Vyhľadávanie:

V Sieni slávy aj U. S. Steel Košice

V Sieni slávy aj U. S. Steel Košice

Uplynulé dni patrili Európskemu týždňu kvality

Európsky týždeň kvality na Slovensku bol príležitosťou vyhlásiť výsledky súťaží v oblasti kvality za rok 2013, ktoré organizuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR). Súčasťou minulotýždňových aktivít bola tiež 1. medzinárodná konferencia na tému Kvalitou na ceste k výnimočnosti pod gesciou už spomínaného úradu a XX. ročník medzinárodnej konferencie Obroda kvality - spoluvytváranie životaschopnej budúcnosti, ktorú pripravila Slovenská spoločnosť pre kvalitu (SSK). Na obidvoch podujatiach mala svojich zástupcov aj naša spoločnosť.

"Výsledky najlepších v súťaži Národná cena SR za kvalitu 2013, Top manažéri kvality roka 2013 a Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života oznámil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 11. novembra v Bratislave," informoval Ferdinand Kóča, vedúci odboru QMS U. S. Steel Košice. "Tento rok sa z ceny v kategórii A1, čo sú organizácie vyrábajúce výrobky s počtom zamestnancov od 251, do ktorej patrí aj U. S. Steel Košice, tešila spoločnosť Chemosvit Folie, a.s. Ocenenie pre najlepšieho na základe modelu výnimočnosti EFQM a CAF (model manažérstva kvality určený pre verejnú správu) prišlo po dvojročnej pauze, v ktorej cenu vyhlasovateľ neudelil žiadnemu uchádzačovi. Nás môže tešiť, že v trinásťročnej histórii súťaže sme sa medzi bezmála tridsiatimi ocenenými organizáciami ocitli už dvakrát a patrí nám aj miesto v novootvorenej Sieni slávy Národnej ceny SR za kvalitu, ktorú slávnostne uviedli do života v deň vyhlásenia výsledkov súťaže."

Kvalita a výnimočnosť rezonovali aj na medzinárodnej konferencii, kde F. Kóča predniesol príspevok na tému Prínos zo samohodnotenia modelu výnimočnosti EFQM pre goodwill spoločnosti. "Na konferencii sme boli oboznámení aj so schválením Národného programu kvality Slovenskej republiky na roky 2013 - 2016 vládou SR (uznesenie č. 606 zo 16. októbra 2013). Program deklaruje ako štátnu politiku kvality SR podporujúcu stratégie rozvoja kvality výroby a služieb, kvality verejnej správy a trvalo udržateľného rozvoja celej spoločnosti a zainteresované strany motivuje k napĺňaniu tohto poslania. Za koordinátora štátnej politiky kvality menovali Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR."

Výnimočnosť, kvalita života, spoločenská zodpovednosť, bezpečnosť podmienená správaním, trvalá udržateľnosť a kvalitné životné prostredie, spokojnosť zainteresovaných strán, znalostné manažérstvo - to boli zasa okruhy tém dvojdňovej medzinárodnej konferencie SSK (14. a 15. 11. 2013) vo Vysokých Tatrách. Jej účastníci hľadali vzorce úspechu, profesionality a výnimočnosti a zároveň sa podelili o vlastné úspechy. Ferdinand Kóča aj tu prezentoval naše skúsenosti, tentoraz na tému Prínosy a výzvy súvisiace so zavedením požiadaviek automobilového sektora podľa ISO/TS 16949.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...