KONTAKT  |    _eng _sk

Pred akademickou obcou stoja náročné výzvy
           Pridané: 19.10.2015
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 21/2015


Uskutočnila sa slávnostná inaugurácia rektora Technickej univerzity v Košiciach

V Aule Maxima sa v piatok 2. októbra 2015 uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. Na slávnostnom akte sa zúčastnili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a ďalší významní predstavitelia štátnej, zákonodarnej, samosprávnej, akademickej, priemyselnej, kultúrnej a cirkevnej sféry. Spoločnosť U. S. Steel Košice reprezentovali prezident Scott D. Buckiso, viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslav Kiraľvarga, viceprezident pre energie, environment a technické inšpekcie Vladimír Jacko, viceprezidentka pre dcérske spoločnosti a externé služby Elena Petrášková a generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča.

Stanislav Kmeť po slávnostnom rektorskom sľube, v ktorom sa zaviazal chrániť dobré meno univerzity, dbať o jej prosperitu a rozvoj a vážiť si jej vzácne privilégiá, akými sú akademické práva a slobody, predstavil novovymenovaných prorektorov Technickej univerzity v Košiciach a odovzdal im insígnie. Prorektorom pre inovácie a transfer technológií je Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., prorektorom pre vedu a výskum Dr.h.c. prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc., prorektorom pre vzdelávanie prof. Ing. Ervín Lumnitzer, PhD. a prorektorom pre zahraničné vzťahy je prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc. Ešte pred tým, než Stanislav Kmeť predniesol svoj inauguračný prejav, udelil prorektorovi Antonovi Čižmárovi zlatú medailu Technickej univerzity v Košiciach ako prejav vďaky a uznania za úspešný a nebývalý rozvoj univerzity v poslednom období, o ktorý sa významnou mierou, ako jej predchádzajúci rektor, zaslúžil.

Vo svojom vystúpení sa rektor Stanislav Kmeť venoval oblastiam a otázkam všeobecnejšieho charakteru, ktoré sa Technickej univerzity v Košiciach bytostne dotýkajú. Pripomenul poslanie univerzít, ktoré je oddávna zviazané so slobodou bádania a odovzdávaním znalostí, ochranu akademických práv a slobôd, pozornosť upriamil na ciele, ktoré pred univerzitami stoja i na to, čo od nich očakáva pokrokovo orientovaná spoločnosť.

"V oblasti vedy a výskumu sú pred nami náročné výzvy," zdôraznil. "Témy, akými sú napríklad energetická budúcnosť Slovenska a jeho ekonomická stabilita, zdravie a bezpečnosť občanov, informačná spoločnosť, mediálne umenie a kyberkultúra, novodobé technológie a materiály alebo kvalita a spoľahlivosť adaptívnych systémov, predstavujú zložité okruhy výziev, ktorých komplexné riešenie vyžaduje širokospektrálne založený interdisciplinárny výskum. Preto pripravujeme stratégiu, ktorej základom bude súbor výskumných programov pre pracoviská s celoškolskou pôsobnosťou, využívajúce medziodborové a medzifakultné synergie s cieľom identifikovať problémy a výzvy dnešnej doby a koordinovať vedecko-výskumné úsilie fakúlt a pracovísk univerzity smerom k ich riešeniu." Poukázal tiež na fakt, že nevyhnutnou podmienkou pre uskutočňovanie výskumnej stratégie na univerzitách je dlhodobá stabilita celého systému na podporu vedy a výskumu na Slovensku. Vstup do Európskej únie spustil, ako povedal, investície do podpory vzdelávania, vedy a výskumu v nebývalej miere. Laboratóriá excelentného výskumu, etablované vďaka zdrojom zo štrukturálnych fondov na univerzitách a ústavoch akadémie vied, disponujú výskumnou prístrojovou infraštruktúrou často na špičkovej úrovni. Vznikajú výskumné centrá a univerzitné vedecké parky. "Vo väzbe na tento priaznivý súčasný stav významným cieľom bude redukovať únik mozgov z regiónov, a tým aj z celého Slovenska. Našou povinnosťou je motivovať talenty, umožniť im rozvoj, poskytnúť im príležitosti, zaujímavé projekty a v neposlednom rade im ponúknuť podmienky na slušnú existenciu," povedal okrem iného nový rektor Technickej univerzity v Košiciach.


Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu