Vyhľadávanie:

Nové pravidlá aj pre zamestnávateľa

Nové pravidlá aj pre zamestnávateľa

Nad novelou zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení s viceprezidentom Martinom Pitorákom

Od januára tohto roku si v treťom pilieri sporíme na doplnkový dôchodok po novom. O najdôležitejších zmenách, ktoré novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení priniesla pre účastníkov sporenia, sme informovali v Oceli východu aj prostredníctvom seriálu článkov uverejnenom na sklonku vlaňajška. O novinkách, ktoré platia pre zamestnávateľa, hovoríme s viceprezidentom U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martinom Pitorákom.

· Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení obsahuje nové pravidlá aj pre zamestnávateľov. Jedno z nich súvisí s voľným výberom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zo strany zamestnanca. Čo to pre firmu znamená?
Novela zákona ukladá zamestnávateľom povinnosť uzavrieť zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, v ktorej má uzavretú účastnícku zmluvu ich zamestnanec. Spoločnosť U. S. Steel Košice sa preto rozhodla uzavrieť zamestnávateľskú zmluvu so všetkými doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami, ktorým Národná banka Slovenska udelila povolenie na ich vznik a činnosť. Po doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s. uzatvorila s účinnosťou od 1. januára 2014 zmluvy na dobu neurčitú so spoločnosťami, uvediem ich v abecednom poradí, AXA d.d.s., a.s., Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. a ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

· Čo z týchto zamestnávateľských zmlúv pre zamestnancov vyplýva? Čo treba v ich súvislosti zdôrazniť a čo pripomenúť?
Príspevky pre zamestnanca, ktorý je účastníkom v niektorej z uvedených doplnkových dôchodkových spoločností , bude firma platiť vo výške, ktorú stanovuje platná kolektívna zmluva, a to bez ohľadu na to, v ktorej z nich je zamestnanec účastníkom, okrem obdobia, počas ktorého je platenie príspevkov prerušené - dlhodobá pracovná neschopnosť zamestnanca, materská dovolenka, rodičovská dovolenka, neplatené voľno, dôvody vyplývajúce zo všeobecného záujmu bez náhrady mzdy, absencie alebo väzba zamestnanca, ktoré trvajú celý mesiac. V súlade so zákonom o doplnkovom dôchodkom sporení a so zamestnávateľskou zmluvou bude U. S. Steel Košice prispievať aj tomu zamestnancovi, ktorý má uzavretú účastnícku zmluvu, ale na ktorého sa nevzťahuje kolektívna zmluva (zamestnanec, ktorý má uzatvorenú dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) a vykonáva prácu, ktorá je na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva zaradená do 3. alebo 4. kategórie rizika. Zamestnanec pracujúci v tretej alebo štvrtej kategórii rizika je povinný do tridsiatich dní od začatia výkonu tejto práce uzatvoriť účastnícku zmluvu s niektorou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
Účastnícku zmluvu, resp. dodatky k účastníckej zmluve je zamestnanec povinný hneď po uzatvorení predložiť príslušnému oddeleniu útvaru Riaditeľa pre servis ľudských zdrojov na potvrdenie, časť pre zamestnávateľa doručiť príslušnému oddeleniu útvaru Manažéra procesov pre mzdy a časť pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť príslušnej spoločnosti.

· Čo je ešte dôležité vedieť?
V prípade, že zamestnanec uzatvorí účastnícke zmluvy s viacerými doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami alebo viaceré účastnícke zmluvy s jednou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, bude firma platiť príspevky zamestnávateľa iba na jednu účastnícku zmluvu. A to na tú, ktorú si zamestnanec zvolí podpísaním prehlásenia, ktorého tlačivo je k dispozícii na príslušnom oddelení útvaru Manažéra procesov pre mzdy. Zamestnávateľ bude odvádzať doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s ktorou má zamestnanec uzavretú účastnícku zmluvu aj príspevky zamestnanca zrazené na základe dohody o zrážkach zo mzdy zamestnanca, Dohoda o zrážkach zo mzdy môže byť prílohou účastníckej zmluvy. V prípade, že účastnícka zmluva danej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti túto prílohu neobsahuje, zamestnanec dohodne zrážky zo mzdy prostredníctvom tlačiva, ktoré je k dispozícii na príslušnom oddelení útvaru Riaditeľa pre servis ľudských zdrojov.
Tlačivá, ktoré som spomínal, sú okrem toho dostupné aj na intranetovej stránke útvaru Manažéra procesov pre mzdy, v časti aktuálne informácie k doplnkovému dôchodkovému sporeniu. V zamestnávateľskej zmluve sa doplnkové dôchodkové spoločnosti zaviazali poskytovať našim zamestnancom, záujemcom o doplnkové dôchodkové sporenie, ale aj zamestnancom, ktorí už majú uzavretú účastnícku zmluvu s niektorou z doplnkových dôchodkových spoločností, na ich požiadanie všetky potrebné informácie súvisiace s účastníckou zmluvou vrátane podmienok vyplácania dávok minimálne v rozsahu stanovenom zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení. S výnimkou informácií, ktoré zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení zakazuje poskytnúť.

· S ktorými doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami majú uzavreté zamestnávateľské zmluvy dcérske spoločnosti U. S. Steel Košice?
V súlade s právnymi predpismi si každá dcérska spoločnosť uzatvára zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou sama. Záujemcovia môžu informáciu o tom, s ktorými doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu ich zamestnávateľ, získať na príslušnom oddelení útvaru Manažéra procesov pre mzdy a v spoločnosti OBAL-SERVIS, a.s. Košice na oddelení jej mzdových záležitostí.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...