamestnanca iba zamestnávateľ.

Výpočet dane v závislosti od výšky príjmu nahradila v tomto roku rovná 19-percentná daň. Počíta sa z úhrnu zdaniteľných príjmov po zaplatení odvodov a znížení o nezdaniteľnú sumu 6736 korún mesačne. Vlani bola nezdaniteľná suma na zamestnanca 3230 korún. Nezdaniteľná suma na vyživované dieťa je nahradená daňovým bonusom, ktorý je vo výške 400 korún mesačne na jedno vyživované nezaopatrené dieťa. Zamestnanec má bonus zúčtovaný v zrážkovej časti pod DM 919.

Príspevok zamestnanca na doplnkové dôchodkové poistenie znižuje čiastkový základ dane tak ako doteraz, maximálne vo výške 2000 korún mesačne. Údaj je uvedený v kolónke DDP zamestnanec (uplatnený). Na rozdiel od minulosti je predmetom zdanenia príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie, ktorý za zamestnanca zaplatil zamestnávateľ. Aby mohla byť daň vypočítaná, má zamestnanec uvedený príjem zúčtovaný ako nepeňažné plnenie pod DM 738 so súvzťažnou zrážkou DM 974.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu