Vyhľadávanie:

Pomôcť môže aj U. S. Steel Košice

Pomôcť môže aj U. S. Steel Košice

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ján Matuský navštívil našu firmu

Pred niekoľkými dňami do podniku prišiel predseda inštitúcie, o ktorej sa veľmi veľa hovorilo v médiách a ešte viac medzi podnikateľmi. U. S. Steel Košice navštívil v minulom týždni predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ján Matuský. Treba dodať, že dlhé mesiace sa médiá na úrad pozerali s nedôverou a podnikatelia dokonca s mimoriadnymi obavami. Dôvodom bolo to, že tento regulačný orgán mal rozhodovať o cenách energií, a tým mal v rukách osudy výrobných podnikov na Slovensku. Za určitých okolností výnosom stanovené ceny mohli zlikvidovať celé odvetvia. V konečnom dôsledku tento úrad ovplyvňuje aj ceny maloodberateľov, čiže aj každý zamestnanec platiaci účty za elektrinu a plyn pociťuje kvalitu práce úradu, na čele ktorého je Ján Matuský. Teraz, dva roky po založení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), sme využili možnosť položiť niekoľko otázok jeho predsedovi.

Stretnutie
Predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jána Matuského prijali prezident USSK Christopher J. Navetta a výkonný viceprezident pre strategické implementácie Anton Jura.

· Na stretnutí s prezidentom Navettom ste povedali, že váš regulačný úrad potvrdil nezávislosť a odbornosť pri tvorbe trhového prostredia na Slovensku. Ako to vlastne ide dokopy. Regulácia a voľný trh?
Regulácia je potrebná, pretože v energetike existujú monopolní výrobcovia a dodávatelia a my dohliadame na to, aby ich zisk bol primeraný a aby si účtovali len ekonomicky oprávnené náklady. Regulácia v tomto zmysle prispieva k rozvoju ekonomiky, pretože sa stará o rovnoprávnu pozíciu výrobcov a dodávateľov energií a ich konečných spotrebiteľov. Pri regulácii uplatňujeme len ekonomické kritériá. Výrobca a dodávateľ energií, ako aj ich konečný spotrebiteľ, sú pre nás rovnakí podnikatelia s rovnakou mierou ochrany pri regulácii cien energií a služieb spojených s ich dodávkou. Pred vznikom ÚRSO sa nepoužívali také metódy regulácie, ktoré by vplývali na štruktúru nákladov výrobcov a dodávateľov energií. A to je kľúč. Nie je totiž dôležité len regulovať príjmy, je nevyhnutný súčasný tlak na náklady regulovaných subjektov.

· Ako ste si udržali deklarovanú nezávislosť?
Nezávislosť úradu je daná zákonom o regulácii v sieťových odvetviach. Vláda doteraz do činnosti úradu nezasahovala. Úrad "neskladá účty" za svoju činnosť vláde, ale Národnej rade SR. Za správu o činnosti úradu za rok 2003 dokonca hlasovalo 99 poslancov a k správe neboli vznesené žiadne zásadné pripomienky.

· Aká je perspektíva? Ekonómovia hovorili, že voľný trh sa už postará o to, aby nastala rovnováha. Myslíte si, že úloha ÚRSO je dočasná, alebo bude na trh s energiami potrebné dohliadať vždy?
V krajinách EÚ i v USA funguje podobný úrad a nedá sa povedať, že by americká ekonomika bola preregulovaná. My máme pred sebou ešte veľa práce, pretože je potrebné uviesť do života vyhlášky, ktoré budú ďalej vytvárať tlak na zníženie nákladov výrobcov a dodávateľov energií. Úrad upúšťa od regulácie ceny silovej elektriny, pretože novým zákonom o energetike a novelou zákona o regulácii spolu s pravidlami trhu s elektrinou sa vo výrobe elektriny vytvoria trhové podmienky a štátna regulácia ceny silovej elektriny pre priemyselných odberateľov nebude potrebná. Cenu silovej elektriny bude generovať trh a úrad bude regulovať len jej prenos a distribúciu konečným spotrebiteľom. Tam je úloha regulátora mimoriadne dôležitá, pretože nahrádza tzv. "neviditeľnú ruku trhu" v tlaku na regulované ceny,
To znamená, že trh sa postará o cenu silovej elektriny, no náklady na jej prenos a distribúciu, pretože ide o prirodzené monopoly, bude musieť naďalej regulovať úrad. Existencia prirodzených monopolov v energetike je vlastne hlavným dôvodom existencie regulačných úradov. Ak sa nájde iný spôsob, iná cesta, ako dosiahnuť efektívne podnikanie v prenose a distribúcii elektriny a zemného plynu, potom bude možné regulačný úrad zrušiť, pretože nebude potrebný.

· V čom môže spočívať spolupráca s U. S. Steel Košice, o ktorej ste hovorili s prezidentom?
S prezidentom Navettom, aj s viceprezidentom Jurom, som hovoril o tom, že cestou Republikovej únie zamestnávateľov, môže U. S. Steel vyslať odborníkov do komisií úradu, ktoré pripravujú cenové výnosy a cenové rozhodnutia úradu. Cieľom navrhnutej spolupráce je zabezpečiť, účasťou odborníkov veľkých konečných spotrebiteľov energií i odborníkov hlavných regulovaných subjektov, v pracovných komisiách už v úvodných fázach prípravy výnosov a rozhodnutí úradu skrátenie a skvalitnenie procesu ich prípravy, ako aj bezkonfliktnú akceptovateľnosť rozhodovacích aktov úradu v praxi.

· Vnímali ste obavy podnikateľov a verejnosti a nedôveru voči ÚRSO v jeho začiatkoch?
Vznik úradu a zmena regulácie podnikania v regulovaných oblastiach energetiky vyvolali prirodzené obavy tak na strane regulovaných subjektov, ako na strane konečných spotrebiteľov. Prví sa obávali toho, že bude pokračovať regulácia, ktorá im neumožní účtovať nákladové ceny a budú musieť ceny krížovo dotovať a tým čeliť riziku technických porúch v dôsledku nedostatku príjmov na svoju činnosť, druhí sa naopak obávali, že štát cestou regulačného úradu umožní príliš vysoké ceny a tým príjmy regulovaným subjektom.
Obavy som vnímal a robil som všetko preto, aby sa nenaplnili. Už pri tvorbe zákona o regulácii a regulačného úradu, ako štátnej inštitúcie, som dbal na to, aby nebolo možné zvýhodňovať výrobcov a dodávateľov energií na úkor ich odberateľov alebo naopak. Zákon o regulácii ukladá úradu, aby umožnil výrobcom a dodávateľom energií účtovať spotrebiteľom v ich cenách iba ekonomicky oprávnené náklady na ich výrobu alebo dodanie a primeraný zisk z týchto činností. Ktoré sú ekonomicky oprávnené náklady a ako sa vypočíta primeraný zisk, úrad striktne vymedzil vo svojich výnosoch a rozhodnutiach. Regulačnú politiku úradu vytvára a nad činnosťou regulačného úradu dohliada regulačná rada úradu. Regulačná rada má 6 členov, ktorých na 6 rokov do funkcie menuje prezident SR na návrh vlády SR a Národnej rady SR. To znamená, že na zloženie členov regulačnej rady majú vplyv tri zložky moci v štáte a návrh na kandidátov môže predkladať tak vláda, ako aj parlament a v parlamente tak koaličné, ako aj opozičné strany a ich prostredníctvom asociácie a združenia tak výrobcov a dodávateľov, ako aj spotrebiteľov energií. To znamená, že spôsob kreovania orgánu, ktorý rozhoduje o výkone regulácie, umožňuje delegovať kandidátov do regulačnej rady každému, kto o to prejaví záujem.
Tieto opatrenia a najmä regulačná prax, podľa môjho názoru, postupne rozptýlili obavy z negatívneho dopadu zmeny regulácie energetiky. Z dôvodu deformácie cien a ich významných krížových dotácií, tak medzi regulovanými a neregulovanými činnosťami, ako aj medzi jednotlivými skupinami odberateľov, úrad musel v prvom roku regulácie ceny zvýšiť, aby sa dostali na nákladovú úroveň. Toto opatrenie umožnilo v druhom roku regulácie znížiť cenu zemného plynu pre všetky skupiny priemyselných odberateľov. Do roku 2007 možno očakávať, že zmeny cien elektriny a plynu, z dôvodu ich regulácie úradom, budú blízke nule pre domácnosti a malých podnikateľov a budú sa znižovať pre veľkých odberateľov. Dôvodom je tlak regulátora na znižovanie nákladov regulovaných subjektov a zmeny v ich účtovníctve tak, aby odberatelia platili len tie náklady, ktoré vyvolajú svojou objednávkou a istý vplyv bude mať vytvorenie podmienok pre obchodovanie s elektrinou a zemným plynom.
Od 1. januára 2004 máme na Slovensku spravodlivé ceny energií. Výrobcovia a dodávatelia sú pod tlakom úradu a do cien premietajú len úradom uznané náklady a primeraný zisk. Priemyselní odberatelia prestali dotovať domácnosti a výrobcovia a dodávatelia energií prestali dotovať ceny energií pre domácich spotrebiteľov z príjmov za tranzit alebo z iných neregulovaných činností.

Ďalšie články

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...