Vyhľadávanie:

Kontrola kvality

Kontrola kvality

U. S. Steel Košice a životné prostredie

Témou posledného zo série článkov o ochrane životného prostredia, ktoré pripravil útvar GM pre environment spolu s redakciou Oceľ východu, je kontrola ochrany životného prostredia. Činnosť, ktorá je v rámci U. S. Steel Košice jedným z najdôležitejších nástrojov slúžiacich na dosiahnutie trvalého zlepšovania v environmente.
Kontrola kvality životného prostredia zo strany orgánov štátnej správy sa v našom podniku realizuje prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorá vykonáva hlavný štátny dozor nad súladom právnych predpisov s technicko-prevádzkovými parametrami v priemyselnej sfére. V rámci U. S. Steel Košice zabezpečuje funkciu vnútornej kontroly odbor Ekológia, ktorý na to využíva najmä:

 • interné audity výrobných procesov vo vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia,
 • monitorovanie životného prostredia prostredníctvom kontinuálneho, resp. jednorazových meraní,
 • budovanie a rozvíjanie systému ISO 14 000.

Interné audity výrobných procesov vo vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia realizujú audítori odboru Ekológia na základe ročného plánu, ktorý je po pripomienkovaní zo strany divíznych závodov a organizačných jednotiek vydávaný príkazom GM pre environment. V priebehu roka sa vykonávajú podľa naliehavosti (vznik havarijnej situácie, resp. operatívna prevencia) aj neplánované audity. Na rozdiel od dobrovoľného prístupu k ISO 14 000 sú napriek rozmanitosti a zložitosti vplyvu výroby USSK nedostatky zistené pri interných auditoch zo strany SIŽP sankciovateľné.
V rámci interných auditov kladieme dôraz podľa jednotlivých oblastí najmä na:

Vodné hospodárstvo

 • kontrolu a skúšky tesnosti na všetkých používaných nádržiach a prostriedkoch na prepravu nebezpečných látok,
 • skladovanie ropných látok,
 • manipuláciu s použitými obalmi nebezpečných látok,
 • vypracované platné plány preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán).

Odpadové hospodárstvo

 • separáciu odpadov,
 • evidenciu nakladania s odpadmi,
 • identifikáciu a označovanie odpadov,
 • skladovanie a správne zneškodňovanie odpadov.

Ochrana ovzdušia

 • hermetizáciu presypov materiálov, dopravných pásov a odlučovacích zariadení,
 • celistvosť a tesnosť potrubí,
 • kontrolu prevádzky odlučovačov,
 • kvalitu a presnosť spracovania dokumentácie o ovzduší, tzn. súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO).

Úlohou nás všetkých je spolupracovať na zlepšovaní environmentálnej výkonnosti, a to najmä v oblasti výroby, technoógie a ekológie tak, aby sa ochrana životného prostredia stala základnou zložkou všetkých výrobných a obslužných činností, a nie ich príťažou.

Našou povinnosťou je nielen kontrolovať, ale rovnako napomáhať správnemu chápaniu ochrany životného prostredia. Jedným z hlavných nástrojov pre vzdelávanie v tejto oblasti bude aj program CITE (kontinuálne vzdelávanie a zlepšovanie v oblasti ŽP), ktorý bude implementovaný v U. S. Steel Košice v priebehu roka 2004. S cieľom zvýšiť environmentálne povedomie a vzdelanostnú úroveň všetkých zamestnancov U. S. Steel Košice.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...