Vyhľadávanie:

Októbrová kampaň bude venovaná mladým

Októbrová kampaň bude venovaná mladým

Miroslav Kiraľvarga členom riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Miroslav Kiraľvarga, viceprezident pre ľudské zdroje U. S. Steel Košice, zastupuje slovenských zamestnávateľov v riadiacej rade Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Jej členovia sa nedávno zišli v sídle agentúry, v španielskom meste Bilbao, aby hovorili o aktuálnych otázkach súvisiacich s bezpečnosťou práce v členských krajinách Európskej únie.

Viceprezidenta USSK sme požiadali o priblíženie poslania a náplne činnosti Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Prečo Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vznikla a ako funguje?
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci patria medzi najdôležitejšie oblasti sociálnej politiky EÚ. Zároveň sú aj najnáročnejšími oblasťami. Každých päť sekúnd utrpí pracovník v EÚ pracovný úraz a každé dve hodiny jeden pracovník zomrie na následky pracovného úrazu. Jednotlivé členské štáty nemajú dostatočné zdroje ani odborné poznatky na to, aby sa mohli sami vysporiadať s celou škálou otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a zlepšiť informovanosť na pracovisku. Práve preto bola v roku 1996 založená Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia s cieľom zhromažďovať, analyzovať a propagovať informácie týkajúce sa BOZP. Poslaním agentúry je usilovať o to, aby sa pracoviská v Európe stali bezpečnejšími, zdravšími a produktívnejšími a predovšetkým podporovať účinnú kultúru prevencie a ochrany na pracovisku.
Agentúra má k dispozícii odborníkov a špecialistov na BOZP, komunikáciu a verejnú správu. Na národnej úrovni zastupuje agentúru sieť kontaktných miest. Sú to obvykle vedúce organizácie v oblasti BOZP v jednotlivých krajinách. Kontaktné miesta pracujú zvyčajne na báze tripartity, ktorá sa skladá zo zástupcov vlády, zamestnávateľov a zamestnancov. Tripartitná štruktúra je zohľadnená aj v zložení riadiacej rady agentúry a jej ďalších štruktúrach. Agentúru riadi riaditeľ, ďalej má riadiacu radu, ktorá sa skladá zo zástupcov vlád, zamestnávateľov a zamestnancov z 25 členských štátov a zástupcov Európskej komisie. Slovenská republika ma tripartitné zastúpenie v riadiacej rade v štruktúre: Zástupcovia vlády - Michal Sukovský, Národný inšpektorát práce, Elena Bartunková, MPSVaR (zástupca), zástupcovia zamestnávateľov - Miroslav Kiraľvarga, USSK, Juraj Uherek, Slovenský živnostenský zväz (zástupca), zástupcovia zamestnancov - Peter Rampásek, Konfederácia odborových zväzov, Jaroslav Bobela, Konfederácia odborových zväzov (zástupca). Riadiaca rada stanovuje ciele a stratégiu agentúry, vrátane identifikácie priority otázok BOZP, v prípade, ak sa požadujú ďalšie informácie alebo činnosť, menuje riaditeľa, prijíma pracovný program, výročnú správu a rozpočet agentúry a oprávňuje riaditeľa k tomu, aby tento rozpočet spravoval. Zvoláva sa aspoň jedenkrát ročne, spolu s tromi zástupcami Európskej komisie. Okrem toho sú pozývaní štyria pozorovatelia - dvaja z Dublinskej nadácie a po jednom z európskych sociálnych partnerov, z ETUC and UNICE.
Všetci členovia majú obnoviteľné funkčné obdobie troch rokov a každý rok si volia spomedzi seba predsedu a troch podpredsedov. Základná informačná sieť agentúry, zameraná na bezpečnosť a ochranu zdravia, pozostáva z kontaktného miesta v každom členskom štáte EÚ, v dvoch pristupujúcich krajinách, v dvoch kandidátskych krajinách Európskej únie a v štyroch krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Kontaktné miesta vymenuje každá vláda a sú oficiálnym zástupcom agentúry v danej krajine a za normálnych okolností ich predstavuje kompetentný národný orgán pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci."

Kto je takýmto kontaktným miestom pre Slovensko a akú úlohu zohrávajú v agentúre?
Takýmto kontaktným miestom pre Slovensko je Národný inšpektorát práce so sídlom v Košiciach Kontaktné miesta zohrávajú kľúčovú úlohu v rámci agentúry, pretože zodpovedajú za organizáciu a koordináciu národných sietí a zapájajú sa do prípravy a realizácie pracovného programu agentúry. Tak ako ostatné prvky štruktúry agentúry, aj národné siete sú tripartitné a zahŕňajú zástupcov organizácií zamestnancov a zamestnávateľov. Úlohou kontaktných miest je poskytovať informácie a spätnú väzbu na iniciatívy a produkty agentúry a sú konzultované v súvislosti so všetkou informačnou činnosťou na národnej úrovni. Kontaktné miesta spravujú aj národné internetové stránky agentúry a každoročne organizujú Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kontaktné miesta EÚ vymenúvajú zástupcov do ad hoc skupín odborníkov agentúry a kontaktné miesta krajín EZVO a kandidátskych krajín vymenúvajú pozorovateľov do týchto skupín. Zasadnutia sa konajú trikrát ročne a okrem kontaktných miest patria medzi kontaktné osoby z členských štátov aj pozorovatelia z Európskej komisie, európski sociálni partneri, EZVO a kandidátske krajiny.

Aké informácie možno nájsť na internetových stránkach agentúry?
Webová stránka agentúry, resp. kontaktných miest, obsahuje množstvo informácií hodnotných tak pre zamestnancov, živnostníkov i zamestnávateľov z oblasti legislatívy EU, národnej legislatívy i aktivít samotnej agentúry. Napríklad kategória Dobrá prax obsahuje podkategórie - Diskusné fórum na tému BOZP, Nebezpečenstvá, Prevencia úrazov, Nebezpečné látky, Poruchy svalov a kostí, BOZP a vzdelávanie, Ľudia so zmenenou pracovnou schopnosťou, Ženy a zdravie pri práci a iné. Nie všetky podkategórie sú tlmočené v národných jazykoch, základným jazykom je angličtina. Čo sa deje na európskej a medzinárodnej úrovni obsahuje kategória Novinky a akcie a je rozdelená do nasledovných kategórií: Novinky z Európskej únie, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Európska komisia, Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Európske odbory - Technická kancelária pre bezpečnosť a zdravie pri práci, Medzinárodné informačné zdroje, Medzinárodný úrad práce, Svetová zdravotnícka organizácia, U.S. Department of Labor, Occupational Safety & Health Administration, Akcie.

Spomínate akcie. Mohli by ste uviesť konkrétne podujatia?
Agentúra organizuje každý rok kampaň venovanú určitej oblasti. Ťažiskom minulého roku bola prevencia proti hluku, rok predtým bezpečnosť v stavebníctve, či narábanie s nebezpečnými látkami. Tohtoročný Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je venovaný mladým ľuďom s cieľom zabezpečiť im bezpečný a zdravý nástup do pracovného života. Kampaň Safe Start - Bezpečný štart podporujú všetky členské štáty, kandidátske krajiny a krajiny EZVO, rakúske a fínske predsedníctvo EÚ, Európsky parlament a Európska komisia a európski sociálni partneri. Kampane Európskeho týždňa sa sústreďujú na propagáciu lepšej prevencie na úrovni pracoviska zapojením všetkých zainteresovaných. Kampaň bude v roku 2006 propagovať aktivity aj v školách, v iných výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v širšom spoločenstve výchovy a vzdelávania a upozorňovať na túto problematiku príslušných tvorcov politiky v oblasti výchovy a vzdelávania. Agentúra už realizovala viaceré projekty integrovania BOZP do výchovy a vzdelávania a kampaň bude čerpať z týchto zdrojov. Safe Start má dva výrazné prvky: na pracovisku - zvyšovanie povedomia o rizikách u mladých pracovníkov, upozornenie na riziká a BOZP a usmernenia pri nástupe do práce a tiež prideľovanie a vykonávanie bezpečnej práce, poskytovanie školení a dozoru, vo výchovno-vzdelávacom spoločenstve - zvyšovanie povedomia o rizikách a BOZP ako integrálnej súčasti vzdelávania, príprava mladých ľudí na prvý deň v práci a na povinnosti v oblasti BOZP v budúcom povolaní.
Safe Start bude zahŕňať informačné balíky vo všetkých úradných jazykoch členských štátov EÚ, propagačné plagáty a prospekty na zvýšenie povedomia, viacjazyčnú internetovú stránku, novú videosúťaž, ktorej cieľom bude nájsť Mladého európskeho filmára roka, európske ocenenia dobrej praxe udeľované podnikom alebo organizáciám, vrátane škôl a iných výchovno-vzdelávacích zariadení, ktoré významným a inovačným spôsobom pomáhajú zabezpečiť, aby mladí ľudia začínali svoj pracovný život bezpečne a aby sa zvyšovalo povedomie o rizikách a prevencii v podnikoch, školách a iných výchovno-vzdelávacích zariadeniach, osobitné podujatia a aktivity po celej Európe, ktoré prinesú hlavné posolstvá kampane do života všetkých organizácií, veľkých i malých, verejnoprávnych aj súkromných, miestnych, národných i medzinárodných. V predošlých kampaniach sa uskutočnili tisícky podujatí po celej EÚ, mnohé koordinovala sieť národných kontaktných miest agentúry v 25 členských štátoch EÚ. Kampaň vyvrcholí Európskym týždňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v októbri 2006. Viac informácií na túto tému môžete získať na stránke http:// ew2006.osha.eu.int/

Tento trend, nazdávam sa, U. S. Steel Košice podchytila už vlani, keď firma svoje úsilie v oblasti zvyšovania povedomia zamestnancov k bezpečnosti práce rozšírila aj na mladých ľudí v regióne prostredníctvom projektu Profesionáli konajú bezpečne. Odozva bola veľmi pozitívna.
Dovolím si povedať, že naša spoločnosť je v oblasti bezpečnosti práce lídrom na Slovensku. Od začiatku svojho pôsobenia na Slovensku deklaruje, že bezpečnosť je prvým a najdôležitejším zo šiestich princípov podnikania spoločnosti. Zdravie životy zamestnancov sú pre firmu prioritou. Presviedčajú sa o tom denne nielen zamestnanci, ale i zákazníci a dodávatelia. Firma razí teóriu - každému úrazu možno predísť a robí všetko pre napĺňanie cieľa - pracovať bez úrazu. Projekt pokračuje aj v tomto roku a verím, že zaujme aj ďalších mladých.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...