KONTAKT  |    _eng _sk

Do firmy chodia návštevníci často a radi
           Pridané: 12.01.2004
Autor: Ľubomíra ŠOLTÉSOVÁ
Kategória: 02/2004
Návštevníci
Príležitosť prezieť si pracoviská U. S. Steel Košice využilo v minulom roku mnoho rodiných príslušníkov zamestnancov firmy.

Koniec starého a začiatok nového roka je pre mnohých vhodnou príležitosťou zamyslieť sa nad tým, či sme dokázali splniť ciele, ktoré sme si dali, čo sa nám v uplynulom období podarilo, čo nám nevyšlo a prečo. Takéto bilancovanie nám pomáha odhaľovať rezervy a príležitosti na skvalitnenie seba samých i svojej práce v budúcnosti.

Centrum pre návštevníkov prispieva k vytváraniu dobrého mena našej spoločnosti. V uplynulom roku poskytlo centrum informácie a služby pre 1704 návštevníkov. Okrem zabezpečenia vybraných návštev na najvyššej úrovni pripravilo a zrealizovalo v spolupráci s divíznymi závodmi 174 prehliadok vo fabrike. Najviac exkurzií (53) bolo venovaných našim potenciálnym a súčasným zákazníkom. Tento typ návštevníkov bude mať zelenú aj v budúcnosti, keďže primárnym cieľom našej spoločnosti je dosahovať čo najlepšie ekonomické výsledky.

Veľkú skupinu návštevníkov tvoria vysokoškolskí študenti, a to najmä z Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Je to pochopiteľné, keďže náš podnik je pre nich ideálnym miestom, kde môžu konfrontovať svoje teoretické znalosti so skúsenosťami z praxe. Priestor na doplnenie školských poznatkov tu nachádzajú aj študenti Elektrotechnickej fakulty a Strojníckej fakulty. V rámci medzinárodných výmenných vzdelávacích programov absolvovali po jednej z 37 exkurzií aj učitelia z USA a Rakúska. Študenti stredných technických škôl môžu navštíviť náš podnik až po dovŕšení 18 rokov.

Veľký nárast zaznamenali exkurzie pre zamestnancov USSK. V uplynulom roku ich Centrum pre návštevníkov pripravilo 32. Stále viac vedúcich pracovníkov si uvedomuje, že lepšie poznanie celého podniku, chápanie širších súvislostí, umožní ich pracovníkom vykonávať svoju prácu kvalitnejšie a flexibilnejšie. V integrovanom hutníckom podniku, kde procesy na seba bezprostredne nadväzujú, kde výsledky jedného tímu priamo ovplyvňujú výkony tímu ďalšieho, je to o to dôležitejšie.

V rámci ďalších 44 exkurzií sa s naším podnikom oboznámili nielen predstavitelia vládnych a štátnych inštitúcií, obchodných federácií a odborových zväzov, ale i hutníci zo srbského Sartidu, medzinárodní ekologickí inšpektori, finanční, právni a iní partneri USSK. Mimoriadne veľkej obľube sa tešia aj exkurzie pre rodinných príslušníkov našich zamestnancov. Možnosť osobne sa prejsť po prevádzkach závodu, spoznať zložitý hutnícky cyklus od vstupu surovín až po výrobu finálnych produktov, zanecháva v návštevníkoch silné dojmy a pomáha lepšie chápať a podporovať prácu svojich blízkych.

Vzhľadom na charakter hutníckej výroby a v snahe nenarúšať jej priebeh, nie je možné, aby sa prehliadok po závode zúčastnil ktokoľvek. Široká verejnosť má prístup k informáciám zabezpečený okrem iných zdrojov aj prostredníctvom médií. Minulý rok sa niesol v znamení záujmu zahraničných médií, čo súviselo s akvizičnými snahami USSK a so vstupom Slovenska do Európskej únie. Dvadsaťpäť novinárov z Poľska, Nemecka, Holandska a USA malo možnosť počas 8 exkurzií oboznámiť sa s naším podnikom, porozprávať sa s vrcholovým manažmentom i ľuďmi v prevádzkach, zistiť ich názory a postoje.

K skvalitneniu služieb pre návštevníkov výrazne prispela aj rekonštrukcia budovy Vonkajších vzťahov a príprava nového filmu o USSK. Návštevníkov je teraz možné privítať v reprezentatívnych priestoroch a pred samotnou prehliadkou im poskytnúť úvodné informácie o našej spoločnosti. V budúcnosti plánujeme využívať tieto priestory aj na prezentáciu USSK pre tých, ktorí sa z rôznych dôvodov (zdravotných, vekových a pod.) nemôžu zúčastniť prehliadky závodu.

Za rok a pol sa činnosť Centra pre návštevníkov dostatočne vyprofilovala a jeho služby pravidelne využívajú viaceré odbory USSK i externí žiadatelia. K sprehľadneniu vzájomných vzťahov pri organizovaní návštev a exkurzií pomohol metodický pokyn výkonného viceprezidenta pre ľudské zdroje č. 13/2003, ako i informácie publikované na intranete a internete.

Centrum pre návštevníkov dostáva množstvo pozitívnych ohlasov. To jeho pracovníkov zaväzuje, aby návštevníci odchádzali z nášho podniku spokojní. Vďaka spokojných návštevníkov patrí aj pracovníkom divíznych závodov, obchodníkom a mnohým ďalším, ktorí sa podieľajú na plynulom priebehu každej návštevy.

Empty