Vyhľadávanie:

United States Steel Corporation oznámila zlepšené výsledky za rok 2016

United States Steel Corporation oznámila zlepšené výsledky za rok 2016

United States Steel Corporation oznámila zlepšené výsledky za rok 2016 s vyšším prevádzkovým cash flow, silnejším stavom v oblasti hotovosti a likvidity. Za rok vykázala čistú stratu v hodnote 440 mil. USD, vrátane účtovných úprav s negatívnym dopadom v celkovej sume 190 mil. USD; v porovnaní s rokom 2015, v ktorom korporácia dosiahla čistú stratu 1,6 miliardy USD, z toho účtovné úpravy s negatívnym dopadom predstavovali sumu 1,4 miliardy USD.

V poslednom štvrťroku 2016 bola zaznamenaná čistá strata 105 mil. USD, z toho účtovné úpravy s negatívnym dopadom predstavovali 152 mil. USD, v porovnaní s posledným kvartálom roku 2015, v ktorom korporácia dosiahla čistú stratu 1,1 miliardy USD, z toho účtovné úpravy s negatívnym dopadom predstavovali sumu 1,1 miliardy USD, resp. v porovnaní s 3. kvartálom roku 2016, v ktorom korporácia dosiahla čistý zisk 51 mil. USD, z ktorého účtovné úpravy s negatívnym dopadom predstavovali 14 mil. USD

Komentujúc tieto výsledky prezident a CEO U. S. Steel Mario Longhi povedal: „Vstúpili sme do roku 2016 čeliac veľmi komplikovaným trhovým podmienkam; napriek tomu sme sa sústredili na naše transformačné úsilie v projekte Carnegie, naša cesta. Napriek nižším priemerným realizačným cenám a predaju výrobkov v minulom roku, sme dosiahli lepšie výsledky, aj vďaka pokračujúcemu vylepšovaniu nášho výrobného sortimentu a štruktúry nákladov. Zameranie sa na hotovosť, vrátane lepšieho riadenia pracovného kapitálu a využitie príležitostí pri transakciách na kapitálových trhoch vyústili do lepšieho profilu splatnosti dlhov a lepšieho stavu hotovosti a likvidity. Máme dobrú pozíciu na to, aby sme urýchlili oživovanie našich aktív s cieľom zvýšiť našu prevádzkovú spoľahlivosť a efektívnosť a priniesli hodnotnejšie riešenia pre našich zákazníkov.“

Výsledky v oblasti európskeho segmentu boli v 4. kvartáli horšie v porovnaní s 3. kvartálom hlavne z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov na suroviny, konkrétne na koksovateľné uhlie a vstupy obsahujúce železnú zložku. Tieto nepriaznivé vplyvy boli čiastočne kompenzované vyšším predajom výrobkov a zníženými výdavkami. V porovnaní s rokom 2015 boli výsledky európskeho segmentu za celý rok 2016 pozitívnejšie z dôvodu nižších nákladov na energie a suroviny, ako aj vyššej prevádzkovej efektivity spôsobenej vyššou využiteľnosťou zariadení, avšak čiastočne znížené nižšími priemernými realizačnými cenami.

Vyhliadky na rok 2017

Čo sa týka vyhliadok korporácie na rok 2017 Mario Longhi povedal: „Začíname rok 2017 s oveľa lepšími trhovými podmienkami, než akým sme čelili na začiatku predošlého roku. Transformačné úsilie vynaložené v projekte Carnegie, naša cesta za posledné tri roky zlepšilo štruktúru našich nákladov, vylepšilo našu prevádzkovú efektivitu a ešte viac zameralo našu pozornosť na potreby zákazníka. Tieto podstatné zmeny a vylepšenia zvýšili našu schopnosť tvoriť zisk. Zatiaľ čo očakávame prínosy zo zlepšenej situácie na trhoch, tieto trhy sú aj naďalej pomerne nestále a my sa musíme sústreďovať na zlepšenie toho, čo máme pod kontrolou, teda na dosiahnutie cieľov v oblasti bezpečnosti (nulový výskyt úrazov), zlepšovanie stavu našich aktív a prevádzkových výkonov a vývoj inovácií, ktoré vytvárajú diferencované riešenia pre našich zákazníkov – tieto ciele aj naďalej zostávajú našou prioritou.“

Ak zostanú trhové podmienky, ktoré zahŕňajú spotové ceny, náklady na suroviny, dopyt zákazníkov, objemy dovozu, zásoby v dodávateľskom reťazci, počet vrtných súprav a ceny energií v nezmenenom stave, očakávame:

• čistý zisk za rok 2017 cca 535 mil. USD a EBIDTA cca 1,3 miliardy USD;

• lepšie výsledky v segmente plochých valcovaných výrobkov, v európskom segmente a v segmente rúr v porovnaní s rokom 2016,

• pozitívny vývoj v stave hotovosti za rok, hlavne z dôvodu zlepšenej hotovostnej situácie z prevádzok;

• ostatné oblasti podnikania by mali dosahovať podobné výsledky ako v roku 2016 s tým, že očakávame výdavky na penzijné benefity v sume cca 50 mil. USD.

Veríme, že trhové podmienky sa zmenia a tak, ako sa zmeny prejavia vo vybalancovaní roka 2017, náš čistý zisk a EBITDA by sa mali meniť v súlade s tempom a rozsahom zmien v trhových podmienkach.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...