Vyhľadávanie:

Zapojte sa do ďalšej lekcie v škole triedenia

Zapojte sa do ďalšej lekcie v škole triedenia

Recyklačné symboly – ako ich rozlíšiť?

Pri nakladaní s odpadom je dôležité sa zamyslieť nad tým, prečo odpad vzniká a ako tomu môžeme predísť. Najlepším odpadom je odpad, ktorý nevznikne, a teda žiaden odpad. Preto je potrebné zvážiť každý váš krok a vaše správanie, a to  pri každej činnosti v práci alebo doma. Preferujme svoje činnosti tak, aby odpad vznikol v minimálnom množstve a ak už odpad vznikol, snažme sa ho využiť, resp. spracovať do nového výrobku (sklenené fľaše od kávy použiť na uskladnenie potravín, neodhadzovať nenositeľné oblečenie a vytvoriť z neho užitočný doplnok a pod.).

V prípadoch, kedy odpad nevieme ďalej využiť, tak v zmysle 3. stupňa hierarchie odpadového hospodárstva je potrebné svoje činnosti zamerať na recykláciu. Na to, aby odpad mohol byť recyklovaný, je potrebné zabezpečiť jeho správne triedenie do jednotlivých zberných nádob určených na triedený zber zložiek komunálneho odpadu. Vzhľadom k tomu, že miera triedenia je úzko spätá s mierou recyklácie, je nevyhnutné docieliť jej maximalizáciu. V správnom triedení nám pomôžu aj recyklačné symboly, ktoré sa nachádzajú na každom obale, resp. priamo na výrobku, je to napr. obal od potravín (mlieko, jogurt, čokoláda, keks...), obaly z kancelárskych pomôcok (obal z pier, zvýrazňovačov...) a pod.

Čo teda znamenajú jednotlivé recyklačné symboly?

Tzv. „Zelený bod“ na obaloch výrobkov uvádza, že sa výrobca podieľa na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého úlohou je podpora triedeného zberu a osveta obyvateľstva.

Uvedený trojuholník so šípkami označuje, že daný obal alebo výrobok je recyklovateľný. Samotný znak zároveň pozostáva z označenia, ktoré uvádza, z akého materiálu je obal, resp. produkt vyrobený. Označenie je formou číslice vo vnútri trojuholníka alebo slovnou skratkou materiálu pod trojuholníkom, resp. kombináciou oboch spôsobov.  

Takýto symbol označuje elektrické a elektronické zariadenia vrátane batérií, žiaroviek a žiariviek. Odpad z elektrických a elektronických zariadení označovaný aj skratkou „OEEZ“ je svojim charakterom kategorizovaný ako nebezpečný odpad. Preto ho nevhadzujte do zberných nádob určených na komunálny odpad, ale odovzdajte organizácii oprávnenej nakladať s takýmto druhom odpadu alebo zbernému dvoru, resp. vhadzujte ich do zberných nádob v elektropredajniach.

 

Recyklačné symboly uvedené v tabuľke nás navádzajú k tomu, ako triediť jednotlivé obaly, resp. výrobky. V praxi to znamená, že:

  • do žltých zberných nádob môžete vhadzovať plasty, kovy a nápojové kartóny bez zvyškov potravy (so symbolmi začínajúcimi na P, C, resp. FE alebo ALU, napr. tégliky od jogurtov, mikroténové sáčky, obaly od jedla, konzervy, plechovky, tetrapaky od džúsov a mlieka a pod....),
  • do modrých zberných nádob môžete vhadzovať neznečistený papier (so symbolom PAP, napr. vlnitá lepenka, hladká lepenka, kancelársky papier, noviny a pod.),
  • do zelených zberných nádob môžete vhadzovať sklo bez zvyškov potravy, a to bezfarebné a farebné sklo (so symbolom GL, napr. zaváraninové fľaše, fľaše od kávy, nádoby a pod.)

Pozn.: skratka KO – Komunálny odpad

Olívia Melegová, Útvar GM pre environment

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...