KONTAKT  |    _eng _sk

Novinka - environmentálne študijné programy
           Pridané: 14.03.2011
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 06/2011

Hovoríme s prodekankou Hutníckej fakulty TU v Košiciach Ivetou Vaskovou

Ešte zopár týždňov majú stredoškoláci na to, aby sa s definitívnou platnosťou rozhodli, či chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole a ak áno, ktorej oblasti sa chcú venovať a v budúcnosti s ňou spojiť svoju profesionálnu kariéru. O možnostiach štúdia na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, ktorá si na budúci rok pripomenie šesťdesiate výročie svojho založenia, ale aj o ďalších zaujímavostiach hovoríme s prodekankou pre bakalárske a inžinierske štúdium Ivetou Vaskovou.

· Ako dopadlo pre Hutnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach posledné hodnotenie fakúlt podľa metodiky ARRA?
Akademická rankingová a ratingová agentúra ARRA predložila ďalšie hodnotenie slovenských vysokých škôl za rok 2009. Správa sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti, pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu. Hutnícka fakulta si medzi dvadsiatimi štyrmi fakultami technického zamerania na Slovensku trvalo udržuje výborné postavenie. V hodnotení za rok 2009 obsadila 4. miesto medzi technickými fakultami v SR a zároveň 1. miesto medzi technickými fakultami Technickej univerzity v Košiciach.

· Pribudnú v budúcom akademickom roku nové akreditované študijné programy?
V nasledujúcom akademickom školskom roku 2011/2012 k doterajším študijným programom na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach pre 1. stupeň, teda bakalárske štúdium, pribudne po úspešnej akreditácii aj ďalší študijný program, a to Environmentálna chémia. Predstavuje prvý stupeň hierarchie študijných programov zameraných na veľmi aktuálnu oblasť chemických aspektov environmentalistiky. Absolventi tohto študijného programu majú možnosť na tej istej fakulte pokračovať v 2. stupni štúdia, inžinierskom, v študijnom programe Environmentálna analýza. Tretí stupeň (doktorandské štúdium) potom nadväzuje v štvorročnom, taktiež novo akreditovanom študijnom programe Environmentálna analytická chémia. Od akademického roku 2012/2013 bude naša fakulta ponúkať aj trojročné bakalárske študijné programy Biometalurgia v študijnom odbore Hutníctvo a Materiálové a technologické aplikácie pre výtvarnú tvorbu v študijnom odbore Materiály.

· S kým spolupracujete na profilácii svojich absolventov?
Sú to predovšetkým ich potenciálni zamestnávatelia, spoločnosť U. S. Steel Košice nevynímajúc. Garanti študijných programov pri skladbe predmetov spolupracujú aj s odborníkmi z praxe a ich obsah napĺňajú podľa požiadaviek trhu. Podnikateľský sektor v oblasti hutníctva nie je na Slovensku až taký široký a spolupráca fakulty s podnikateľskou sférou je naozaj na dobrej úrovni. Požiadavky zamestnávateľov na profiláciu našich absolventov preto poznáme veľmi dobre. Veď často riešia aktuálne témy a otázky z výrobnej praxe hutníckych spoločností ešte počas štúdia...

· Uchádzačov o štúdium prijímate bez skúšok. Akými schopnosťami, respektíve znalosťami by však mali disponovať? Aké sú kritériá výberu?
Vychádzame z výsledkov zo strednej školy a dôležitý je hlavne pozitívny záujem o štúdium. Technické myslenie uchádzača je dobrým predpokladom na zvládnutie školy. Staviame na vedomostiach maturantov z prírodovedných a odborných predmetov, preto v prijímacom konaní okrem celkového prospechu, ktorý mal študent na strednej škole, prihliadame aj na to, z akých predmetov maturoval. Vítame, ak aktívne ovládajú anglický, nemecký alebo ruský jazyk. Dôležitá je aj motivácia uchádzačov o štúdium, predstavy, s akými k nám študenti prichádzajú. Kvôli tomu je životopis neoddeliteľnou súčasťou prihlášky. Pre študentov zo stredných odborných škôl sú vytvorené podmienky na to, aby zvládli učivo prírodovedných predmetov. Gymnazisti nemávajú ťažkosti s odbornými disciplínami.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu