KONTAKT  |    _eng _sk

O problematike klimatických zmien
           Pridané: 26.08.2019
Autor: -fg-
Kategória: Životné prostredie

Jedna zo štyroch tohtoročných Journey 2019, ktorú zorganizovala Climate-KIC Journey 2019 v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, zamierila i na návštevu do hutníckej spoločnosti U. S. Steel Košice. Účastníci vzdelávacieho programu boli najmä študenti a doktorandi z viacerých študijných odborov, od technických až po ekonomické, z rôznych kútov sveta -  z Európy, Ázie, či Ameriky. Nosnou témou ich návštevy bola problematika klimatických zmien, ktorá úzko súvisí s postupným znižovaním produkcie tzv. skleníkových plynov až na nulu a ochranou životného prostredia.

Účastníci okrem návštevy prevádzok Teplej valcovne a pozinkovacej linky  č. 3 absolvovali prednášku na tému klimatických zmien, produkcie skleníkových plynov, ich spôsob eliminácie a porovnania limitov a poplatkov za skleníkové plyny v Európskej únii a vo svete. Na rozdiel od EÚ nie je priemysel, vrátane  hutníckych spoločností, v ostatnom svete zaťažený prísnymi limitmi, ale najmä poplatkami za látky, ktoré znečisťujú životné prostredie. Priemysel, najmä hutnícky, mimo zónu EÚ, vyrába svoje produkty či oceľ za oveľa nižšie celkové náklady a je tak vo výhode oproti výrobcom ocele na území starého kontinentu. Znižovať množstvo vypúšťaných skleníkových plynov a dosiahnuť v roku 2050 cieľovú hodnotu „nula“ je možné iba pomocou nových technológií a inovácií technologických procesov, na ktoré sú však potrebné značné investície. Na množstvo odborných otázok študentov počas prezentácie fundovane odpovedal generálny manažér pre energie a manažment CO2 Ladislav Horváth spolu s riaditeľom DZ Energetika Pavlom Országom.

Climate-KIC je znalostná inovačná komunita založená a financovaná EIT (European Institute of Innova­tion & Technology/ Európskym inovačným a technologickým inštitútom) v roku 2010. EIT Climate-KIC organizuje množstvo vzdelávacích pro­gramov v celej Európe, ako aj online programov pre študentov, postgraduálnych študentov a odborníkov. Tieto programy majú za cieľ rozvíjať zručnosti a schopnosti ich účastníkov za pomoci najnovších poznatkov a najlepších postupov. Týmto spôsobom chce podporiť novú generáciu podnikateľov a lídrov v oblasti klimatických zmien s cieľom realizovať hospodárstvo s nulovými emisiami uhlíka. Ide o najväčšie európske verejno-súkromné partnerstvo, celoeurópske spoločenstvo rôznych organizácií, zjednotené záväzkom nasmerovať kreativitu a ľudskú vynaliezavosť na problém klimatických zmien. Víziou je prosperujúca a inkluzívna spoločnosť odolná voči zmene klímy s cyklickým hospodárstvom s nulovými emisiami do roku 2050. Túto víziu chcú dosiahnuť urýchlením systémových zmien prostredníctvom inovácií v oblastiach ľudskej činnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na emisie skleníkových plynov a na vytvorenie spoločenstiev odolných voči zmene klímy.    

Empty

ODPORÚČAME

06.02.2020
United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a rok 2019
30.01.2020
Program Spoločne pre región opäť podporí komunitné projekty
27.01.2020
Titul Šampión OBP pre všetkých zamestnancov huty
10.01.2020
Začíname nakupovať a spracovávať bramy zo zahraničia