Vyhľadávanie:

Putá s fabrikou nepretrhli, spolupráca pokračuje

Putá s fabrikou nepretrhli, spolupráca pokračuje

Stredná odborná škola v Košiciach - Šaci si pripomína 50. výročie svojho založenia

Po dvojmesačných prázdninách sa v utorok 2. septembra otvorili brány aj pre študentov Strednej odbornej školy v Košiciach-Šaci. Začiatok nového školského roka tu bol oproti iným vzdelávacím inštitúciám predsa len niečím výnimočný. Škola si v ňom pripomína okrúhle jubileum, päťdesiatiny. Svoju históriu začala písať v roku 1964 ako odborné učilište hutnícke, ktorého úlohou bolo pripravovať pre vtedajšie Východoslovenské železiarne kvalifikovaných valcovačov, zlievačov, zámočníkov, elektrikárov a ďalších odborníkov. Do prvého ročníka novozriadeného učilišťa, ktoré stavitelia provizórne vybudovali vo vstupnom areáli podniku, vtedy nastúpilo tristo učňov, ďalších päťsto chlapcov a dievčat sa rozpŕchlo za nadobudnutím hutníckeho vzdelania do vyše dvadsiatky odborných učilíšť po celej republike. Príprava učňovského dorastu sa riadila striktnými pravidlami. Vyučovalo sa na dve zmeny. Podľa učebných plánov a osnov boli teoretickému vyučovaniu venované tri dni a odbornej príprave v dielňach ďalšie tri dni. O pár rokov neskôr už tretiaci pracovali pod dozorom majstrov priamo v prevádzkach rozrastajúcej sa fabriky päť dní týždenne. Na teóriu mali vyhradený len jeden deň... Stredné odborné učilište hutnícke koncom sedemdesiatych rokov posilnilo teoretické vyučovanie a zaviedlo novo koncipované učebné a maturitné odbory, čím sa dostalo na rovnakú úroveň ako ostatné stredné školy.

"Rokmi počet učňovských i študijných odborov i žiakov narastal, najväčší vrchol dosiahol začiatkom osemdesiatych rokov, keď školu opúšťalo ročne niekoľko stoviek absolventov," uviedol riaditeľ školy Jozef Šablatúra. "Nové odborné učilište, ktoré bolo vo vtedajšej dobe jedným z najmodernejších v republike čo do veľkosti i vybavenia, začalo slúžiť v Šaci v roku 1976 a umožnilo podstatne skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Málokto si napríklad pamätá, že škola bola jednou z prvých v Československu, ktorá využívala uzavretý televízny okruh. Dnes disponujeme veľmi dobrými podmienkami na prípravu odborníkov v študijných odboroch hutníckeho, strojárskeho a elektrotechnického zamerania, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že škola prešla výberom a stala sa Centrom odborného vzdelávania pre hutnícky a strojársky priemysel. V jubilejnom školskom roku zabezpečujeme vzdelávanie v študijných i učebných odboroch. V prípade študijných odborov, ktorých absolventi získajú okrem maturity aj výučný list, ide o profesie hutník - operátor, mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik - elektrotechnik a mechanik počítačových sietí, u učebných odborov o profesie mechanik opravár - stroje a zariadenia a elektromechanik - silnoprúdová technika," konštatoval. Za päťdesiat rokov svojej existencie dosiahla škola rad úspechov. Jej žiaci sa prezentovali na rôznych odborných, ale i športových súťažiach, výstavách a olympiádach, kde získali, najmä v oblasti technickej tvorivosti, popredné umiestnenia. K získaniu nových kontaktov prispeli nielen mnohé zahraničné kontakty a výmenné pobyty, ale aj účasť v takých projektoch ako napríklad belgický Európsky týždeň, Phare - Svetlo priateľstva, Poklady môjho regiónu, Comenius či Leonardo da Vinci IVT.

Škola je úspešná aj pri čerpaní štrukturálnych fondov. "Realizujeme projekt s názvom Modernizácia odbornej prípravy absolventov pre priemyselnú výrobu," uviedol Jozef Šablatúra. "Jeho prvým špecifickým cieľom je inovovať obsah a metódy, skvalitniť vzdelávanie pre potreby trhu. V rámci napĺňania druhého špecifického cieľa sa pedagógovia zúčastnia školení, kurzov a exkurzií, ktoré ich obohatia o nové informácie a pripravia ich na zmenu vo výchovno-vzdelávacom procese. Súčasťou tohto cieľa je aj implementácia inovovaného obsahu vzdelávania pre teoretické predmety a pre odborný výcvik žiakov. Tretí špecifický cieľ je zameraný na podporu kariérneho poradenstva pre pedagógov a žiakov, v rámci ktorého pilotne overíme modelovanie kariéry žiakov končiacich ročníkov. Žiaci dostanú odborné rady ako sa uchádzať o prácu a získajú ďalšie potrebné informácie z oblasti kariérneho poradenstva."

Aj keď sa v roku 1991 v rámci delimitácie škola odčlenila od Východoslovenských železiarní, stala sa samostatným právnym subjektom a dnes patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, puto s fabrikou nikdy nepretrhla.

"Naša spolupráca so spoločnosťou U. S. Steel Košice má dlhoročnú tradíciu a spočíva v celom spektre aktivít. Spomeniem spoluprácu pri tvorbe školského vzdelávacieho programu vytypovaných študijných odborov, pri nábore žiakov, príprave inštruktorov, zabezpečení prevádzkovej praxe, či v rámci projektu Moderné vzdelávanie kooperácia pri tvorbe návrhu obsahu kvalifikačných štandardov nových odborov - hutník oceliar, hutník vysokopeciar, hutník údržbár a hutník operátor prípravár vsádzky. Teší nás, že naši žiaci a učitelia majú možnosť absolvovať exkurzie v prevádzkach podniku či odborné školenia zamerané na problematiku bezpečnosti práce," načrtol Jozef Šablatúra okruh niekoľkých spoločných aktivít spadajúcich pod oblasť duálneho systému prípravy budúcich absolventov školy. Mimoriadne cenná bola podpora firmy, pripomenul, pri konštituovaní Centra odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojársku výrobu, štatút ktorého škola pred piatimi rokmi získala. Košická oceliareň sa pričinila o vybudovanie tréningového centra pre montáž a demontáž, učebne merania, pracoviska technickej diagnostiky či kabinetu bezpečnosti práce. Na úzkej a osvedčenej spolupráci so svojím strategickým partnerom - košickou oceliarňou chce škola pokračovať aj v budúcnosti. Jej cieľom je vytvárať efektívny, produktívny a moderný priestor na učenie, vytvárať podmienky pre tvorivé vyučovanie a formovanie pozitívne orientovaného hodnotového systému žiakov, čomu prispôsobila aj svoj školský vzdelávací program.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...