Vyhľadávanie:

Vytvorme priestor pre fantáziu, kreativitu a inovatívnosť

Vytvorme priestor pre fantáziu, kreativitu a inovatívnosť

Hovoríme so staronovým rektorom Technickej univerzity v Košiciach Antonom Čižmárom

Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach zvolil v prvej polovici tohto mesiaca v tajnom hlasovaní nového rektora na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie. Stal sa ním doterajší rektor Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., ktorého sme požiadali o rozhovor.

· Aké to je, získať vo voľbách všetky hlasy a dôveru celého akademického senátu? Čo to pre vás znamenalo?
Veľký záväzok. Predovšetkým v tom, aby som v svojej práci pokračoval ešte intenzívnejšie. Hlasy všetkých senátorov sú pre mňa obrovským impulzom.

· Post rektora Technickej univerzity v Košiciach budete zastávať aj nasledujúce štyri roky. Aké výzvy pred vami stoja?
Vytvorme priestor fantázii, kreativite a inovatívnosti. To je motto, ktorým sa budem v nastávajúcom funkčnom období riadiť. Chcem, aby sa tieto tri prvky dostali takpovediac do krvi každého pracovníka a študenta našej univerzity. Kde inde, ak nie v akademickej inštitúcii by fantázia, kreativita a inovatívnosť mali byť samozrejmosťou pri nachádzaní nových metód a postupov, či už v oblasti vzdelávania alebo vedeckovýskumnej práce. Technická univerzita v Košiciach dosiahla v predchádzajúcom období významné úspechy v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj v materiálnom rozvoji svojho areálu.
Produkujeme inžinierov pre priemyselnú a digitálnu éru. Stali sme sa centrom výskumu v mnohých dôležitých oblastiach. Pre vonkajších partnerov sme stabilnou a spoľahlivou technickou univerzitou. Neustále však musíme mať na zreteli výzvy, s ktorými je univerzita konfrontovaná v súčasnosti, ale najmä to, ako smerovať jej rozvoj pre potreby budúcnosti. Rastie globálna snaha univerzít prilákať čo najviac talentovaných študentov a tiež udržať nie ľahkú rovnováhu medzi počtom poslucháčov a vedeckovýskumnými výstupmi. Poslanie a úloha univerzity však podliehajú prirodzenému vývoju a využitie výstupov univerzity sa rapídne mení.
Tradičná predstava študijných programov je podrobovaná kritickej analýze. Naši "zákazníci" sa menia. Z pôvodných absolventov - zamestnancov, zastávajúcich dlhodobo pracovné posty nepodliehajúce zmenám, na študentov, ktorí potrebujú flexibilné a obnovovateľné zručnosti, práve kvôli neočakávaným zmenám na pracovných pozíciách a novým technológiám. To, čo najviac potrebuje náš priemysel, je schopnosť inovovať a integrovať rôznorodé disciplíny a pracovné tímy. Potrebujeme kvalitných inžinierov s vlastnosťami lídrov v inováciách.

· Čo teda pre to treba urobiť?
Treba sa veľmi vážne zaoberať otázkou, ako a čo učiť, ako pracovať v diverzifikovaných tímoch naprieč fakultami a pracoviskami univerzity, ako rozvíjať inovatívne zručnosti, ako pomenovať problémy, ktoré nás obklopujú. Diverzifikované tímy by mali byť zložené zo študentov rôzneho veku, technického zázemia a študijných disciplín a pracovať pod dohľadom skúseného profesora či docenta, alebo partnera z praxe. Dnes už nemusíme nikoho, zvlášť ľudí z akademickej komunity, presviedčať, že základom dlhodobej prosperity spoločnosti vo všetkých oblastiach jej života sú inovácie. Uznávame aj tvrdenie, že kľúčovými hráčmi v inováciách a v rozvíjaní kreatívnych ideí na podporu ekonomického rastu sú výskumné univerzity.
Mnohí z nás sme vnútorne absolútne stotožnení s týmito názormi a v tomto duchu aj konáme. Napriek tomu si myslím, že univerzity nevyužívajú dostatočne jeden zo základných potenciálnych zdrojov pre inovácie. A tým je otvorenejšia a produktívnejšia interdisciplinárna komunikácia. Tým nechcem vonkoncom tvrdiť, že je potrebné ustúpiť od nárokov na kvalitu špeciálnych vedných disciplín. Práve naopak. Iba kvalitní odborníci vo svojich špecializovaných odboroch budú schopní tvorivo pristupovať k vzniku interdisciplinárnych tímov a manažovať ďalšie smery rozvoja univerzity k riešeniu existujúcich globálnych výziev.

· Aký význam pripisujete spolupráci s partnermi z priemyselnej sféry a akým smerom by sa mala podľa vás v budúcnosti uberať?
Chceme, aby sa inovatívne myšlienky a nápady našich študentov, pedagógov a doktorandov rýchlejšie dostávali do praktického života. Chceme, aby výučba bola ešte viac orientovaná na potreby praxe. Chceme, aby ožilo mesto a región, ale najmä jeho hospodársky život na báze high-tech výroby, produktov a služieb. Chceme, aby naša univerzita bola motorom rozvoja regiónu a aby to bol inovatívny región. Preto otvárame ďalšiu etapu napĺňania týchto ideí. Preto intenzívne pokračujeme v budovaní vedeckotechnologického parku Technicom, ktorý by mal naše túžby a sny realizovať. Nech je Technicom miestom pre začínajúce malé a stredné firmy. Nech je mostom medzi univerzitou a praxou. Nech je malým ostrovom veľkej fantázie a nápadov. Začnime už teraz veľmi smelo rozmýšľať o pripravovanej šanci pre nás všetkých. Dokážme okoliu, že sme reálnym motorom inovatívnej a znalostnej spoločnosti a Technicom je náš vklad k jej úspešnému rozvoju.
Je potešiteľné konštatovať, že spoločnosť U. S. Steel Košice má veľkú snahu a ochotu pomáhať našej univerzite pri napĺňaní týchto cieľov. Aj preto nás teší, že prezident spoločnosti David J. Rintoul prijal pozíciu člena Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach. Takýmto spôsobom bude môcť pozitívne ovplyvňovať našu vzájomnú spoluprácu.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...