Vyhľadávanie:

Je dobre, ak sa veci daria a podaria

Je dobre, ak sa veci daria a podaria

Na obede s prezidentom vybraní zamestnanci DZ Energetika

Novú tohtoročnú sériu neformálnych stretnutí, na ktoré pozýva prezident spoločnosti David H. Lohr zamestnancov ocenených za mimoriadne pracovné výsledky, začali energetici. Za spoločným stolom pri dobrom obede sa ich zišlo desať. Zámočníci, elektrikári, mechanici, strojníci, operátori, predáci... A ako to už býva zvykom, na kus reči prišli medzi nich aj ďalší topmanažéri - viceprezident pre výrobu Richard Veitch, viceprezident pre pracovné vzťahy a motiváciu Martin Pitorák i generálny manažér pre podporu výrobu Ján Vranec.

Úvodné slová patrili Davidovi H. Lohrovi. Jeho hostia sa dozvedeli nielen čo-to o jeho súkromí a pracovnej kariére, ktorú začal v U. S. Steel pred tridsiatimi tromi rokmi, ale aj o jeho životných postojoch a cieľoch. "Hlavným kritériom mojej práce je, aby firma prosperovala čo najlepšie. Platí to aj pre oblasť bezpečnosti práce," konštatoval prezident a zdôraznil, že práca na jej zlepšovaní musí byť tímová. Dodržiavať jej princípy musí každý z nás, ale pozerať sa treba aj na to, ako a či bezpečne postupujú naši kolegovia.

Prezidentovi hostia

Ján DULÁK, inšpekčný zámočník
Do spoločnosti nastúpil v roku 1978 ako prevádzkový zámočník a dlhé roky pracoval ako prípravár údržby strojovne. Má vynikajúce znalosti z oblasti technologického zariadenia strojovne a kotolne. Dokonale ovláda tlakové, ale aj strojné časti jednotlivých zariadení. Jeho dlhoročné skúsenosti sú prínosom hlavne v oblasti údržby. Svojím cieľavedomým a zodpovedným prístupom k práci je pre ostatných zamestnancov príkladom.

Ladislav LUKÁČ, prevádzkový elektrikár - predák čerpacích staníc
V spoločnosti pracuje od roku 1981. Na starosti má spoľahlivý chod elektrických agregátov na čerpacích staniciach v celom areáli podniku. V oblasti bezpečnosti práce je vzorom, svoje teoretické vedomosti i praktické skúsenosti odovzdáva mladším kolegom. K práci pristupuje zodpovedne, problémy v prevádzke rieši samostatne. Aktívne sa podieľal na plánovanej rekonštrukcii a modernizácii i generálnej oprave čerpacích staníc Vysoké pece a ZPO II, v rámci ktorých zamestnanci počas plnej prevádzky inštalovali nový riadiaci systém, nové technologické uzly, chladiace a filtračné okruhy.

Marek FAZEKAŠ, mechanik meracej a regulačnej techniky - predák
Zamestnancom fabriky je od roku 1980. Začínal ako mechanik meracej a regulačnej techniky v prevádzkovej údržbe DZ Energetika, neskôr na úseku Energetické rozvody, v súčasnosti zastáva tú istú pozíciu, vrátane funkcie predáka, v prevádzke Kyslikáreň. K svojim pracovným povinnostiam pristupuje vysoko profesionálne. Je vzorom pre ostatných spolupracovníkov. Stojí na čele realizácie všetkých dôležitých rekonštrukcií a modernizácií. Jeho pracovná pozícia si vyžaduje denné sledovanie prevádzkových zmien v procese údržby a prehlbovanie si vedomostí v oblasti nových riadiacich systémov a prvkov, ktoré sú pre správne prevádzkovanie technologických uzlov Kyslikárne veľmi dôležité. V prípade potreby zastupuje majstra. Aktívne poukazuje na nedostatky v oblasti bezpečnosti práce.

Mikuláš BAKŠI, I. strojník CHÚV - predák
V DZ Energetika, v Chemickej úpravni vody Krásna nad Hornádom, pracuje od roku 1993. Patrí k najskúsenejším v tíme. Ako prvý strojník chemickej úpravne vody a predák má výborný prehľad o stave zvereného zariadenia, je samostatný, úlohy plní vo výbornej kvalite a v požadovaných termínoch. Prichádza s návrhmi na riešenie rôznych situácii v prevádzke. Je zástupcom zamestnancov pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, svojim spolupracovníkom ochotne odovzdáva nadobudnuté skúsenosti a odborné znalosti.

Vincent TOMKO, strojník filtračnej stanice
Zamestnancom spoločnosti sa stal v roku 1996. Začínal ako strojník kalového hospodárstva, v súčasnosti zastáva pozíciu strojníka filtračnej stanice. V práci je samostatný, má výborný prehľad o stave zvereného zariadenia. Svoje skúsenosti a zručnosti z predchádzajúcich zamestnaní zúročuje v kvalitnej a profesionálne odvedenej práci. V práci je pre svojich spolupracovníkov oporou a vzorom, pre svoje rozvážne rozhodnutia a korektný prístup ku každému členovi tímu je v kolektíve obľúbený.

Štefan JOKEĽ, operátor turbogenerátorov
Brány podniku prekročil po prvýkrát v roku 1987. Skúsenosti vo svojej profesii nadobudol vďaka svojmu aktívnemu prístupu k práci, ale tiež neustálou odbornou prípravou, a to po teoretickej i praktickej stránke. Patrí medzi najskúsenejších zamestnancov teplárne. Aktívne sa zapája do riešenia problémov v prevádzke, je aktívny v oblasti zlepšovania podmienok bezpečnosti práce - poukazuje na nebezpečné podmienky, navrhuje riešenia. Svojou cieľavedomosťou a zodpovednosťou je pre ostatných kolegov príkladom.

Ladislav ŠIMON, riadič deliaceho zariadenia vzduchu
Zamestnancom spoločnosti je od roku 1974. Vďaka svojej húževnatej práci sa vypracoval na jedného z najlepších riadičov deliaceho zariadenia vzduchu. Má výborný prehľad o zabudovaných zariadeniach v kyslikárni. Svoje odborné vedomosti odovzdáva mladším kolegom. K riešeniu problémov na pracovisku pristupuje zodpovedne a je nápomocný a aktívny pri ich odstraňovaní. Pre svoj aktívny prístup k povinnostiam, korektnosť a priateľskosť je pre spolupracovníkov príkladom.

Peter FRANČEK, strojník plynojemu
V spoločnosti začínal v roku 1983 ako strojník plynojemu. Túto profesiu vykonáva doteraz. Patrí medzi skúsených a spoľahlivých zamestnancov pracoviska na skladovanie vysokopecného plynu. Svoje odborné znalosti a skúsenosti rád odovzdáva svojim spolupracovníkom. V oblasti dodržiavania bezpečných postupov pri práci i rozvážnosťou je pre ostatných príkladom. Svojim kolegom je vždy ochotný podať pomocnú ruku.

Ladislav ORAVEC, predák kotolne
Vo fabrike začal pracovať v roku 1975. Patrí medzi zamestnancov, ktorých pracovné nasadenie a skúsenosti sú pre spoľahlivý chod prevádzky Energie kľúčové. Dlhoročné skúsenosti zúročuje pri výchove mladej generácie hutníkov. Spomenúť treba jeho aktívnu účasť na rekonštrukcii a modernizácii kotla č. 6. Svoje odborné znalosti plne využíva v každodennej praxi pri výrobe vysokotlakovej pary. Aktívne poukazuje na možné nebezpečenstvá a prioritne hľadá spôsoby ich eliminácie.

Stanislav KMETONY, vedúci zmeny
Zamestnancom spoločnosti je od roku 1971. V súčasnosti je vedúcim zmeny energetického dispečingu. Na starosti má zabezpečovanie spoľahlivých dodávok energetických médií pre celú spoločnosť U. S. Steel Košice, vrátane odberateľov pôsobiacich v jej areáli. V oblasti výroby a distribúcie energií získal vynikajúce znalosti a bohaté skúsenosti, ktoré dnes odovzdáva mladším kolegom. Prispieva k výchove nových mladých vedúcich zmien, dispečerov, ako aj ďalších manažérov v DZ Energetika. V krízových situáciách reaguje rýchlo a efektívne, čím významným spôsobom prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti ľudí i zariadení.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...