Vyhľadávanie:

Kotol K6 bude ekologickejší

Kotol K6 bude ekologickejší

Rekonštrukcia teplárenského kotla prispeje ku kvalite ovzdušia

Sprísnené emisné limity, týkajúce sa tuhých znečisťujúcich látok a oxidov dusíka (NOx), ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2008, bude po stavebných úpravách spĺňať najnovší z teplárenských kotlov divízneho závodu Energetika, kotol č. 6.

"Zo šiestich kotlov, ktoré prevádzkuje U. S. Steel Košice, vyhovuje limitom, ktoré začnú platiť od roku 2008 už aj v súčasnosti kotol č.1, ktorý je plynový. Uhoľné kotly 2 až 6 treba upravovať. Zmeny na nich rieši firma v troch etapách. V júni sme začali práce na kotle č. 6, plánujeme ich ukončiť koncom septembra tohto roku," informuje Milan Matijka, manažér projektu plnenie emisných limitov na kotle K6.

"Dodržanie limitu tuhých znečisťujúcich látok dosiahneme rekonštrukciou súčasných elektroodlučovačov. Obnova spočíva vo zväčšení filtračnej plochy, zvýšení účinnosti filtrov a výmene zariadení veľmi vysokého napätia - transformátorov a usmerňovačov. Dodržanie limitov NOx dosiahneme primárnymi a sekundárnymi opatreniami v spaľovacom procese. Primárne opatrenia spočívajú v reburningu koksárenského a zemného plynu, čo je úprava spaľovacieho procesu chemickou cestou. Sekundárnym opatrením je vstrekovanie redukčného roztoku do spalín, čím sa znížia oxidy dusíka v spalinách." Kotol, ktorý je v prevádzke od roku 1984, bude mať tiež nový riadiaci systém a rekonštrukciou prejde aj pneudoprava suchého popolčeka do sila. Popolček sa môže využiť v stavebníctve. Súčasne opravári vymenia aj plynové horáky na koksárenský a zemný plyn.

"Podobnými zásahmi prejdú aj kotly K4 - v poslednom štvrťroku tohto roku a K5 - v druhom štvrťroku budúceho roku. Pripravuje sa ďalšia akcia, ktorá bude riešiť plnenie limitov oxidov dusíka aj na kotloch K2 a K3 a plnenie limitov SO2 na kotloch K2 až K5."

Realizované úpravy na kotle K6 umožnia dosiahnuť hodnoty tuhých znečisťujúcich látok pod limit slovenskej i európskej legislatívy. Norma hovorí o 50 mg/m3, v skutočnosti bude možné dosahovať hodnoty nižšie. Rovnako to bude aj s oxidmi dusíka. Norma ukladá 600 mg/m3, kontrakt hovorí o menej ako 500 mg/m3.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...