KONTAKT  |    _eng _sk

Päťdesiat rokov existencie Svojpomocného podporného zariadenia
           Pridané: 14.07.2021
Autor: Predstavenstvo SPZ
Kategória: 07/2021

V tomto roku si Svojpomocné podporné zariadenie pripomína päťdesiate výročie svojho vzniku. Členmi SPZ sú zamestnanci, ktorí do neho vstúpili najneskôr 31. 1. 2001. Od tohto dátumu sa už noví členovia neprijímajú. SPZ má v súčasnosti cca 3 500 členov. Od začiatku existencie bolo z fondu zariadenia vyplatených viac ako 26 tisíc podpôr v celkovom finančnom objeme približne 2,7 milióna Eur.

Účelom zariadenia od jeho vzniku až po dnešok je predovšetkým poskytovanie okamžitej sociálnej výpomoci svojim členom, resp. ich rodinným príslušníkom v prípade ťažkej životnej situácie (úmrtie člena, odchod do invalidného dôchodku, ťažký pracovný úraz) v čase trvania pracovného pomeru. Na jednorázovú podporu formou čiastočného plnenia majú nárok aj členovia zariadenia pri skončení pracovného pomeru v prípade odchodu do starobného, alebo predčasného starobného dôchodku. Výška jednotlivých podpôr a podmienky, za ktorých môžu byť priznané, sú definované v stanovách zariadenia, ktoré boli naposledy novelizované k 1. 1. 2014. Platné znenie stanov je zverejnené na internete. Členovia zariadenia na jeho fungovanie prispievajú mesačným členským príspevkom vo výške 0,34 €, ktorý sa v podstate nezmenil od roku 1990, kedy bol stanovený na vtedajších 10,-  Kčs. V prípade potreby poskytnutia bližších informácií alebo vysvetlenia sa členovia môžu dostaviť do sídla SPZ (AB USSK na Vstupnom areáli, prízemie č. dv. 5), resp. obrátiť sa na nás telefonicky na kl. 3-4290, 3-4987.

Hospodárenie SPZ, jeho kontrola, zmeny stanov a  menovanie členov Predstavenstva SPZ spadajú do právomoci odborových orgánov. V súčasnosti je to Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice.

Plénum Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel na svojom zasadnutí dňa 1. 7. 2021 schválilo výsledky hospodárenia SPZ za rok 2020.                           

Vyhodnotenie hospodárenia Svojpomocného podporného zariadenia za rok 2020


Vyplatené podpory - rok 2020
Úmrtie člena zariadenia     153 žiadostí    18 448,- €
Odchod do invalidného dôchodku    8 žiadostí    665,- €
Odchod do starobného a predčasného starobného dôchodku    522 žiadostí    46 086,- €
Vyplatené podpory zo SPZ (spolu)    683 žiadostí    65 199,- €
Náklady na správu zariadenia    762,- €
Náklady spolu (vyplatené podpory a náklady na správu)    65 961,- €

Príjmy zariadenia - rok 2020
Príjmy zariadenia - príspevky od členov    14 835,- €
Príjmy zariadenia z úrokov (po zdanení)    11 449,- €
Príjmy zariadenia spolu    26 284,- €
    
Stav majetku  zariadenia k 31.12.2019    510 411,- €
Stav majetku zariadenia k 31.12.2020    470 734,- €

 

 

Stanovy Svojpomocného podporného zariadenia

§ 1 Názov a sídlo

Zariadenie má názov Svojpomocné podporné zariadenie a jeho sídlom sú Košice, Vstupný areál U. S. Steel (ďalej len zariadenie).

§ 2 Účel zariadenia

Účelom tohto zariadenia je poskytovať jednorázové sociálne podpory:

1.  Pri úmrtí člena zariadenia

2.  Pri ťažkom pracovnom úraze

3. Pri odchode člena zariadenia do starobného dôchodku, do predčasného starobného  dôchodku a do invalidného dôchodku

§ 3 Členstvo v zariadení a zánik členstva

1. Členmi zariadenia sú zamestnanci obchodných spoločností, ktorí v zmysle platných stanov do zariadenia vstúpili najneskôr do 31. 1. 2001, a ktorým sa na základe individuálneho súhlasu zrážajú zo mzdy príspevky na toto zariadenie. Tieto príspevky príslušné obchodné spoločnosti poukazujú na účet zariadenia.

2. Členmi zariadenia zostávajú starobní dôchodcovia, predčasní starobní dôchodcovia a invalidní dôchodcovia, ktorí už do zariadenia neprispievajú, ale v spoločnosti, alebo viacerých spoločnostiach, spolu odpracovali viac ako 15 rokov, počas ktorých sa im na zariadenie vykonávali zrážky zo mzdy. Pri prechode zamestnancov do iných spoločností zostáva členstvo zachované, pokiaľ nový zamestnávateľ bude kontinuálne pokračovať v zrážkach zo mzdy zamestnancom - členom zariadenia a odvádzať ich na účet zariadenia do 60 dní od podpísania zmluvy so zariadením.

3. Členstvo v zariadení zaniká:

a) úmrtím člena/ky zariadenia,

b) dňom ukončenia pracovného pomeru, okrem spôsobu uvedeného v bode 2, § 3,

c) dňom, ku ktorému člen svoje členstvo písomným rozhodnutím ukončí,

d) v prípade, že člen 12 mesiacov po sebe na zariadenie neprispieva aj keď členstvo neukončil písomne (ak omeškané príspevky doplatí, zostáva členom zariadenia) s výnimkou prípadov uvedených v § 9,

e) zánikom zariadenia.

§ 4 Poskytovanie podpôr

Podpory sa poskytujú členom zariadenia, pozostalým alebo iným fyzickým osobám na základe predpísanej žiadosti, o ktorej rozhoduje predstavenstvo zariadenia. Podporu si uplatňuje žiadateľ najneskôr do 1 roka od splnenia podmienok na jej vyplatenie. Uplynutím tejto doby nárok na podporu zaniká. Rozhodnutím predstavenstva možno v mimoriadnych prípadoch priznať dobrovoľné plnenie. Nárok zaniká aj v prípade úmrtia člena zariadenia pred vyplatením podpory podľa § 8 odst. 1 písm. c až g,

§ 5 Podpora pri úmrtí

1. Nárok na podporu pri úmrtí člena zariadenia prislúcha tomu, kto hradil pohrebné náklady.

Spravidla sú to manžel/ka, druh/žka, deti, rodičia, súrodenci. O podporu môže požiadať aj iná fyzická osoba. Podmienkou výplaty podpory je predloženie potrebných dokladov, ktorými sú: písomná žiadosť podľa § 4, originál úmrtného listu, originály faktúr, ktorými boli uhradené pohrebné náklady, ktoré uhradil žiadateľ, ako aj identifikačné doklady žiadateľa (OP, pas).

2. Náklady spojené s pohrebom sa uhradia maximálne do výšky stanovenej v § 8. Tu sa uhrádzajú náklady účtované pohrebným ústavom, resp. spoločnosťou, ktorá takéto služby zabezpečuje. Za náklady sa považujú najmä: kúpa rakvy, cintorínske poplatky, doprava zomrelého do miesta bydliska, jeho ošatenie a iné. Za výdavky spojené s pohrebom sa nepovažujú iné náklady, napr. smútočná hostina, postavenie pamätnej dosky, smútočné ošatenie príbuzných a iné.

§ 6 Podpora pri odchode do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku

Táto podpora sa poskytuje členovi pri prvom rozviazaní pracovného pomeru, pri splnení podmienok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, alebo invalidný dôchodok.  V prípade invalidného dôchodku sa musí jednať o percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %. Ak odíde člen zariadenia do predčasného starobného dôchodku, zrazí sa mu z podpory čiastka predstavujúca súčin v tom čase mesačného príspevku a neodpracovaných mesiacov do nároku na starobný dôchodok. Po zrazení čiastky za neodpracovanú dobu sa pre zápočet členstva už táto doba započítava.

Pri skončení pracovného pomeru u  členov, ktorí v spoločnosti, alebo viacerých spoločnostiach, spolu odpracovali viac ako 30 rokov, počas ktorých sa im na zariadenie vykonávali zrážky zo mzdy, sa okolnosti odchodu do predčasného starobného dôchodku neskúmajú.

§7 Podpora pri ťažkom pracovnom úraze

Výplata podpory prislúcha členovi zariadenia pri ťažkom pracovnom úraze. Za ťažký sa považuje pracovný úraz, ktorý mal za následok stratu orgánu (anatomickú alebo funkčnú) alebo jeho podstatnej časti, alebo iné ťažké poškodenie zdravia, napr. strata oka, sluchu, komplikovaná zlomenina, vyvolanie potratu, roztrhanie pľúc, poranenie srdca, otras mozgu spojený s bezvedomím, roztrhnutie alebo rozmliaždenie obličky, roztrhnutie pečene, sleziny, popáleniny II. a III. stupňa väčšieho rozsahu.

§ 8 Výška podpory

1. Výška podpory je:

a) pri úmrtí člena zariadenia; 216,- €

b) pri úmrtí člena zariadenia, ktorému bola vyplatená podpora v súvislosti s odchodom do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, alebo invalidného dôchodku;116,-€

c) pri ťažkom pracovnom úraze; 100,- €

d) pri odchode člena zariadenia do starobného dôchodku;  100,- €

e) pri odchode člena zariadenia do invalidného dôchodku pri poklese jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %; 100,- €

f) pri odchode člena zariadenia do invalidného dôchodku pri poklese jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až do 70 %; 55,- €

g) pri odchode člena zariadenia do predčasného starobného dôchodku; 100,- € znížená o nezaplatené príspevky (viď § 6).

2. Ak sa zamestnávateľ zbaví zodpovednosti za ťažký pracovný úraz celkom, tým, že preukázal, že škodu si privodil zamestnanec svojou opilosťou, alebo v dôsledku použitia iných omamných prostriedkov a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť a že tieto skutočnosti

boli jedinou príčinou škody, podpora pri ťažkom pracovnom úraze nebude vyplatená.

§ 9 Splnenie podmienok výplaty podpory počas prekážok v práci z dôvodu všeobecného záujmu a niektorých prekážok v práci na strane zamestnanca

V prípade, že nie je možné realizovať zrážky na zariadenie počas trvania prekážok v práci z dôvodu všeobecného záujmu, napr. vojenská služba, dlhodobé školenie, a pod., alebo iných prekážok na strane zamestnanca, napr. poberanie rodičovského príspevku, dočasná pracovná neschopnosť, výkon verejnej funkcie zostáva členstvo zachované:

a) ak po ukončení prekážok a nástupe člena do zamestnania zrazí mu nezaplatené členské príspevky zamestnávateľ jednorazovo a pokračuje v zrážkach,

b) pokiaľ vznikne nárok na plnenie podpory počas prekážky, zrazí sa mu nezaplatená čiastka z podpory.

§ 10 Prostriedky zariadenia

1. Prostriedky na poskytovanie podpôr dostáva zariadenie z príspevkov jeho členov, ktoré sa zrážajú počas trvania pracovného pomeru zo mzdy, resp. iných príjmov zamestnanca na základe dohody o zrážkach. Na zariadenie môžu prispievať aj obchodné spoločnosti jednorazovými dotáciami.

2. Výšku mesačného príspevku na návrh predstavenstva zariadenia schvaľuje na každý rok Plénum Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel (ďalej len RO).

3. Finančné prostriedky sú súčasťou odborových prostriedkov na samostatnom účte RO.

Zariadenie môže vlastniť aj iné aktíva, napr. cenné papiere

4. Ak omylom budú vykonané zrážky zamestnancovi, ktorý nie je alebo nemôže byť členom zariadenia, vrátia sa mu neprávom zrazené finančné prostriedky.

5. Po zániku členstva sa príspevky zrazené za predchádzajúce obdobie nevracajú a zostávajú na účte zariadenia.

§ 11 Správa zariadenia a rozhodovanie o podporách

1. Svojpomocné podporné zariadenie bolo založené na základe uznesenia podnikovej konferencie ROH zo dňa 28. novembra 1970.

2. Zariadenie riadi 5-členné predstavenstvo, menované Plénom RO a zamestnávateľskými subjektami. Troch členov predstavenstva menuje Plénum RO a dvoch členov predstavenstva menujú zamestnávateľské subjekty. Plénum RO z radov členov  predstavenstva menuje predsedu predstavenstva. Tajomníka predstavenstva si predstavenstvo volí zo svojich radov.

3. Schôdze predstavenstva sa konajú podľa potreby najmenej však 1 x za kalendárny štvťrok. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak boli všetci členovia riadne pozvaní a sú prítomní aspoň 3 členovia. Zasadnutie riadi predseda, v jeho neprítomnosti tajomník predstavenstva.

4. Predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov. O rokovaní predstavenstva sa vyhotoví zápis, ktorý podpisuje predseda, alebo tajomník. Predseda a v jeho neprítomnosti tajomník podpisujú aj ostatné písomnosti zariadenia.

5. Správny rok sa zhoduje s rokom kalendárnym. Po ukončení roka sa hospodárenie zariadenia predkladá na schválenie Plénu RO.

6. Funkčné obdobie predstavenstva je zhodné s dĺžkou funkčného obdobia RO. Pri ukončení funkčného obdobia správu zariadenia riadi až do menovania nového predstavenstva predstavenstvo doposiaľ menované. Menovanie sa uskutoční do dvoch mesiacov. Funkcia v predstavenstve je čestná.

7. Vo všetkých prípadoch týkajúcich sa priznania podpôr podľa týchto Stanov rozhoduje predstavenstvo. O prípadoch, ktoré v Stanovách nie sú upravené, rozhoduje s konečnou platnosťou Plénum RO na návrh predstavenstva zariadenia.

8. Voči cudzím právnickým a fyzickým osobám zastupuje zariadenie RO.

9. Revíziu hospodárenia s prostriedkami zariadenia vykonáva Kontrolná komisia RO.

§ 12 Zánik zariadenia

1. Svojpomocné podporné zariadenie zaniká vyčerpaním finančných prostriedkov tvoriacich likviditu zariadenia.

2. Zariadenie zaniká aj rozhodnutím Pléna RO ak o tom rozhodnú členovia Pléna RO reprezentujúci nadpolovičnú väčšinu členov základných organizácií združených v Pléne RO. Plénum RO rozhodne o naložení so zostatkom finančných prostriedkov.

§ 13 Záverečné ustanovenia

1. Podpora členom zariadenia v zmysle § 8, bod 1f (odchod do invalidného dôchodku pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až do 70 %) sa priznáva s účinnosťou od 1.1. 2014 a spätne ju nie je možné uplatňovať.

2. Stanovy svojpomocného podporného zariadenia sú platné od 1. 1. 1971. Boli schválené na Podnikovej konferencii ROH dňa 28. 11. 1970 upresnené - novelizované podnikovými konferenciami ROH dňa 29. 1. 1972, 3. 3. 1973, 27. 9. 1979, konferenciami OZ KOVO dňa 20. 5. 1993 a 16. 5. 1996 a konferenciami GRO OZ METALURG VSŽ a. s. Košice dňa 7. 4. 1998 a 30. 1. 2001, Plénom GRO OZ METALURG dňa 19. 12. 2003, Plénom GRO OZ METALURG dňa 12. 12. 2008, Plénom Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice dňa 15. 4. 2010, Plénom Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice dňa 19. 12. 2013.

3. Novelizované Stanovy Svojpomocného podporného zariadenia nadobudnú účinnosť 1.1. 2014.

Košice, 19. 12. 2013.

 

Empty

ODPORÚČAME

04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?
21.07.2022
Nedostali ste sa na EXPO do Dubaja? Nevadí, technologické novinky uvidíte aj na FSD.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...