Vyhľadávanie:

Etika v podnikaní

Etika v podnikaní

Etika v podnikaní
Mark W. Furry budúcim ekonómom prednášal o správe a manažovaní U. S. Steel Corporation.

Etika v podnikaní, dodržiavanie zákonov, transparentnosť... to sú slová, ktoré odzneli na seminári Corporate Governance (správa a riadenie spoločnosti) v piatok 29. októbra v Teledome v Košiciach. Študentom Ekonomickej univerzity na túto tému prednášali významní manažéri.

Ako prvý vystúpil Mark W. Furry, II. asistent generálneho právneho zástupcu USSK. Hovoril o správe a manažovaní spoločnosti U. S. Steel, ktorá sa už viac ako 100 rokov riadi princípmi férového obchodovania. Už od svojho založenia, teda oveľa skôr ako sa začalo o riadení spoločnosti vôbec hovoriť a ďaleko predtým, ako boli prvé súvisiace zákony v Spojených štátoch ustanovené, firma robila veci čestne, neuzatvárala obchody, ktoré boli v rozpore so zákonom, vždy realizovala také rozhodnutia, na ktoré dostala súhlas aj od svojich akcionárov. "I dnes predstavitelia našej spoločnosti veria, že dobré riadenie je v plnení našich záväzkov voči akcionárom dôležité." Vo svojej prezentácií Furry upriamil pozornosť študentov aj na skutočnosť spred štyroch rokov, kedy John H. Goodish oslovil všetkých zákazníkov USSK s vyjadrením, že USSK bude v obchodovaní klásť veľký dôraz práve na tieto princípy. Furry verí, že dodržiavanie princípov je na študentoch, ako budúcich manažéroch veľkých firiem a korporácií.

Na študentov apelovala aj Mária Hurajová, generálna manažérka Burzy cenných papierov v Bratislave. "Táto inštitúcia zohráva v procese správy a riadenia spoločnosti dôležitú úlohu, keďže kapitálový trh pre investorov a emitentov podlieha harmonizácií právnych noriem so smernicami Európskej únie, a to aj v oblasti riadenia spoločnosti," uviedla. Poslucháčov Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach EU v Bratislave informovala aj o novozaloženej Stredoeurópskej asociácii správy a riadenia spoločností (CECGA) a o Kódexe správy a riadenia spoločnosti, ktorý môžu nájsť aj na www.bsse.sk.

Významným hosťom seminára bola Jannie S. Mills z Milford International Associates Ltd, ktorá spolupracuje s BCPB a aktívne asistovala pri založení CECGA . Svoj príspevok zamerala na rozdielnosť amerického a európskeho prístupu ku správe a riadeniu spoločnosti. Podstatu tohto fenoménu chápu obe kultúry rovnako - podporovať transparentnosť a etické správanie obchodníkov. V praxi však využívajú rozdielne nástroje. Spojené štáty vydávajú zákony, Európska únia kódexy. Mills vyzdvihla tri odporúčania Európskej komisie - predstavenstvo má dodržiavať a vysvetľovať svoje etické riadenie akcionárom, má byť nezávislé a má zverejňovať vyjadrenia k dodržiavaniu zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti vo výročných správach.

Záverečnou, no nemenej zaujímavou, prezentáciu bol Kódex etického správania USSK, o ktorom hovorila Mária Ház, generálna manažérka USSK pre Treasury. Ház študentov ubezpečila, že USSK uskutočňuje svoju podnikateľskú činnosť etickým a zákonným spôsobom. Seminár pripravila Slovenská asociácia podnikových finančníkov (SAF) v spolupráci s USSK a Podnikovohospodárskou fakultou v Košiciach EU v Bratislave.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...