Vyhľadávanie:

Pre najlepších pracovná zmluva ešte počas štúdia

Pre najlepších pracovná zmluva ešte počas štúdia

Spolupráca medzi U. S. Steel Košice a SOU hutníckym v Košiciach-Šaci prináša profit budúcim hutníkom

O získavaní kvalifikovanej pracovnej sily pre spoločnosť U. S. Steel Košice i spolupráci v tejto oblasti s SOU hutníckym v Košiciach-Šaci hovoríme s generálnym manažérom USSK pre rozvoj a servis ľudských zdrojov Milanom Polčom a riaditeľom školy Jozefom Šablatúrom.

· Čím je charakteristická súčasná situácia na poli zamestnanosti v U. S. Steel Košice a aká je jej prognóza?
Milan Polča: Berúc do úvahy strategické zámery spoločnosti U. S. Steel Košice, demografický vývoj a vekovú štruktúru našich zamestnancov, najmä v robotníckych profesiách, musíme myslieť na budúcnosť. Od toho sa odvíja aj politika zamestnanosti. Súčasná situácia na trhu práce nie je jednoduchá. Aj keď záujem o prácu v našej firme prejavujú ročne tisícky uchádzačov, je čoraz ťažšie získať špičkových robotníkov v takých profesiách, ako napríklad sústružník, horizontkár, kovoobrábač, elektrikár, mechanik strojov a zariadení, o hutníkovi - operátorovi ani nehovoriac.

· Aké je teda východisko?
Milan Polča: Vsádzame na mladý a kvalifikovaný zdroj pracovnej sily. Zameriavame sa na rozvoj odborných a praktických zručností študentov - budúcich zamestnancov už počas štúdia. Týka sa to tak absolventov stredných a vysokých škôl, ako aj stredných odborných učilíšť. Sme presvedčení, že začať treba už počas štúdia, a to prostredníctvom intenzívnej a cielenej spolupráce so školami. To nám do budúcnosti pomôže mať výhodnejšie postavenie v oblasti náboru mladých kvalifikovaných ľudí.

· Toto smerovanie potvrdzuje aj dohoda o výchove a vzdelávaní žiakov pre potreby huty, ktorú U. S. Steel Košice uzatvorila s SOU hutníckym v Košiciach - Šaci. Ide o vzájomne prospešnú spoluprácu, z ktorej profitujú aj budúci hutníci...
Jozef Šablatúra: Vzťahy medzi našou školou a košickou oceliarňou majú dlhoročnú tradíciu. Vyše štyritisíc našich absolventov pracuje dnes vo firme v rôznych profesiách, ktoré sa v niektorých prípadoch dedia z pokolenia na pokolenie. Vyučili sa tu otcovia, teraz vnikajú do tajomstiev hutníckeho remesla ich synovia, ba i vnuci. V posledných dvoch rokoch obojstranné vzťahy však nadobudli novú dimenziu. Spolupráca sa neobmedzuje iba na samotnú prípravu budúcich zamestnancov fabriky, ale pomoci sa nám dostáva aj v oblasti jej materiálno-technického zabezpečenia. Firma má tiež svojho zástupcu v Rade školy, ktorá je poradným orgánom riaditeľa SOU a v ktorej má možnosť prezentovať zo strany U. S. Steel Košice požiadavky a námety na odbornú prípravu žiakov. V školskom roku 2006/2007 nastúpilo do 1. ročníka 210 žiakov, ktorí budú mať možnosť pracovať po skončení štúdia v prevádzkach huty. To je prvý markantný výsledok dohody.

· O aké učebné odbory ide?
Milan Polča: Ich zameranie odzrkadľuje naše potreby zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily v najbližších rokoch. Ide o profesie hutník - operátor, mechanik strojov a zariadení, obrábač kovov a elektromechanik. Všetkým týmto žiakom prispieva naša spoločnosť v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť na vreckové 300 korún mesačne. Študenti zo vzdialenejších miest a obcí dostávajú navyše na ubytovanie ďalších 200 korún.
Jozef Šablatúra: Motivačným faktorom sú bez pochýb študijné výsledky. V druhom ročníku bude dostávať vyznamenaný žiak od U. S. Steel Košice mesačne 500 korún. Tí, ktorí prospejú veľmi dobre si prilepšia 400 korunami, s prospechom dobrý 300 korunami. Navyše, žiaci vyšších ročníkov, ktorí absolvujú na pracoviskách fabriky prevádzkovú prax, získavajú odmenu 50 korún za hodinu. Ak je ich účasť stopercentná, môže ich odmena dosiahnuť až 2500 korún. A to je iste dobrý stimul.
Milan Polča: V budúcom školskom roku bude naša spoločnosť participovať na príprave žiakov v ďalších študijných odboroch. Okrem už spomínaných profesií - hutník-operátor, obrábač kovov a mechanik strojov a zariadení pôjde o učebné odbory mechanik-elektronik, mechanik-opravár strojov a zariadení a elektromechanik rozvodných zariadení. Samozrejme, ich podpora z našej strany bude rovnaká.

· Je tu aj ďalší motivačný prvok...
Milan Polča: A iste nie zanedbateľný. V rámci novej koncepcie spolupráce s SOU hutníckym chceme uzatvárať pracovné zmluvy so žiakmi s najlepšími študijnými výsledkami ešte pred ukončením školy. Záleží len na nich, ako sa tejto príležitosti chopia, ako sa budú snažiť a či chcú získať zaujímavú a perspektívnu prácu.

· Kontakty s budúcimi hutníkmi prehlbuje firma aj prostredníctvom projektov zameraných na mládež...
Milan Polča: Je všeobecne známe, že najdôležitejším zo všetkých šiestich princípov podnikania našej spoločnosti je bezpečnosť. A práve tento princíp sa snažíme presadzovať a uplatniť aj v školách. Teší nás, že do projektu Profesionáli konajú bezpečne, ktorého cieľom je, aby sa mladí ľudia stávali všímavejšími voči rizikám a nebezpečným situáciám, ktoré im hrozia nielen v škole, doma, na ulici, ale v ich okolí vôbec a vyvarovali sa im, sa zapojilo práve z SOU hutníckeho najviac žiakov.
Jozef Šablatúra: Systém bezpečnosti, ktorý presadzuje U. S. Steel Košice, uvádzame do života aj v škole. Chceme sa uchádzať o grant na realizáciu vlastného projektu v rámci programu USSK V školách bezpečnejšie.

· Čo ponúka SOU hutnícke svojim potenciálnym žiakom?
Jozef Šablatúra: Každý žiak môže získať okrem výučného listu aj maturitu, ktorá ho oprávňuje pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ale tiež v našej vlastnej zváračskej škole zváračský preukaz. Naše triedy a dielne praktického vyučovania sú vybavené najmodernejšími učebnými pomôckami, prístrojmi, strojmi a počítačmi. Ako jedna z mála škôl sa môžeme pochváliť bazénom, saunou i fitnes centrom. V súčasnosti je naše učilište zapojené do medzinárodného projektu HSC technológie - Európsky transfer ďalšieho odborného vzdelávania i do projektu Infovek. V nasledujúcom školskom roku plánujeme prijať bez prijímacích skúšok 360 prvákov. Rozhodovať budú výsledky monitoringu.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...