Vyhľadávanie:

Deväť košických oceliarov s rezortnými vyznamenaniami

Deväť košických oceliarov s rezortnými vyznamenaniami

Uskutočnili sa celoslovenské oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov

Banská Štiavnica, najkrajšie banícke mesto na Slovensku, zapísané do svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, žila minulý týždeň Salamandrovými dňami, slávnosťami, ktoré sú oslavou jej bohatej histórie a tradícií. Neodmysliteľnou súčasťou podujatia, ktoré sa od roku 1991 koná každoročne, sú už takmer dve desaťročia aj obnovené celoslovenské oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Tohtoročné sa uskutočnili 12. septembra za účasti poslancov Národnej rady SR, ministra životného prostredia SR Petra Žigu, štátnych tajomníkov - ministerstva hospodárstva SR Miroslava Oberta, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislava Ondruša, prezidenta Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR Vladimíra Jacka, prezidenta Konfederácie odborových zväzov Jozefa Kollára a ďalších hostí, medzi ktorými bola aj skupina železiarov vedená prezidentom U. S. Steel Košice Georgeom F. Babcokom.

Popoludňajšie zhromaždenie v Kultúrnom centre Banská Štiavnica, spojené s odovzdávaním rezortných vyznamenaní, sa nieslo v sviatočnej atmosfére, ktorú podčiarkli príhovory zástupcov ministerstiev, banských a hutníckych zväzov, ako aj odborového zväzu. Predovšetkým vyzdvihli význam a postavenie baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v spoločnosti a vzdali hold ich ťažkej, namáhavej a často i nebezpečnej práci.

K prítomným sa v mene dvadsaťtisícovej členskej základne ZHŤPaG SR prihovoril aj jeho prezident V. Jacko. Pri hodnotení činnosti zväzu sa pristavil i pri hutníckom sektore, ktorý reprezentuje päť spoločností z oblasti železných a neželezných kovov a výroby ferozliatin. "Je všeobecne známe," povedal, "že metalurgia je náročná na energie a bola medzi prvými priemyselnými odvetviami, ktoré postihla svetová hospodárska kríza. Aj keď môžeme konštatovať, že celosvetová recesia je na ústupe, jej dopady na hutníctvo sa len postupne prekonávajú. Dopyt po oceli je stále ešte pod predkrízovou úrovňou," uviedol. "Napriek tomu, že orgány Európskej únie schválili v minulom roku akčný plán pre oceľ a oceliarsky priemysel považujú za strategické odvetvie, situácia v Európe a na Slovensku je v porovnaní so svetom v konkurenčnej nevýhode," konštatoval. "Hendikep je v dôsledku vyšších cien energií, podľa správy Európskej komisie európsky priemysel platí dva až trikrát vyššie ceny za elektrickú energiu a plyn v porovnaní s konkurenciou mimo EÚ, ako aj v dôsledku ambicióznych plánov EÚ v oblasti životného prostredia (do roku 2030 znížiť emisie oxidu uhličitého o 40 percent v porovnaní s rokom 1990), ktoré si vyžadujú vysoké investičné prostriedky nezaťažujúce výrobcov mimo štátov Európskej únie. Považujeme preto za potrebné vytvoriť rovnaké, nediskriminačné, podmienky pre všetkých výrobcov ocele, v rámci Európskej únie i mimo nej," zdôraznil V. Jacko. Spomínané dôvody, ako aj nadbytočné kapacity výroby ocele, stláčajúce ceny komodít a aj pomalé oživovanie stavebníctva na Slovensku, ktoré je jedným z kľúčových spotrebiteľov ocele, zapríčinili, konštatoval prezident ZHŤPaG SR, že najväčší výrobca ocele U. S. Steel Košice nedosiahol v minulom roku očakávaný hospodársky výsledok. "Rok 2013 bol pre U. S. Steel Košice súčasne rokom významných zmien, spojených s naštartovaním iniciatívy Carnegie Way, v ktorej ide o transformáciu spôsobu podnikania s cieľom udržateľnej ziskovosti, zabezpečenia konkurenčnej výhody v budúcnosti a opätovného nastavenia ikonickej spoločnosti. Je pozitívne, že sa v rámci podniku pri implementovaní transformačných zmien zachovala zamestnanosť a spoločnosť si splnila aj záväzky v mzdovej oblasti v súlade s platnou kolektívnou zmluvou," uviedol na záver časti venovanej hutníctvu.

Výsledky hospodárenia členských organizácií za rok 2014 môžu byť, uviedol V. Jacko, významne ovplyvnené medzinárodnou politickou situáciou s negatívnymi dopadmi na podnikanie v dôsledku sankčných opatrení Európskej únie v hospodárskej oblasti voči Rusku.

Prezident zväzu informoval tiež o vytvorení Aliancie priemyselných zväzov, ktorá vznikla podpísaním zmluvy o súčinnosti medzi Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Zväzom automobilového priemyslu SR, Zväzom strojárskeho priemyslu SR, Slovenskou elektromechanickou asociáciou a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska. "Cieľom aliancie je vytýčenie spoločných záujmov, ich presadzovanie v styku s centrálnymi orgánmi štátu a dosiahnutie zastúpenia v poradných a konzultačných orgánoch vlády SR za účelom efektívnej reprezentácie záujmov výrobného priemyslu na národnej úrovni. Aliancia sa vyjadruje k vybraným témam riešeným v rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu. Členovia Aliancie priemyselných zväzov reprezentujú 392 členských organizácií, ktoré zamestnávajú viac ako 124 tisíc zamestnancov, podieľajú sa 85 percentami na tvorbe hrubého domáceho produktu z priemyselnej výroby, čo predstavuje 23 percent HDP Slovenska a podstatným spôsobom ovplyvňujú obchodnú bilanciu Slovenskej republiky," informoval. Päť priemyselných zväzov vytvorilo so svojimi sociálnymi partnermi - OZ KOVO, OZ pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR a Integrovaným odborovým zväzom Priemyselnú bipartitu, ktorej cieľom je zachovanie sociálneho zmieru a rozvoj priemyselných odvetví prostredníctvom dialógu. V súčasnosti riešia, za spoluúčasti MPSVaR SR, problematiku zamestnávania agentúrnych pracovníkov a zmeny Zákonníka práce.

Slávnostné zhromaždenie vyvrcholilo odovzdávaním rezortných vyznamenaní. Morálne ocenenie fortieľu, osobného nasadenia, pracovných a ľudských hodnôt v podobe čestných odznakov ministra hospodárstva SR Za pracovnú obetavosť a Za pracovnú vernosť si prevzali z rúk štátneho tajomníka MH SR Miroslava Oberta a predsedu OZ baní, geológie a naftového priemyslu Jozefa Škrobáka aj deviati zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice: Mikuláš Hintoš (OZ KOVO), Michal Hlipala (DZ Studená valcovňa), Karol Kohút (OBAL-SERVIS), Ladislav Kopka (DZ Energetika), Jozef Koscelník (RMS, a.s.), Július Németh (DZ Expedícia), Marián Pulík (DZ Vysoké pece), Marko Rentka (Spoľahlivosť zariadení) a Pavol Szciranka (DZ Energetika).

V mene všetkých ocenených rezortnými vyznamenaniami ministra hospodárstva SR a ministra životného prostredia SR sa poďakoval M. Hintoš. "Vyznamenania si vysoko vážime a sme na ne hrdí," konštatoval. "Súčasne ich však vnímame aj ako ocenenia pre naše kolegyne a kolegov na pracoviskách, bez spolupráce ktorých by sme tu dnes neboli dekorovaní. Dovoľte mi preto, aby som sa úprimne poďakoval všetkým, ktorí sa svojou vysokou odbornosťou a tvrdou prácou na tomto našom úspechu spolupodieľali," zdôraznil v ďakovnej reči.

Piatkové oslavy vyvrcholili večer Salamandrovým sprievodom, na čele ktorého popri oceliaroch z Košíc kráčali aj študenti Hutníckej fakulty a Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach a tiež žiaci SOŠ v Košiciach - Šaci.

Oceneným kolegom, ktorých na oslavách sprevádzali aj ich partneri, sa na večernej recepcii za pracovné výsledky osobne poďakoval prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke, ako aj prítomní členovia vrcholového manažmentu spoločnosti.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...