Vyhľadávanie:

Zalistujte si s nami v histórii

Zalistujte si s nami v histórii

Ako sme vás už informovali, Oceľ východu je verným sprievodcom železiarov už 50 rokov. Noviny si okrúhle výročie pripomenuli na sklonku uplynulého roku. Závodný časopis pracujúcich Východoslovenských železiarní, ako znel jeho pôvodný podtitul, sa na cestu k svojim čitateľom vydal 19. decembra 1960. Pamätníkov tých čias je už medzi nami málo, navždy nás opustili aj prví redaktori. Už zažltnuté stránky novín sú však výrečným svedectvom doby a aj zaujímavým čítaním hlavne pre mladších súčasníkov, ktorí o minulosti svojej firmy vedia iba málo alebo vôbec nič. V priebehu roka vám v každom čísle Ocele východu ponúkneme zaujímavé, niekedy už aj úsmevné články z minulosti a ak vás táto retrospektíva zaujme, budeme v nej pokračovať aj ďalej. Zalistujte si spolu s nami v novinách spred piatich desaťročí. Dnes vám ponúkame prvé články.

TECHNIKA BEZ MEDZÍ

Východoslovenské železiarne budú prvým podnikom s uzavretým hutným výrobným cyklom v ČSSR, kde dôjde k uplatneniu najnovšia technika a technológia a kde bude uplatnená najvyššia automatizácia zložitých hutných pochodov, dosiaľ nikde u nás nezavedená.
VSŽ budú mať rozhodujúci podiel na tom, že naša socialistická vlasť doženie a predbehne v historicky najkratšom možnom čase najvyspelejšie kapitalistické štáty v základnom ukazovateľovi hutnej výroby - vo výrobe ocele na obyvateľa. Uplatnením najnovšej techniky dosiahne sa vo VSŽ už za 4 - 5 rokov po uvedení do chodu produktivita práce v základných hutných prevádzkach niekoľkonásobne vyššia, ako dnes uvažujú perspektívy západných hút a v niektorých prípadoch dokonca lepšie, než uvažujú aj projekty sovietske.
Základná prevádzka závodu - výroba tenkých plechov bude vyrábať celkom novú techniku dosiaľ v ČSSR nezavedenú. Valcovňa širokých pásov za tepla i obe valcovne tenkých plechov za studena (päťstolicový a štyrstolicový tandem) vyrobí dohromady niekoľko miliónov ton hodnotných plechov s viac než trojnásobnou produktivitou práce, ako majú terajšie valcovne plechov v železiarňach Stalingrad v Lískovci. Celkom novým spôsobom bude vo VSŽ prebiehať proces úpravy tenkých plechov, a to žihanie, pocínovanie, pozinkovanie a poolovenie. Oproti iným svetovým valcovniam budú vo VSŽ navyše valcované jemné dynamové plechy pre elektrotechnický priemysel i na studených tandemových tratiach. Hrubé kotlové plechy budú vo VSŽ valcované poprvýkrát na výkonnej kvarto-trati do šírky až 3,5m.
Oceľ budeme vo VSŽ vyrábať celkom novým spôsobom, v kyslíkových konvertoroch za pomoci veľmi čistého kyslíka, vyrobeného v kyslíkárni domáceho novovyvinutého typu. Kyslíkové konvertory budú v čase svojho uvedenia do chodu najväčšie v Európe a budeme v nich vyrábať nielen oceľ na hlbokoťažné a obalové plechy, ale i oceľ ušľachtilú a legovanú, ktorá sa dnes vyrába len v elektrických peciach. Technológia výroby ocele sa pritom bude opierať o domáci výskum i o skúsenosti cudzích prevažne sovietskych a rakúskych hutníkov. Vo VSŽ bude už o 4 roky po uvedení do prevádzky dosiahnutá tá samá výroba ocele v dvoch kyslíkových oceliarňach, ako dnes vyrába sedem oceliarní Martinových v štyroch ostravských hutných závodoch.
Vysokopecný závod bude mať aj vysoký stupeň prípravy vsádzky, vytvorenej prevažne zo sovietskej železnej rudy a z ostravského uhlia.
Práca s vyšším tlakom plynu na sadzobne pecí s konštantnou veľkosťou a vysokou teplotou vetra umožní najlepšie využitie užitočného priestoru vysokých pecí, ktoré budú svojou veľkosťou dvakrát tak veľké, ako dnešné naše najväčšie vysoké pece v NHKG v Kunčiciach. I aglomeračné pásy budú najväčšie toho druhu v ČSSR a budú používať technológiu výroby za pomoci topných olejov. Koksárenské batérie budú mať v Európe prvenstvo a budú uspôsobené na sypnú prevádzku, ktorú dosiaľ v čsl. hutách nepoužívame. Tri koksové batérie vo VSŽ budú vyrábať toľko hodnotného koksu, ako 6 - 7 batérií v NHKG.
Novým spôsobom bude do VSŽ zavedená výroba ohýbaných profilov, výroba páleného vápna v rotačných peciach, výroba smolného koksu a destilácia dechtu, výroba šedej liatiny v horko-vzdušných kuplovniach, výroba zvarovaných rúr odporovou technológiou a výroba pary v trojživelných kotloch. Všetky prevádzky budú automatizované tak, aby bežné výrobné údaje mohli byť zachycované v meriacich ústredniach a ihneď vyhodnocované v pamäťových elektrónických počítačoch.
Toto je len časť technických noviniek v našom závode. V priebehu celej výstavby bude samozrejme dochádzať k ďalším zlepšeniam, aby VSŽ boli skutočne naším najmodernejším hutným závodom.

Inž. Alexander Děkanovský
(OV 19. decembra 1960, ročník I., č.1.)

PRVÉ LASTOVIČKY

"Kde ťa ľudia sejú? V mostárni nerastieš, kdeže ťa len berú...?" čítame na prvej nástennej tabuli pracovníkov mostárne. Kritizujú neporiadok na pracovisku, postoj pri zaobchádzaní s elektródami. Mostári majú peknú nástenku a pritom začali v našom podniku pracovať ako poslední. V špirálovej zvarovni je aj druhá nástenka "Špirálka hlási". Táto je však o triedu slabšia. Slúži len ako vývesná tabuľa.
Takto začíname, ale v pozdĺžnej zvarovni, ktorá je "najstaršia", nemajú nič. Nenájde sa medzi nimi schopný pracovník? Problémov, o ktorých by mohli písať, majú iste dosť.

-J-
(OV 13. januára 1961, ročník II. č. 1.)

LIST OD UČŇOV
DOSIAHNEME PROSPECH 2


V prvom čísle závodného časopisu sme si prečítali list učňov z Kladna. Aj my v Ostrave sa učíme pre Východoslovenské železiarne. Píšeme vám o tom, ako žijeme a pracujeme.
Prvého septembra minulého roku sme nastúpili do odborného učilišťa VŽKG, ktoré patrí medzi najväčšie v celej republike. Bývame v moderne vybavenom internáte. Máme v ňom všetky podmienky pre kultúrny a športový život. Naše poschodie bolo vyhodnotené, ako najlepšie v celom učilišti. Je to výsledok dobrej práce nášho vychovávateľa a výboru ČSM. V decembri sme začali vydávať poschodové noviny pod názvom "Poschoďáček". Keď sa vyskytnú nejaké ťažkosti, odstránime ich včas.
Zo začiatku nám bolo clivo po domove. Po niekoľkých týždňoch sme sa však skamarátili a vytvorili dobrý kolektív. Založili sme rôzne krúžky. V krúžkoch dosahujeme pekné výsledky.
Na našom poschodí sa učíme všetci za elektromontérov. Zvolená profesia sa nám páči a snažíme sa dosahovať čo najlepšie výsledky, aby sme po vyučení boli dobrí odborníci. Keďže náš internát bol v lete generálne opravený, dali sme si k 43. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie socialistický záväzok, že budeme v internáte dávať pozor, aby nedošlo ku škodám. Uvedomujeme si, že nebol postavený len pre nás. Zaviazali sme sa tiež, že na konci roku dosiahneme priemerný prospech 2 celé. Nebude to ľahké, ale pousilujeme sa splniť ho.
Zúčastňujeme sa na rôznych kultúrnych a športových podujatiach. V mesiaci aspoň raz ideme do divadla a kina. Každý týždeň nám v internáte premietajú celovečerné filmy. Na výlety chodíme do Beskýd.
Pozdravujeme všetkých učňov v odborných učilištiach a sme presvedčení, že časopis nám pomôže nadviazať spoluprácu s ostatnými učilišťami.

Za kolektív, tlačový referent ČSM Štefan TÓTH
(OV 26. januára 1961, ročník II., č. 2.)

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...