KONTAKT  |    _eng _sk

Na prvom zasadnutí o štatúte i rokovacom poriadku
           Pridané: 09.03.2015
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 05/2015

Členom Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia aj Peter Mosný z U. S. Steel Košice

Nový operačný program Kvalita životného prostredia umožní na Slovensku preinvestovať v priebehu šiestich rokov v oblasti životného prostredia najväčšiu sumu v doterajšej histórii nášho štátu. Európska komisia naň v rámci programovacieho obdobia 2014 až 2020 vyčlenila z kohézneho fondu a európskeho fondu regionálneho rozvoja dovedna 3,138 miliardy eur. Celková alokácia finančných prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia, vrátane národného financovania, predstavuje viac ako 4,308 miliardy eur. O finančnú pomoc sa budú môcť uchádzať subjekty verejného i súkromného sektora, teda nielen obce, vyššie územné celky a orgány štátnej správy, ale aj široké spektrum združení, neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti podpory operačného programu, no rovnako tiež fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie vo vymedzených oblastiach. Pomocou piatich nastavených prioritných osí pôjde predovšetkým o investície do udržateľného využívania prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, do protipovodňovej ochrany, do podpory riadenia rizík a mimoriadnych udalostí v dôsledku zmeny klímy, do energetických projektov a do projektov technickej pomoci.

Na implementáciu Operačného programu Kvalita životného prostredia v Slovenskej republike bude dohliadať jeho monitorovací výbor. Má štyridsať členov, jeho zloženie je vyvážené a založené na princípe partnerstva, sú v ňom pomerne zastúpené štátne orgány, samosprávy, podnikateľské zväzy i tretí sektor. Republikovú úniu zamestnávateľov v ňom zastupuje riaditeľ pre environmentálne záležitosti U. S. Steel Košice Peter Mosný, ktorého za člena výboru vymenoval minister životného prostredia SR 15. januára 2015.

"Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia sa uskutočnilo 22. januára 2015. Schválili sme na ňom štatút i rokovací poriadok, teda dokumenty, ktoré upravujú postavenie, úlohy, zloženie a zásady činnosti výboru a tiež uplatňovanie princípu partnerstva v rámci jeho činnosti," uviedol Peter Mosný. "Členovia výboru pred zasadnutím pripomienkovali a následne na zasadnutí schválili hodnotiace a výberové kritériá na posudzovanie projektov, ktoré predkladajú žiadatelia o ich financovanie z operačného programu. Ide o kľúčový dokument, ktorý zabezpečí, aby financované projekty spĺňali kritériá transparentnosti a efektívnosti a neboli v budúcnosti v rozpore s pravidlami Európskej komisie. Súčasne vzali na vedomie harmonogram výziev na nasledujúci rok, teda od marca 2015 do februára 2016."

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu