Vyhľadávanie:

Zmeny pre zamestnávateľa i zamestnancov

Zmeny pre zamestnávateľa i zamestnancov

1. júla 2006 nadobudol účinnosť nový zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Vývoj sociálno-ekonomických podmienok v Slovenskej republike vplýva na zmeny v pracovnoprávnych predpisoch a v prístupe k praktickému zabezpečovaniu základného ústavného práva zamestnanca na ochranu života a zdravia pri vykonávaní pracovných úloh. Preto Národná rada Slovenskej republiky schválila 2. februára 2006 novú právnu úpravu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. júla 2006. Zákon komplexnejšie upravuje oblasť BOZP a viac sa približuje pracovnému právu a sociálnej politike Európskej únie. V súvislosti s jeho prijatím chceme upozorniť na niektoré zmeny.
Zákon ustanovuje zásady prevencie a základné podmienky na zabezpečenie BOZP a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Dotýka sa už všetkých zamestnávateľov a zamestnancov v odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry. Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy sú konkretizované pojmy zamestnávateľ, zamestnanec, nebezpečná udalosť, bezpečnosť technického zariadenia. Zákon ďalej upravuje opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v predvýrobe, predpoklady na tvorbu projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení. V rámci všeobecných povinností zamestnávateľa je tiež povinný zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory. Čo sa týka zamestnanca, tak ten je okrem iného aj povinný dodržiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti ustanovené osobitnými predpismi, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie. V rámci oboznamovania a vzdelávania v záujme BOZP je aj povinný podrobiť sa overovaniu znalostí. Upravená je bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov. Stanovuje minimálny obsah technickej dokumentácie stavieb, ktorá musí obsahovať požiadavky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri príprave, výstavbe a budúcej prevádzke stavby a obsah technickej dokumentácie týkajúcej sa pracovných prostriedkov a pracovných postupov. Zamestnávateľovi sa ukladajú základné povinnosti počas užívania stavieb, prevádzkovania pracovných prostriedkov a používania pracovných postupov.
Nový zákon stanovuje povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu, iného úrazu alebo smrti, ktoré vznikli v jeho priestoroch a na pracovisku, ako aj povinnosti pri vzniku nebezpečnej udalosti a závažnej priemyselnej havárie.
Zásadným spôsobom sa mení doterajšia úprava evidencie a registrácie pracovných úrazov. Pod pojmom registrovaný pracovný úraz sa rozumie úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu. Pod pojmom závažný pracovný úraz sa rozumie úraz s následkom smrti, ťažká ujma na zdraví resp. úraz s predpokladanou dĺžkou liečenia najmenej 42 dní.
V súvislosti so spoluprácou zamestnávateľov je dôležitou povinnosťou najmä informovanie zamestnancov o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach, opatreniach na poskytovanie prvej pomoci, zdolávanie požiarov, vykonanie záchranných prác a evakuácie. Je nevyhnutné vybaviť pracovisko tak, aby bol umožnený bezpečný výkon práce pre zamestnávateľa vykonávajúceho napr. montážne, opravárenské, stavebné práce pre iné fyzické a právnické osoby po dohode s objednávateľom práce, ako aj iné povinnosti pre stavebníka - fyzickú alebo právnickú osobu, z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba.
Zamestnávateľ vymenúva jedného zamestnanca alebo viacerých zamestnancov za zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, v našom odvetví jeden zástupca zamestnancov môže zastupovať najviac 50 zamestnancov.
Do systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa začleňujú preventívne a ochranné služby, ktorých účelom je poskytovať zamestnávateľovi poradenstvo a odborné služby súvisiace s organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Bezpečnostno-technická služba vykonáva odborné poradenské, metodické, organizačné, kontrolné, vzdelávacie a iné úlohy pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Uvedené úlohy plní najmenej jeden bezpečnostný technik, resp. autorizovaný bezpečnostný technik. Podľa potreby a rozsahu činností zabezpečovaných u zamestnávateľa, nebezpečenstiev, rizík, vykonávajú tieto úlohy aj iní odborníci, napr. revízni technici, resp. iní odborníci na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti. Uvádza sa nový pojem - autorizovaný bezpečnostný technik, ktorý plní úlohy bezpečnostno-technickej služby u zamestnávateľa vykonávajúceho rizikovejšie činnosti. Pojem a inštitút závodnej zdravotnej služby je zmenený na pracovnú zdravotnú službu. Konkretizované sú úlohy pracovnej zdravotnej služby.
To boli niektoré zmeny, ktoré priniesol nový zákon. Je potrebné, aby zamestnávateľ rozpracoval požiadavky zákona na svoje podmienky a tak tím špecialistov pracuje na implementácii týchto požiadaviek do interných aktov riadenia USSK. O novinkách v tejto oblasti vás budeme priebežne informovať.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...