KONTAKT  |    _eng _sk

Výsledok? Potvrdia platnosť certifikátu
           Pridané: 30.10.2019
Autor: -c-
Kategória: 11/2019

Spoločnosť U. S. Steel Košice absolvovala dozorný audit systému manažérstva environmentu

Spoločnosť U. S. Steel Košice má za sebou ďalší úspešný dozorný audit systému manažérstva environmentu podľa požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14001:2015, ktorý v dňoch 17. až 18. októbra tohto roku vykonali audítori firmy TÜV SÜD Slovakia Pavel Horník Tibor Molnár. V šikmej zasadačke na záver auditu informovali  skupinu manažérov košickej oceliarne, medzi ktorými nechýbali viceprezidenti Marcel Novosad pre výrobu a David Hathaway pre inžinierske činnosti a inovácie, či generálny manažér pre environment Miloš Fodor, o svojich postrehoch a zisteniach.

Vedúci audítor Pavel Horník už na úvod svojej správy analyzujúcej jednotlivé oblasti previerky konštatoval, že na základe výsledkov auditu bude spolu s kolegom odporúčať potvrdenie platnosti certifikátu pre EN ISO 14001, verzie 2015 pre košickú oceliareň. „A to v plnom rozsahu, keďže sme neodhalili žiadne zistenia,“ zdôraznil.

K pozitívnym a silným stránkam systému manažérstva environmentu zaradili plnenie záväzkov spoločnosti v oblasti zavádzania a používania BAT technológií – najlepších dostupných technológií i to, že vedenie spoločnosti vynakladá dostatočné zdroje na to, aby boli projekty, na realizáciu ktorých čerpá v rámci zlepšovania životného prostredia časť zdrojov aj z fondov Európskej únie, ukončené v termíne. Ocenili tiež vedenie aktuálneho registra environmentálnych aspektov a ich vplyvov na životné prostredie. „Ďalšou mimoriadne významnou silnou stránkou je monitorovanie  znečisťovania jednotlivých zložiek životného prostredia a zverejňovanie ich výsledkov. Ani v jednej oblasti, či už z hľadiska dozoru štátnych orgánov alebo previerok vášho akreditovaného laboratória, sme nezistili žiadne oblasti výstupov, ktoré by signalizovali zhoršenie trendov alebo prekročenie záväzných limitov. Dovoľte mi preto z hľadiska závažnosti, rozsahu a zložitosti procesov vám k tomuto výsledku zablahoželať. Nebýva to ani v omnoho jednoduchších a menej zložitých firmách tak celkom pravidlom,“ uviedol Pavel Horník.

Audítori vyzdvihli tiež prácu akreditovaného laboratória pre environment v spoločnosti. Hlavne v tom, že veľmi signifikantným spôsobom obhájilo svoju kvalifikáciu pri akreditačnom audite zo strany  Slovenskej národnej akreditačnej služby a dôveryhodnosť výsledkov odberu vzoriek a monitoringu, ktoré s plnou vážnosťou akceptujú všetky orgány dozoru a štátnej správy. Významnou zmenou, konštatovali,  prešla oblasť starostlivosti o environment aj prostredníctvom zavádzania pokrokových metód monitorovania životného prostredia, pričom typickým príkladom je zavedenie čiarových kódov pre narábanie s chemickými látkami, a to prierezovo. Veľmi pozitívne hodnotili vysoké environmentálne povedomie zamestnancov v košickej oceliarni, rovnako ako novú verziu prezentácie toho, ako sa spoločnosť U. S. Steel Košice správa voči svojmu okoliu, životnému i pracovnému prostrediu a odporučili v tom dôslednejšie pokračovať aj v budúcnosti, a to napríklad aj v oblasti informovanosti  o nových ukončených projektoch, ktoré podstatnou mierou eliminujú znečisťovanie jednotlivých zložiek životného prostredia.

Odporúčania audítorov v súvislosti s ďalším zlepšovaním procesu systému manažérstva environmentu sa týkali procesov riadenia dokumentácie.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu