KONTAKT  |    _eng _sk

Kedy dokážeme vyrábať oceľ bez emisií?
           Pridané: 20.01.2021
Autor: Ľubomíra ŠOLTÉSOVÁ
Kategória: Životné prostredie

V polovici decembra zverejnil Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík správu o najväčších znečisťovateľoch životného prostredia. Analyzoval emisie tuhých znečisťujúcich látok aj plynov, a to oxidov uhlíka a dusíka a porovnával, ako sa na emisiách podieľajú jednotlivé firmy a priemyselné odvetvia. Podľa správy je U. S. Steel Košice najväčším emitentom tak tuhých znečisťujúcich látok (TZL), ako aj oxidu uhoľnatého (CO) a oxidov dusíka (NOx). O komentár k zverejneným dátam a odpovede na otázky sme požiadali Miloša Fodora, generálneho manažéra pre environment a Miroslava Krištofíka, riaditeľa pre environmentálnu stratégiu.

· Rozumieme, že pokiaľ ako najväčší výrobca ocele na Slovensku budeme vyrábať klasickým spôsobom vo vysokých peciach a konvertoroch, s využívaním fosílnych palív, teda uhlia a koksu, emisií vznikajúcich pri výrobe sa nezbavíme. Čo však robíme pre to, aby sme ich zachytili a nevypúšťali do ovzdušia?

Technológie tepelného spracovania vstupných surovín potrebných pri výrobe železa a ocele spôsobujú emitovanie emisií do ovzdušia. Spolu s budovaním týchto výrobných technológií sú budované aj filtračné zariadenia odpadových plynov, ktoré majú znížiť množstvo vypúšťaných emisií do ovzdušia. Pre znižovanie emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) sú inštalované rôzne druhy filtrov: na báze mokrého čistenia, elektro odlučovačov alebo najúčinnejších látkových (tkaninových) filtrov. Na zníženie plynných emisií SO2, NOX sú inštalované špeciálne odsírovacie (DESOX) a denitrifikačné (DENOX) technológie. Emisie CO môžeme znižovať správnou reguláciou spaľovacích procesov. Najväčším producentom CO v USSK sú spekacie pásy, okrem toho majú aj najväčší podiel plynných emisií SO2 a NOX. Zníženie týchto emisií  je možné dosiahnuť postupnou zmenou štruktúry našich technológií. Od roku 2014 bolo investovaných takmer 138 mil. eur do 17 investičných projektov na obmedzovanie emisií z našich technológií, ktoré boli spolufinancované z fondov EÚ. Najväčší podiel investícií, takmer 52 mil. eur, bol práve na dobudovanie látkových filtrov na našich štyroch spekacích pásoch. To sa prejavilo aj na vizuálnej stránke fabriky, kde sa vytratil svetlý dym z aglomeračných komínov.

·  V Oceli východu mesačne informujeme o vplyve USSK na životné prostredie a naše namerané hodnoty sú hlboko pod stanoveným emisnými limitmi. Emisie TZL sme za dvadsať rokov dokázali znížiť o 93 %. V čom je teda problém?

Emisie našej spoločnosti bilancujeme na ročnej báze. Áno, je pravda, že naše emisie TZL za rok 2019 v porovnaní s rokom 2001 poklesli o 93 %. Za rok 2020 bude tento pokles ešte vyšší, o čom budeme informovať v našej Správe o stave ŽP. Uvedená správa Inštitútu analyzovala podiely emisií ešte z roku 2019, kedy v našej spoločnosti prebiehala masívna výstavba látkových filtrov, ktorých pozitívny prínos sa prejavil až v ďalšom roku. V súčasnosti sú už všetky plánované inštalácie látkových filtrov ukončené, čo sa prejaví aj v našich výsledkoch za rok 2020. V sumárnom pohľade môžeme povedať, že emisné limity a požiadavky, ktoré na nás kladie národná a európska legislatíva v tejto oblasti sú plnené, čím sme dosiahli, ako je znázornené aj v grafe, že celkové emisie všetkých znečisťujúcich látok v prepočte je 1 t vyrobenej tekutej ocele klesli v porovnaní s rokom 2001 o tretinu.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu