KONTAKT  |    _eng _sk

Efektívnosť systému potvrdzujú audity
           Pridané: 17.06.2020
Autor: Vladimír MANICA
Kategória: Bezpečnosť

 U. S. Steel Košice implementuje systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Spoločnosť U. S. Steel Košice patrí medzi firmy so zavedenými a certifikovanými systémami manažérstva. V oblasti kvality, životného prostredia a energetického manažérstva sú tieto procesy certifikované renomovanými spoločnosťami podľa príslušných štandardov v rámci noriem radu ISO (pre pripomenutie EN ISO 9001, IATF 16949, EN ISO 14001 a EN ISO 5001). Systémový prístup je základom pre zefektívnenie našich procesov a používa sa vo všetkých našich procesoch. Patrí k nim aj proces bezpečnosti a hygieny práce (OSH).

Na jar 2019 sa začal v rámci korporácie program implementácie – zavádzania systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMS) do praxe. Proces je rozdelený do niekoľkých fáz, v rámci ktorých sa zavádzajú a kontrolujú jednotlivé prvky systému. Aj vďaka certifikácii v oblastiach, ktoré sme už spomínali, je to pre nás v Košiciach príležitosť na skontrolovanie už zavedených postupov. Bol sformovaný tzv. multifunkčný tím, ktorý spolupracuje pri preverovaní jednotlivých krokov. Členmi tímu sú zástupcovia všetkých sfér - výrobných, nevýrobných, podporných, krízových. Implementačný tím na úrovni korporácie  pripravuje dokumentáciu, ktorú potom v našich podmienkach preveruje a pripomienkuje spomenutý multifunkčný tím. Manažér SMK pre U. S. Steel Košice v aktívnej spolupráci s riaditeľom pre systém BOZP a protiplynovú ochranu pomáha začleňovať budovaný SMS do už existujúcich manažérskych systémov v spoločnosti, a to s cieľom maximálneho zefektívnenia všetkých súvisiacich činností. V posledných dňoch preveroval implementačný korporačný tím okrem iného aj pripravenosť v oblasti riadenia havarijných a krízových situácií, pričom v tejto oblasti neboli zistené vážnejšie nedostatky.

V súvislosti so SMS stojí za zmienku tiež interný audit, ktorý vykonala v decembri 2019 a januári 2020 spoločnosť Ernst & Young.  Zameraný bol na preverenie efektívnosti SMS v oblasti dodávateľov. Aj tento audit potvrdil efektívnosť  nášho zavádzaného systému.

V najbližších týždňoch nás čaká preverovanie zo strany Inšpektorátu práce v Košiciach, a to v rámci programu Bezpečný podnik,  ktorý organizuje Národný inšpektorát práce SR.

Očakávame potvrdenie správnosti toho, čo robíme, ako aj príležitosti a odporúčania na zlepšenie sa v tom, ako zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pre našich zamestnancov a zamestnancov dodávateľov na tej najvyššej úrovni.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu