Vyhľadávanie:

Medzi vyznamenanými aj osem košických hutníkov

Medzi vyznamenanými aj osem košických hutníkovBanskej Štiavnici sa uskutočnili celoslovenské oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov

Celoslovenskými oslavami Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov i tradičným Salamandrovým sprievodom žilo v piatok 11. septembra 2015 starobylé mesto Banská Štiavnica. Na slávnostnom zhromaždení a otvorení stavovského sviatku, ktoré sa konalo za účasti prezidenta SR Andreja Kisku v Kultúrnom centre Banskej Štiavnice, sa zúčastnili minister životného prostredia SR Peter Žiga, poslanec Národnej rady SR Ľudovít Kaník, štátni tajomníci rezortov - ministerstva hospodárstva Miroslav Oberta, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš, ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz, primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babjaková, ďalší predstavitelia štátnej správy a samosprávy slovenských baníckych miest, stavovských organizácií, akademických obcí, reprezentanti zamestnávateľských, profesijných a odborových zväzov a štatutári priemyselných podnikov. Spoločnosť U. S. Steel Košice zastupovali prezident spoločnosti Scott D. Buckiso a topmanažéri firmy, riaditelia divíznych závodov a na zhromaždení nechýbali ani odboroví predáci spolu s predsedom Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Mikulášom Hintošom.

Slávnostné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Peter Čičmanec. K stavovskému sviatku zaželal všetkým zamestnancom, ktorí svoje povolanie spojili s ťažbou surovín, geológiou a s hutníctvom pevné zdravie, zdar na pracoviskách, úspešnú a bezpečnú prácu. A ich rodinám pohodu a šťastie do nastávajúcich dní. "Každoročne prichádzame do Banskej Štiavnice nielen preto, aby sme si pripomenuli jej významnú minulosť, ale aj aby sme zhodnotili výsledky našej práce za predchádzajúce obdobie," uviedol. Konštatoval, že ťažba a spracovanie surovín má svoju kontinuitu. "V súčasnosti máme evidovaných 384 dobývacích priestorov, využívali sme najmä ložiská energetických surovín, hnedého uhlia, ropy, zemného plynu, rúd, zlata, striebra, olova, zinku, magnezitu, stavebných materiálov. Z dobývacích priestorov sme na povrchu vyťažili 33,7 milióna ton, z podzemia 4,1 milióna ton surovín. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k miernemu nárastu dobývania surovín na povrchu a k miernemu poklesu pri hlbinnom dobývaní a pri zemnom plyne. Najväčší nárast dobývania zaznamenal stavebný kameň. Naše spoločnosti boli stabilizujúcim prvkom zamestnanosti v regiónoch svojho pôsobenia," zdôraznil.

AKO SA DARÍ HUTNÍCTVU NA SLOVENSKU

Po príhovoroch hostí pozdravil slávnostné zhromaždenie v mene viac ako dvadsaťtisícovej členskej základne zamestnávateľského Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky (ZHŤPG) jeho prezident Vladimír Jacko. V svojom príhovore zhodnotil stav, v akom sa nachádzajú najväčšie členské hutnícke podniky.
"Spoločnosť U. S. Steel Košice s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj naštartovala v roku 2013 transformačný proces Carnegie, naša cesta, zameraný na zmenu spôsobu podnikania. Zmenou sa má zabezpečiť ziskovosť z krátkodobého i dlhodobého hľadiska bez ohľadu na hospodársky cyklus, a to zapojením iniciatívy zamestnancov a realizáciou ich nápadov na konkrétne projekty prinášajúce ziskovosť v prospech všetkých subjektov oceliarne," povedal Vladimír Jacko. Konštatoval tiež, že prvý rok transformácie priniesol pozitívne výsledky, ktoré prekonali očakávania vo viacerých oblastiach. Spomenul úspechy, ktoré košickí oceliari dosiahli v oblasti bezpečnosti práce, vrátane 89-percentného poklesu v úrazovej frekvencii od vstupu U. S. Steel do košickej huty. Neopomenul ani skutočnosť, že vo firme už siedmy rok po sebe nedošlo v oblasti ochrany životného prostredia k žiadnej externej nežiaducej udalosti či prekročeniu limitov pri prevádzkovaní technologických a výrobných zariadení. "Dôraz sa kládol," zdôraznil, "na implementáciu viacerých najlepších dostupných techník, najmä v oblasti redukcie emisií tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia, aby sa dodržali požiadavky slovenskej legislatívy a legislatívy Európskej únie." Prezident ZHŤPG Vladimír Jacko sa venoval tiež situácii, v akej sa nachádzajú výrobcovia neželezných kovov, ktorej reprezentantom je akciová spoločnosť Slovalco, i producent ferozliatin - OFZ, a.s. Istebné.

ČESKO-POĽSKO-SLOVENSKÁ KOMISIA NAVRHUJE CLO

"Hutníctvo na Slovensku, ale aj v ostatných členských štátoch Európskej únie, je povinné dodržiavať prísne ekologické limity, a s tým spojené investičné požiadavky, vyplývajúce z príslušných nariadení Európskej komisie a je v značnej konkurenčnej nevýhode v porovnaní s producentmi v štátoch, ktorí nie sú obmedzovaní dodržiavaním príslušných noriem v oblasti emisií," podčiarkol Vladimír Jacko. Spomenul tiež, že v apríli tohto roku zorganizoval Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR rokovanie česko-poľsko-slovenskej komisie pre hutníctvo, strojárstvo, koksárenstvo, energetiku a životné prostredie, ktorého účastníci žiadajú v záverečnej deklarácii zaviesť tzv. ekologické clo pri dovoze ocele z krajín, ktoré neuplatňujú ekologické parametre pri výrobe na úrovni požadovanej legislatívou Európskej únie. A to za účelom zabezpečenia nediskriminačných podmienok podnikania v energeticky náročnom hutníckom priemysle.
"Clo by malo byť minimálne vo výške nákladov na zakúpenie povoleniek oxidu uhlíka, ktoré majú producenti v Európskej únii," ozrejmil stanovisko komisie Vladimír Jacko. "Sme toho názoru, že spoločnou iniciatívou vlád na pôde Európskej únie je možné týmto spôsobom znížiť riziko odchodu hutníckych podnikov do tretích krajín a neohroziť existenciu priemyslu dávajúcemu prácu 360 tisíc zamestnancom v krajinách Európskej únie. Ekologické clo by bolo rovnako prínosom k zníženiu emisií v ovzduší, pretože by zamedzilo zvyšovaniu výroby v "neekologických" fabrikách, ktoré exportujú svoje výrobky na trh Európskej únie," dodal.

MEDZI OCENENÝMI AJ KOŠICKÍ OCELIARI

Slávnostné zhromaždenie pokračovalo ceremoniálom udeľovania vyznamenaní. Ani tentoraz nemohli medzi ocenenými chýbať zaslúžilí košickí oceliari, ktorí si vyznamenania, aj v prítomnosti svojich životných partnerov a partneriek, prevzali z rúk štátneho tajomníka ministra hospodárstva SR Miroslava Oberta a zástupcu Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR Jozefa Škrobáka.
Držiteľmi čestného odznaku ministra hospodárstva SR Za pracovnú vernosť a za vzornú a dlhoročnú prácu sa stali Štefan Koloda, zámočník - údržbár z dcérskej spoločnosti OBAL-SERVIS, a.s. Košice, Verner Krompašský, inšpekčný zámočník v divíznom závode Teplá valcovňa, Helena Lacková, inšpektorka kvality na deliacich linkách v divíznom závode Zušľachťovne a obalová vetva, Vladimír Pajzinka, vedúci prevádzky ZPO 2 v divíznom závode Oceliareň, Jozef Pavlovič, manažér energetického hospodárstva v dcérskej spoločnosti RMS, a.s. Košice, Jaroslav Piňko, expert opráv a renovácie bubnov navíjačiek teplej širokopásovej trate v divíznom závode Mechanika a Peter Seliga, koordinátor pre koľajové vozidlá prevádzky Údržba dopravy divízneho závodu Doprava. Čestným odznakom ministra hospodárstva SR Vzorný záchranár bol dekorovaný Andrej Bezeg zo Závodného hasičského útvaru.

ATMOSFÉRA, KTORÚ SA OPLATÍ ZAŽIŤ

V atmosfére, ktorú sa oplatí zažiť, aj keď sa z oblohy spustil dážď, sa niesol tradičný, vyše dve hodiny trvajúci Salamandrový sprievod ulicami Banskej Štiavnice, zapísanej do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Do pohybu sa dal krátko po devätnástej hodine. V predvoji historického sprievodu kráčala spolu s ďalšími zástupcami stavovských povolaní i neprehliadnuteľná skupina košických hutníkov spolu s dychovou hudbou Kodurka a mažoretkami, oslavy prišli pozdraviť aj študenti Hutníckej fakulty a Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach. Výnimočnú procesiu historických veselých i vážnych postáv, ktorá potom nasledovala, založili dávno študenti slávnej banskej akadémie. Na jej čele kráčal pastier s pomocníkmi nesúc na rukách zlatú jaštericu. Predstavovali povesť o založení mesta a objavení banskoštiavnických strieborných a zlatých rúd, ktoré položili základ baníctvu a mestu. Nechýbali študenti akadémie, komorský gróf, zástupcovia rôznych konfesií, vojaci, ale ani výjavy zo svadby či pohrebu. Unikátne živé divadlo...


Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...