KONTAKT  |    _eng _sk

Stanovisko U. S. Steel Košice k zdaňovaniu kvót CO2
           Pridané: 06.12.2010
Autor: -r-
Kategória: 25/2010

Novela zákona o dani z príjmu z dielne Ministerstva financií SR, ktorú v uplynulých dňoch schválil parlament, prináša, okrem iného, i zavedenie úplne novej dane na obchodné transakcie na Slovensku. Zdaňovať sa majú príjmy z predaja i držby kvót CO2. Spoločnosti združené vo Zväze hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky, zaradené pod Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS), ale aj ďalšie slovenské firmy a podniky, sú znepokojené. Prinášame stanovisko, ktoré k zdaňovaniu kvót CO2 zaujala U. S. Steel Košice.

Spoločnosť U. S. Steel Košice je vážne znepokojená nedávno schválenou novelou zákona o dani z príjmu, ktorá ustanovuje 80-percentnú daň z predaja alebo držby prebytočných kvót CO2 v rokoch 2011 a 2012. Sme presvedčení, že zavedeniu úplne novej dane, a to ešte v neštandardnej výške 80 percent, mala predchádzať analýza finančných dopadov, diskusia so sociálnymi partnermi a medzirezortné pripomienkové konanie, čo sa však vôbec nestalo, a to napriek tomu, že takéto opatrenie môže mať veľmi nepriaznivý dopad na niektoré podniky a znásobiť problémy, ktorým čelia v dôsledku globálnej finančnej a ekonomickej krízy.

Podľa našich informácií je Slovensko jedinou krajinou v Európe, ktorá zavádza takýto druh dane, navyše počas už prebiehajúceho obchodovacieho obdobia (2008-2012), čo sa negatívne odrazí v porovnateľnosti podmienok slovenských podnikateľských subjektov s ich konkurentmi v Európe. Daň za prevedené, ale aj nespotrebované emisné kvóty, schválená slovenským parlamentom, výrazne zníži konkurencieschopnosť podnikov v energeticky náročných priemyselných odvetviach a obmedzí oživenie ich ekonomických aktivít v nadchádzajúcich rokoch. Priemysel, ktorý sa bude snažiť dobehnúť stratenú produkciu v dôsledku globálnej krízy, bude potrebovať nespotrebované kvóty, ktoré všade v Európe, okrem Slovenska, sú pre firmy nezdanené. Takáto daň preto ohrozuje aj stabilizáciu zamestnanosti v energeticky náročných odvetviach a môže viesť k strate pracovných miest na Slovensku v porovnaní s okolitými štátmi, v ktorých platí európska smernica obchodovania s emisnými kvótami (Direktíva ETS), avšak bez takéhoto daňového opatrenia.

U. S. Steel Košice bola jediná firma na Slovensku, ktorá musela počas Národného alokačného plánu I (NAP I) v rokoch 2005-2007 dokúpiť CO2 kvóty kvôli nedostatočnej alokácii. Preto sa cítime byť dotknutí postupom Ministerstva financií SR, keď nás zaradilo medzi firmy s výraznou nadalokáciou.

U. S. Steel Košice podala žiadosť o kvóty pre NAP II v roku 2006 vychádzajúc z úrovne produkcie v rokoch 2000-2006 a zo strategického plánu, ktorý počítal s 10-percentným rastom výrobnej kapacity v dôsledku plánovanej rekonštrukcie vysokej pece č. 1 a modernizácie našich dvoch zariadení na kontinuálne odlievanie ocele. Chceme upozorniť na to, že pre NAP II sme dostali pridelené kvóty len o 6 percent vyššie v porovnaní s výškou verifikovaných emisií v roku 2006, keď sa predkladala žiadosť o emisné povolenky na prebiehajúce obdobie. V roku 2008 dosiahla naša výroba za prvých sedem mesiacov rekordné úrovne tak, ako sme to predpokladali v strategickom pláne. Ak by bola výroba pokračovala v tomto trende a nedošlo by ku kríze, naše emisie by dosiahli plánované hodnoty, tak ako sme ich projektovali v našej žiadosti na NAP II. Chceme zdôrazniť, že v roku 2008, keď sme v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy využívali naše výrobné zariadenia na 83 percent, verifikované emisie U. S. Steel Košice dosiahli 82,5 percenta z našej ročnej alokácie. V roku 2009 boli v priemere naše výrobné zariadenia využívané na 71 percent a tomu zodpovedali aj naše emisie. V súčasnosti má U. S. Steel Košice nadbytok povoleniek CO2 rovnajúci sa približne výške svojich emisií za štyri mesiace, ktoré plánuje využiť ako poistku pri predpokladanom krátení kvót vo fáze III (2013-2020), počas ktorej budú v zmysle Direktívy EC/29/2009 platiť nové, oveľa prísnejšie, pravidlá.

Emisie CO2 sú nevyhnutnou súčasťou technologického procesu výroby železa a ocele zo železnej rudy. Akékoľvek zvýšenie či zníženie výroby sa priamo odráža vo vyšších či nižších emisiách CO2. Podľa v súčasnosti platných pravidiel EU ETS sú bezplatné emisné kvóty pridelené jednotlivým firmám na celé obdobie piatich rokov a distribuované sú v piatich rovnakých ročných kvótach. Firmy sú pritom povinné monitorovať svoje emisie a na konci obdobia vypracovať emisnú správu popisujúcu reálny stav emisií za celý predošlý rok. Prvýkrát boli takéto správy spracované k 15. marcu 2009 (za rok 2008) a naposledy majú byť pripravené k 15. marcu 2013 (za rok 2012). To znamená, že prebytok alebo nedostatok pridelených kvót môže byť v tejto fáze stanovený až po roku 2012, každopádne však nie skôr ako 15. marca 2013. Vzhľadom na neustále sa meniace podnikateľské prostredie a potrebu dlhodobého plánovania a investičných rozhodnutí v stabilnom regulačnom prostredí, nemá teda žiaden význam vyhodnocovať prebytky alebo nedostatky na ročnej báze, ako s tým počíta schválený zákon. V súčasnosti analyzujeme, či princípy schváleného daňového mechanizmu, zavedené počas prebiehajúcej druhej fázy, nenarušia trh obchodovania s kvótami na európskej úrovni a či nie sú v rozpore s princípmi Direktívy EU ETS.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu