KONTAKT  |    _eng _sk

O výnosoch i poplatkoch za správu
           Pridané: 07.04.2008
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 14/2008

Hovoríme s výkonným riaditeľom Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Stabilita Mariánom Melichárekom

Očakávané výpisy z osobných účtov za rok 2007, ktoré v uplynulých dňoch prišli na adresu klientov Stabilita, d.d.s., a.s., vyvolali medzi hutníkmi vlnu nevôle a kritiky. Tým, ktorí sa nám do redakcie ozvali, či už telefonicky, alebo nás oslovili písomne, ležia na srdci najmä poplatky za vedenie účtu a ich výška, ktoré, ako vravia, znižujú celkový ročný výnos o takmer dve tretiny. Mnohí tiež poukazujú na to, že im v minulosti neboli účtované žiadne poplatky a nevedia o tom, že by si od nich Stabilita v súvislosti so zmenou v účtovaní poplatkov za správu vyžiadala súhlas. S cieľom vniesť do tejto problematiky jasno, sme požiadali o rozhovor Mariána Melicháreka, člena Predstavenstva a výkonného riaditeľa Stabilita, d.d.s., a.s.

· Prečo sa po transformácii Doplnkovej dôchodkovej poisťovne (DDP) Stabilita na spoločnosť Stabilita, d.d.s., a.s., začali účtovať klientom poplatky, ktoré dovtedy neplatili? Pýtajú sa mnohí naši čitatelia.
- S rovnakými otázkami sme sa po tom, čo naši klienti dostali v uplynulých dňoch poštou do rúk výpis z ich individuálneho účastníckeho účtu, stretli na našich pracoviskách tiež. Väčšina z nich smerovala k štruktúre výpisu, v ktorom sa po prvýkrát objavili aj pre nich nové položky - poplatky. Neboli na ne zvyknutí. Nie sú však žiadnou novinkou.

· Mohli by ste byť konkrétnejší?
- Iste, záleží nám na tom, aby sme eliminovali akékoľvek nejasnosti a všetkých našich klientov objektívne informovali o tom, akým spôsobom ich účty spravujeme. Aj preto bol súčasťou zásielky, spolu s výpisom, náš Spravodajca, v ktorom môžu všetci odpovede na tieto otázky nájsť.
Ako naši klienti zaznamenali, výpis má na rozdiel od všetkých predchádzajúcich úplne novú formu a štruktúru. Táto zmena súvisí s transformáciou Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita na Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť (d.d.s.) Stabilita, d.d.s., a.s., o ktorej sme všetkých našich klientov informovali pred rokom, približne v tomto čase, ako aj so všetkými súvisiacimi ustanoveniami zákona. Ten okrem iného pomerne presne vymedzuje aj obsahovú stránku výpisu, a teda aj všetky jeho náležitosti. Výpis, okrem počiatočného a konečného stavu, obsahuje aj rozsiahlejšiu podrobnú časť, ktorá dokumentuje všetky obraty na osobnom účte, od 1. januára do 31. decembra 2007. Od apríla 2007, dátumu transformácie, sú tak v podrobnej časti výpisu zobrazené okrem dovtedajších položiek, na ktoré boli klienti zvyknutí, ako sú príspevky účastníka a príspevky zamestnávateľa, aj nové položky - výnosy z investovania, poplatky za správu a ostatné náklady a poplatky.

· Znamená to, že správne poplatky existovali aj predtým, len sa nepremietali do výpisov?
- Áno, veľmi zjednodušene povedané, ide o inú techniku účtovania a vykazovania pohybov na účte klienta. Vysvetlím. Do 31. marca 2007 DDP Stabilita vykonávala svoju činnosť na základe zákona 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení v znení neskorších zmien a doplnkov. V zmysle tohto zákona sa každý poistenec a príjemca dávky podieľal na výnosoch z hospodárenia. Je potrebné si v tejto súvislosti uvedomiť, že výnos z hospodárenia predstavoval v skutočnosti rozdiel medzi celkovými dosiahnutými výnosmi a správnymi výdavkami. Správne výdavky sa teda nepremietali do výpisov konkrétnych poistencov, ale odpočítali sa vopred a následne sa na účty poistencov rozdeľoval už iba dosiahnutý zisk. Preto naši klienti na výpisoch "mínusové" položky zaznamenané nemali. Treba tiež uviesť, že DDP mala v zmysle zákona nárok na správne výdavky vo výške až šesť percent a po piatich rokoch fungovania vo výške troch percent z príjmov DDP.
Od 1. apríla 2007 Stabilita, d.d.s., a.s., vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. Podľa tejto právnej normy sa účastník a príjemca dávky podieľa na výnosoch z investovania, ktoré sú mu mesačne pripisované na jeho osobný účet. V súvislosti so správou doplnkových dôchodkových fondov má Stabilita, d.d.s., a.s., v zmysle zákona, nárok na odplatu za túto správu a tiež na úhradu nákladov spojených s činnosťou depozitára, poplatkov pre obchodníka s cennými papiermi a iných nákladov a poplatkov.
Keďže sa účastník podieľa na výnosoch z investovania, podieľa sa v zmysle zákona aj na vyššie spomínaných nákladoch a poplatkoch. Ich presná výška je vopred stanovená v Štatúte fondov a naši klienti o nej tiež boli informovaní.
Na svojich výpisoch z osobných účtov klienti nájdu zvlášť uvedené výnosy z investovania a zvlášť poplatky za správu a ostatné náklady a poplatky ako mínusovú položku. Predtým bola táto suma odpočítaná v celku ako "správne výdaje" a na účte jednotlivých klientov sa preto už následne nezobrazovala.

· Neboli predsa len výnosy za vlaňajšok v konečnom dôsledku podstatne nižšie než po iné roky?
- Konečný pripísaný výnos za rok 2007, už po odpočítaní všetkých poplatkov, predstavoval 1,07 percenta a bol teda vyšší ako výnosy pripísané za roky 2006 a 2005. Predpokladáme, že prvoradým záujmom klientov, pri tomto type dlhodobého sporenia, je zaistenie čo najvyššej miery bezpečnosti investovaných peňazí. To je dôvod, prečo sme vytvorili a spravujeme príspevkový fond, ktorého investičná stratégia je vyvážená a jej cieľom je dosiahnuť dlhodobý kapitálový výnos pri strednej úrovni rizika a bezpečne ochrániť investície sporiteľa. Pri súčasnej kríze na finančných trhoch volíme radšej nižšie riziko a väčšiu bezpečnosť za cenu trochu nižšieho výnosu.
Nepopieram, že výška výnosov klientov zaujíma, rád by som však zdôraznil, že v tomto type sporivého produktu, rozhodne výnosy nie sú tým najdôležitejším. Celá podstata produktu spočíva v tom, že klient má vďaka tomuto sporeniu možnosť získať príspevok zamestnávateľa, čo neposkytuje nijaký iný produkt na našom trhu. Ak si uvedomíme, že priemerný príspevok účastníka - zamestnanca U. S. Steel je podstatne nižší, ako príspevok zamestnávateľa, o lukratívnosti produktu niet pochybností.

· Existuje možnosť, že sa výška správnych poplatkov postupne zníži?
- Práve na to a na efektívnejšiu formu investovania sústreďuje nové vedenie spoločnosti maximálne úsilie. Sme presvedčení o tom, že naši klienti ocenia hneď prvé kroky, ktoré sme v tomto smere uskutočnili. Dozorná rada Stabilita, d.d.s., a.s., na svojom februárovom zasadnutí odsúhlasila výrazné zníženie poplatkov za správu. Tie sa v príspevkovom fonde znížia s účinnosťou od 1. júla 2008 z pôvodných troch percent na 2,25 percenta a vo výplatnom fonde z pôvodných 2,5 percenta na dve percenta. Novo konštituované Predstavenstvo Stabilita, d.d.s., a.s., považuje tieto prvé kroky za mimoriadne dôležitý nástroj efektívneho spravovania úspor našich klientov a hľadania zdrojov postupného znižovania správnych výdajov tak, aby sa tento, stal pre našich klientov ešte príťažlivejším.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu