KONTAKT  |    _eng _sk

Nová norma ISO 9001:2008
           Pridané: 19.01.2009
Autor: Eva MOLNÁROVÁ, riaditeľka QMS
Kategória: 03/2009

Súčasťou procesu neustáleho preskúmavania a zlepšovania noriem ISO je ich pravidelná revízia a aktualizácia. V roku 2008 bola revidovaná aj norma ISO 9001:2000, týkajúca sa požiadaviek na systém manažérstva kvality. Bola vydaná ako ISO 9001:2008 s účinnosťou od 15. novembra 2008. Nová norma neuplatňuje žiadne nové požiadavky, ako to bolo pri poslednej revízii v roku 2000, nemení sa ani jej zameranie.

V porovnaní s revíziou z roku 2000 je norma ISO 9001:2008 iba jej úpravou a nie zásadným prepracovaním. Požiadavky obsiahnuté v norme ISO 9001:2000 bližšie vysvetľuje na základe skúseností jej užívateľov za ostatných osem rokov, pričom realizované zmeny sú zamerané predovšetkým na:

  • jej zjednodušené používanie,
  • zlepšený jazyk a tým lepšie chápanie zmyslu textu,
  • zlepšenie kompatibility s normou ISO 14001:2004 pre systém environmentálneho manažérstva.
Požiadavky normy ISO 9001:2008 sú dostatočne flexibilné a majú potvrdiť, že systém manažérstva kvality organizácie je efektívne plánovaný, realizovaný a riadený v podobe procesov a uplatnenia trvalého zlepšovania celého systému. Podčiarknime v tejto súvislosti, že norma ISO 9001:2008 nevyžaduje súbor dokumentov, ale zdokumentovanie systému manažérstva kvality.

Dôležitými informáciami, vyplývajúcimi z novej normy ISO 9001:2008, sú:
  • nevyžadujú sa žiadne veľké zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality, ale je potrebné dať ju do súladu s novou terminológiou, definíciami, vysvetleniami a dodatkami,
  • požaduje sa podrobné stanovenie spôsobu a rozsahu riadenia externe objednaných procesov,
  • počas celej realizácie produktov musí byť identifikovaný stav produktu,
  • požaduje sa realizácia nápravných opatrení k nezhodám a ich príčinám zisteným pri auditoch,
  • požaduje sa preskúmanie účinnosti vykonanej nápravnej činnosti,
  • predstaviteľ vedenia musí byť členom manažmentu organizácie.
Platnosť certifikácie podľa ISO 9001:2000

Rok po vydaní normy ISO 9001:2008 sa už budú musieť všetky akreditované certifikácie (nové certifikácie i recertifikácie) robiť podľa ISO 9001:2008. Dvadsaťštyri mesiacov po vydaní normy ISO 9001:2008 strácajú platnosť všetky existujúce certifikácie podľa normy ISO 9001:2000, to znamená, súčasné certifikácie budú platiť len do 14. novembra 2010. V našom prípade musíme prispôsobiť systém manažérstva kvality požiadavkám normy ISO 9001:2008 a získať certifikát pri kontrolnom audite (recertifikačný audit v našej spoločnosti bol v máji 2008).

V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že prechodom na certifikáciu podľa novej normy je potrebné vykonávať podľa novej normy aj interné audity systému manažérstva kvality a na to je potrebné preškoliť aj všetkých interných audítorov spoločnosti. Tieto školenia budú zabezpečované a koordinované v spolupráci s útvarom riaditeľky pre vzdelávanie a rozvoj.
Empty