KONTAKT  |    _eng _sk

Môžeme sa uchádzať o dodávky pri stavbe diaľnic a ciest
           Pridané: 03.02.2016
Autor: -c-
Kategória: Aktuality

Aj keď umelé hutné kamenivo z vysokopecnej trosky (UHKT) disponuje už niekoľko rokov certifikátmi na použitie v cestnom staviteľstve do nestmelených a hydraulicky stmelených vrstiev vozovky, a to v zmysle európskych štandardov i slovenskej legislatívy, možnosti jeho oveľa širšieho a akceptovateľného využitia potvrdili začiatkom tohto roka až revidované Technicko-kvalitatívne podmienky, časť 39, vrátane Dodatku č. 1/2015 ku Katalógovým listom kameniva 1/2012, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Účinné a platné sú od 15. januára 2016, a to spolu s novelizovaným katalógovým listom kameniva.

„Revízii, na ktorej participovala Slovenská správa ciest a Výskumný ústav inžinierskych stavieb Nitra a ďalší partneri, boli podrobené požiadavky na kvalitatívne parametre, mechanické a chemické vlastnosti UHKT, no dokument taktiež obsahuje jednoznačne vyjasnené názvoslovie, pričom upravené sú aj požiadavky pre realizátorov diela, týkajúce sa napríklad dopravy a skladovania, a to tak UHKT, ako aj zmesi, ktorú z neho vyrábajú. Podľa revidovaných Technicko-kvalitatívnych podmienok sa môže UHKT používať do konštrukčných vrstiev vozovky pri výstavbe ciest s dopravným zaťažením I. až VI., kam patria diaľnice, rýchlostné komunikácie, či cesty prvej až tretej triedy. Používať sa môžu aj v ich zemnom telese, v nestmelených vrstvách vozovky, v hydraulicky stmelených vrstvách vozovky a dokonca ako plnivo do geobuniek z polyetylénu, ktoré slúžia na stabilizáciu podkladových vrstiev komunikácií a plnia tiež protieróznu ochrannú funkciu,“ uviedla riaditeľka nákupu surovín pre výrobu ocele a predaj vedľajších výrobkov z útvaru GM pre strategické suroviny Marta Valentínová. Zároveň sa prostredníctvom Ocele východu poďakovala všetkým útvarom našej spoločnosti, ktoré podporovali a participovali na všetkých aktivitách zameraných na zvýšenie predaja UHKT.

Spoločnosti U. S. Steel Košice už nič nestojí v ceste, aby sa mohla uchádzať o dodávky UHKT na výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest a iných komunikácií.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá