Vyhľadávanie:

Naši zákazníci od nás očakávajú neustále nové výrobky

Naši zákazníci od nás očakávajú neustále nové výrobky

Výskum v košických železiarňach oslavuje polstoročie svojej existencie

Výskum a vývoj USSE si v tomto roku pripomína 50. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sme požiadali generálnu manažérku pre výskum a vývoj USSE Ing. Vieru Kohútekovú, PhD. o rozhovor o doterajších výsledkoch, ale aj o nových výzvach, ktoré pred našimi výskumníkmi stoja, aby firma obstála v čoraz tvrdšej konkurencii nielen v rámci oceliarskeho priemyslu.

Výskum a vývoj USSE v U. S. Steel Košice si v tomto roku pripomína 50. výročie svojho založenia. Čo pre vás toto výročie znamená?
Ak sa akákoľvek inštitúcia dožije 50-teho výročia svojho založenia, znamená to, že jej existencia má zmysel. Som presvedčená, že Výskum a vývoj USSE má za sebou 50 rokov naplnených zmysluplnou prácou a výbornými výsledkami. Zároveň je to záväzok do budúcnosti, aby sme v našej práci pokračovali, prispôsobovali ju rýchlo sa meniacim požiadavkám doby, trhu a našich zákazníkov a snažili sa o čo najrýchlejšiu implementáciu výsledkov výskumu do reálnej výroby. Samozrejme, v priebehu celej svojej histórie Výskum a vývoj USSE úzko spolupracoval s kolegami z výroby, kvality, technického servisu zákazníkom, predaja, inžinieringu, ako aj ďalších útvarov. Naše výsledky by nebolo možné dosiahnuť bez spolupráce s nimi.

Aké boli úlohy výskumu v minulosti a ako sa zmenili v porovnaní s dneškom?
História nášho výskumu siaha až do roku 1965, keď boli výskumno-vývojové činnosti v podmienkach bývalých VSŽ naviazané hlavne na spúšťanie jednotlivých agregátov a liniek do prevádzky a výskum bol súčasťou technického odboru pri vedení firmy. Úloh postupne pribúdalo a ich ťažisko sa presúvalo do oblasti budovania výrobkového portfólia firmy a výskumu a vývoja nových výrobkov. Preto vznikla potreba vytvorenia samostatného podnikového výskumného útvaru. A tak bol 1. januára 1968 zriadený Útvar výskumu a vývoja plechov a laboratórií, ktorý sústredil do jednej organizačnej jednotky okrem výskumníkov aj všetky skúšobne a laboratóriá vtedajších VSŽ. V tej dobe tvorili významnú časť práce výskumu laboratórne skúšky, ktoré teraz vykonáva Labortest. V súčasnosti by som naše aktivity rozdelila do troch hlavných skupín. Jednou je podpora kvality, prevádzok, údržby atď. pri riešení rôznych každodenných problémov týkajúcich sa technológie výroby, kvality a testovania výrobkov, či dizajnu zariadení. Druhou je spolupráca s útvarmi Technický servis zákazníkom a Predaj, a to pri riešení reklamácií a špecifických požiadaviek zákazníkov. No a tou treťou oblasťou, ktorú považujem z hľadiska významu Výskumu a vývoja USSE pre firmu za najdôležitejšiu, sú inovácie, výskum a vývoj nových výrobkov a optimalizácia tých existujúcich, zdokonaľovanie existujúcich technológií a zavádzanie nových. Práve tieto aktivity sú v dnešnej rýchlo sa meniacej dobe nevyhnutné pre udržanie stabilnej výroby a zabezpečenie budúcnosti firmy. Keďže tieto úlohy pokrývajú prakticky celý výrobný cyklus USSK, naša práca vyžaduje spoluprácu výskumníkov s rôznou špecializáciou. Máme odborníkov na prvovýrobu, valcovanie za tepla a za studena, finishing, rúry, radiátory, analýzy materiálov a porúch, ale aj konštruktérov, dizajnérov či programátorov. Donedávna boli súčasťou  Výskumu a vývoja USSE aj kolegovia z terajšieho útvaru Inovácie a energetická stratégia a stále s nimi úzko spolupracujeme.

Čo sa za päť desaťročí na práci výskumníkov v košických železiarňach zmenilo  najviac?
Zmenilo sa toho veľmi veľa. Keďže spočiatku bol výskum orientovaný hlavne na analýzy materiálov, zodpovedalo tomu aj prístrojové vybavenie. Boli to prevažne mikroskopy a zariadenia pre prípravu a testovanie vzoriek. Po zmene vlastníka a príchode U. S. Steel do Košíc boli na výskume vybudované pilotné linky a ďalšie špecializované laboratóriá, ktoré nám umožňujú robiť základný výskum v laboratórnych podmienkach. Napríklad, vo vákuovej indukčnej taviacej peci vieme „uvariť“ v laboratórnych podmienkach tavbu s hmotnosťou cca 23 kg a následne ju na pilotných linkách vyvalcovať za tepla a za studena. Vodíková pec a procesný simulátor slúžia na simulácie procesov poklopového a kontinuálneho žíhania. Tieto zariadenia nám umožňujú pred prvou skúšobnou výrobou novej akosti v prevádzkových podmienkach vykonať desiatky až stovky laboratórnych experimentov, pri ktorých na malých objemoch materiálu nastavujeme chemické zloženie a technologické parametre výroby. Z ďalších laboratórií by som spomenula laboratóriá na testovanie uhlia a koksu, žiaruvzdorných materiálov, lisovateľnosti a koróznej odolnosti materiálov, laboratórium na laserové meranie hrúbkových profilov plechov, či laboratórium na meranie tepelných výkonov radiátorov. A samozrejme, nesmiem zabudnúť na náš odbor metalografie a analýzy porúch, vybavený zariadeniami na analýzy povrchových vlastností materiálov, ich chemického zloženia, mikroštruktúry a textúry. Ak však chceme robiť špičkový výskum materiálov a povlakov, je potrebné viaceré zariadenia nahradiť novšími modelmi a vybaviť naše laboratóriá ďalšími prístrojmi, ktoré nám chýbajú. Ako príklad by som uviedla laboratórnu vaničku na nanášanie kovových povlakov, ktorá by veľmi pomohla pri testoch pozinkovania vysoko legovaných automobilových akostí.

Kvalitný výskum je možné robiť len s kvalitnými ľuďmi,  kvalitným technickým zázemím a dostatočnou finančnou podporou. Ste spokojná s úrovňou financovania výskumu vo firme?
Ak porovnáme množstvo finančných prostriedkov, ktoré investujú do výskumu a vývoja naši konkurenti z oceliarskeho priemyslu alebo úspešné firmy z iných odvetví priemyslu, rozhodne za nimi zaostávame. A úspechy, ktoré tieto firmy dosahujú na trhu v oblasti inovácií, vývoja nových výrobkov a technológií, potvrdzujú, že investície do výskumu sú nevyhnutné a rozhodne sa vyplácajú. Som rada, že v priebehu posledných rokov sa situácia v našej spoločnosti mení a výskum má silnú podporu vedenia našej firmy, predovšetkým  prezidenta Scotta Buckisa a viceprezidenta pre inžinierske činnosti a inovácie Davida Hathawaya.

Vráťme sa ešte na chvíľu k ľudskému kapitálu. Vychovávajú univerzity dostatok mladých ľudí, ktorí by chceli pracovať v oblasti výskumu v oceliarskom priemysle?
Je všeobecne známe, že nájsť kvalifikovaných odborníkov v technických odvetviach je v posledných rokoch na Slovensku čoraz väčší problém. Pre náš Výskum a vývoj USSE je dlhodobo hlavným zdrojom mladých odborníkov Technická univerzita v Košiciach a UPJŠ Košice. Ale aj tu sa situácia zhoršuje, keďže záujem mladých ľudí o štúdium náročných technických odborov klesá. A tí, ktorí technické štúdium úspešne ukončia, často hľadajú prácu mimo Košíc alebo aj mimo Slovenska kvôli lepším pracovným podmienkam. Situácia sa ešte zhoršila počas krízy, keď USSK takmer neprijímala nových zamestnancov. Snažíme sa tento stav zlepšiť a v úzkej spolupráci s úsekom Ľudské zdroje sa podieľame na rôznych projektoch hlavne s košickými univerzitami. Cieľom je motivovať mladých ľudí pre štúdium technických odvetví, zapojiť ich už počas štúdia do našich výskumných projektov a tým najlepším ponúknuť po ukončení štúdia u nás prácu. Takýmto spôsobom sme už získali niekoľko šikovných mladých ľudí.

Významné európske firmy podnikajúce v rôznych oblastiach priemyslu, akou je bezpochyby aj U. S. Steel Košice, sa bez vlastného výskumu nezaobídu. Neustála inovácia je jedným z kľúčov k úspechu na trhu. Aké najväčšie výzvy vás čakajú z tohto pohľadu v blízkej budúcnosti?
Výziev je veľa a sú rôzne. Naši zákazníci od nás očakávajú neustále nové výrobky s lepšími úžitkovými vlastnosťami. Chceme sa zamerať hlavne na inovácie a výskum nových ocelí a povlakov v strategických segmentoch, teda na výrobky s vyššou pridanou hodnotou. Automobilový priemysel stále zvyšuje požiadavky na vysokopevné ocele s pevnosťou na úrovni minimálne 800 MPa a ich varianty so zvýšenou ťažnosťou. Rastie záujem o zinkové povlaky legované horčíkom a hliníkom, a to znamená potrebu optimalizácie ich výroby najmä z hľadiska kvality a technológie ich spájania. Začíname vývoj novej generácie dynamo ocelí pre aplikácie v elektromobiloch a hybridných vozidlách, ktoré predstavujú súčasnú technologickú špičku v oblasti výroby elektrických ocelí. Z dôvodu platnej REACH legislatívy je nevyhnutné úspešne dokončiť projekt zameraný na výskum a implementáciu bezchrómovej pasivácie pocínovaných plechov do výroby a jej otestovanie našimi zákazníkmi. Zaoberáme sa tiež výskumom a testovaním nových typov povrchových úprav, ktoré zvyšujú napr. lisovateľnosť, či koróznu odolnosť pozinkovaných plechov. Nezabúdame ani na vyššie triedy rúr so zlepšenou koróznou odolnosťou pri nízkych teplotách. Samozrejmou súčasťou našej práce je kontinuálna optimalizácia výroby či už z hľadiska legovania alebo ďalších technologických parametrov, ktoré prinesú zníženie výrobných nákladov pri zachovaní kvality produkcie. A takto by som mohla pokračovať.

Päťdesiat rokov je významný medzník. Ako si Výskum a vývoj USSE toto výročie pripomenie?
Najdôležitejším podujatím bude medzinárodná konferencia pre pozvaných hostí z radov našich zákazníkov, dodávateľov a akademických partnerov, ktorá sa bude konať v dňoch 8. a 9. októbra 2018 na pôde U. S. Steel Košice. Počas prvého dňa konferencie vystúpia dopoludnia vyzvaní rečníci a popoludní chceme prezentovať výsledky nášho výskumu a vývoja v jednotlivých výrobkových segmentoch a v oblasti technológií a technického dizajnu. Druhý deň budú mať návštevníci možnosť navštíviť buď vybrané výrobné prevádzky alebo laboratóriá Výskumu a vývoja USSE. Súčasným aj bývalým zamestnancom výskumu chceme poďakovať za všetku prácu, ktorú doteraz vykonali, a preto sme pre nich a ich partnerov zabezpečili na 19. októbra slávnostné predstavenie v Štátnom divadle Košice. No a 26. októbra pripravujeme Deň otvorených dverí, počas ktorého umožníme rodinným príslušníkom našich výskumníkov, ale aj kolegom z iných útvarov USSK, aby si pozreli naše laboratóriá, pilotné linky a ďalšie priestory, v ktorých výskumníci pracujú.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...