Vyhľadávanie:

Kontrola kvality

Kontrola kvality

U. S. Steel Košice a životné prostredie

Témou posledného zo série článkov o ochrane životného prostredia, ktoré pripravil útvar GM pre environment spolu s redakciou Oceľ východu, je kontrola ochrany životného prostredia. Činnosť, ktorá je v rámci U. S. Steel Košice jedným z najdôležitejších nástrojov slúžiacich na dosiahnutie trvalého zlepšovania v environmente.
Kontrola kvality životného prostredia zo strany orgánov štátnej správy sa v našom podniku realizuje prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorá vykonáva hlavný štátny dozor nad súladom právnych predpisov s technicko-prevádzkovými parametrami v priemyselnej sfére. V rámci U. S. Steel Košice zabezpečuje funkciu vnútornej kontroly odbor Ekológia, ktorý na to využíva najmä:

 • interné audity výrobných procesov vo vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia,
 • monitorovanie životného prostredia prostredníctvom kontinuálneho, resp. jednorazových meraní,
 • budovanie a rozvíjanie systému ISO 14 000.

Interné audity výrobných procesov vo vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia realizujú audítori odboru Ekológia na základe ročného plánu, ktorý je po pripomienkovaní zo strany divíznych závodov a organizačných jednotiek vydávaný príkazom GM pre environment. V priebehu roka sa vykonávajú podľa naliehavosti (vznik havarijnej situácie, resp. operatívna prevencia) aj neplánované audity. Na rozdiel od dobrovoľného prístupu k ISO 14 000 sú napriek rozmanitosti a zložitosti vplyvu výroby USSK nedostatky zistené pri interných auditoch zo strany SIŽP sankciovateľné.
V rámci interných auditov kladieme dôraz podľa jednotlivých oblastí najmä na:

Vodné hospodárstvo

 • kontrolu a skúšky tesnosti na všetkých používaných nádržiach a prostriedkoch na prepravu nebezpečných látok,
 • skladovanie ropných látok,
 • manipuláciu s použitými obalmi nebezpečných látok,
 • vypracované platné plány preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán).

Odpadové hospodárstvo

 • separáciu odpadov,
 • evidenciu nakladania s odpadmi,
 • identifikáciu a označovanie odpadov,
 • skladovanie a správne zneškodňovanie odpadov.

Ochrana ovzdušia

 • hermetizáciu presypov materiálov, dopravných pásov a odlučovacích zariadení,
 • celistvosť a tesnosť potrubí,
 • kontrolu prevádzky odlučovačov,
 • kvalitu a presnosť spracovania dokumentácie o ovzduší, tzn. súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO).

Úlohou nás všetkých je spolupracovať na zlepšovaní environmentálnej výkonnosti, a to najmä v oblasti výroby, technoógie a ekológie tak, aby sa ochrana životného prostredia stala základnou zložkou všetkých výrobných a obslužných činností, a nie ich príťažou.

Našou povinnosťou je nielen kontrolovať, ale rovnako napomáhať správnemu chápaniu ochrany životného prostredia. Jedným z hlavných nástrojov pre vzdelávanie v tejto oblasti bude aj program CITE (kontinuálne vzdelávanie a zlepšovanie v oblasti ŽP), ktorý bude implementovaný v U. S. Steel Košice v priebehu roka 2004. S cieľom zvýšiť environmentálne povedomie a vzdelanostnú úroveň všetkých zamestnancov U. S. Steel Košice.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...