Vyhľadávanie:


Pravidlá súťaže

Usporiadateľ súťaže:
U. S. Steel Košice, s.r.o.

Termín:
Súťaž bude realizovaná v termíne od 20.1.2021 do 17.1.2022 a bude pozostávať z 12 súťažných kôl.

1. Účasť v súťaži

Súťažiacim sa môže stať každý kmeňový zamestnanec U. S. Steel Košice a dcérskych spoločností, ktorý súhlasí s podmienkami účasti v súťaži. Súťaž bude realizovaná na internetovej / intranetovej stránke U. S. Steel Kosice s.r.o. Súťaž pozostáva z 12 samostatných žrebovaní pre oprávnených zamestnancov, ktoré sa uskutočňujú od 20. januára 2021 do 17. januára 2022. Vstup do každého mesačného žrebovania je samostatný, pričom vstup do žrebovania ktoréhokoľvek daného mesiaca sa musí uskutočniť počas príslušného obdobia pre daný mesiac, všetko je podrobnejšie opísané nižšie. Súťaže sa nemôžu zúčastniť viceprezidenti spoločnosti

 

2. Priebeh a realizácia súťaže

Pre vstup do súťaže je potrebné:

  • Zaregistrovať sa na stránke súťaže, uviesť meno, IDK číslo, e-mailovú adresu a telefón. Registráciou súťažiaci vyjadruje súhlas s podmienkami a pravidlami súťaže.
  • Pozrieť si video na príslušný mesiac a odpovedať na všetky otázky uverejnené pod videom. Systém ihneď vyhodnotí odpovede a v prípade nesprávnych ponúkne ďalšiu možnosť odpovedať.
  • Podmienkou zaradenia do žrebovania o hlavnú cenu za príslušný štvrťrok je správne zodpovedať na všetky otázky v každom jednom súťažnom kole v uvedenom štvrťroku a skutočnosť, že v predchádzajúcom štvrťroku (predchádzajúcich štvrťrokoch) platnosti súťaže nebol vyžrebovaný ako výherca hlavnej ceny – výherca automobilu, teda hlavnú cenu za príslušný štvrťrok môže vyhrať zamestnanec len raz počas platnosti súťaže.
  • Do žrebovania o hlavnú cenu VW Touareg postúpi iba ten súťažiaci, ktorý sa zapojí do súťaže 6 a viackrát, jeho odpovede na všetky otázky budú správne a nebol vyžrebovaný ako výherca hlavnej ceny – výherca automobilu v predchádzajúcich štvrťrokoch.
  • Účastník súťaže musí byť v pracovnom pomere so spoločnosťou U. S .Steel Košice, s.r.o. alebo s dcérskou spoločnosťou U. S. Steel Košice, s.r.o. 7 dní (vrátane 7 dní) pred uskutočnením žrebovania.
     

3. Žrebovanie výhercov

Žrebovanie výhercov sa uskutoční do 3 dní od ukončenia každého súťažného kola súťaže zo všetkých súťažiacich, ktorí v termíne uvedenom pre každé mesačné kolo v súlade s týmito podmienkami súťaže odpovedia správne na všetky súťažné otázky. Štvrťročné žrebovanie sa uskutoční do 5 dní od ukončenia  posledného /tretieho/ súťažného kola zo všetkých súťažiacich, ktorí sa v priebehu daného štvrťroka zúčastnili všetkých troch súťažných kôl, odpovedali správne na všetky otázky a neboli vyžrebovaní ako výhercovia hlavnej ceny za predchádzajúci štvrťrok súťaže.

 

4. Termíny súťažných kôl

Kolo Trvanie Žrebovanie Špeciálna cena
1. 20.1.2021 – 10.2.2021 15.2.2021  
2. 17.2.2021 – 9.3.2021 12.3.2021  
3. 17.3.2021 – 6.4.2021 9.4.2021 Dacia Duster
4. 14.4.2021 – 4.5.2021 7.5.2021  
5. 12.5.2021 – 8.6.2021 11.6.2021  
6. 16.6.2021 – 6.7.2021 9.7.2021 Škoda Scala
7. 14.7.2021 – 10.8.2021 13.8.2021  
8. 18.8.2021 – 7.9.2021 10.9.2021  
9. 16.9.2021 – 5.10.2021 8.10.2021 Škoda Octavia
10. 13.10.2021- 9.11.2021 12.11.2021  
11. 18.11.2021 – 7.12.2021 10.12.2021  
12. 15.12.2021 – 11.1.2022 14.1.2022 VW Touareg

 

Výhercovia budú informovaní do dvoch pracovných dní od uskutočnenia žrebovania formou SMS, e-mailu a ich mená a obrazové materiály z odovzdávania cien budú uverejnené v podnikových novinách Oceľ východu, na internetovej a intranetovej stránke spoločnosti.

Ak sa výherca neprihlási do 3 dní od vyzvania, alebo sa výhry zriekne, táto výhra sa automaticky presunie do žrebovania v nasledujúcom mesiaci.

V prípade hlavnej výhry VW Touareg sa v takom prípade uskutoční ďalšie kolo žrebovania.

Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry nie je možné.

 

5. Výhry

Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá v súťaži vecné ceny.

V štvrťročnom žrebovaní:

1. Dacia Duster
2. Škoda Scala
3. Škoda Octavia
4. VW Touareg

Nie je možné sa odvolať voči výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

 

6. Dane

6.1 Výhra je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“), a to pre:

  1. zamestnanca usporiadateľa, podľa § 5 ods. 3 písm. c) zákona
  2. zamestnanca dcérskych spoločností usporiadateľa, podľa § 8 ods. 10 zákona

6.2. Hodnota výhry vrátane DPH predstavuje príjem pred zdanením.

6.3. Výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 € je podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona oslobodená od dane z príjmov fyzických osôb

6.4. Usporiadateľ súťaže sa zaväzuje:

- osobe uvedenej v bode 6.1.a) finančne kompenzovať daň z príjmov a súvisiace odvody a to v rámci zúčtovania príjmov zo závislej činnosti

- osobe uvedenej v bode 6.1.b) poskytnúť finančnú výhru vo výške 33 % hodnoty vecnej výhry prevyšujúcej hodnotu 350 €, najmä na kompenzáciu nákladov, ktoré jej v súvislosti s plnením daňových a odvodových povinností vzniknú. Na túto finančnú výhru bude aplikovaná 19% zrážková daň v zmysle § 43 zákona, ktorú vykoná usporiadateľ súťaže, finančná výhra bude vyplatená po zdanení. Osoba podľa bodu 6.1.b) zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností, ktoré jej plynú z prevzatej vecnej výhry. Za účelom vysporiadania výhry usporiadateľ súťaže oznámi osobe podľa bodu 6.1.b) hodnotu vecnej výhry vrátane DPH.

7. Zmena podmienok súťaže / Ukončenie súťaže

Spoločnosť U. S. Steel Košice si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky účasti alebo skrátiť, predĺžiť, ukončiť či prerušiť celú súťaž alebo žrebovanie alebo ich časti. Toto platí najmä, nie však výlučne, v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu súťaže alebo žrebovania, ako napr. výskyt počítačových vírusov, chyby softvéru a hardvéru a/alebo iné technické dôvody, ktoré nie sú spojené iba s nezávažným obmedzením. Toto platí aj v prípade, ak je priebeh súťaže prerušený alebo ukončený z právnych dôvodov, ako aj pri manipulácii alebo pokusoch o manipuláciu, ktoré by mali vplyv na správu, bezpečnosť, integritu a/alebo správny a riadny priebeh žrebovania. Ak je prerušenie alebo ukončenie súťaže spôsobené správaním sa účastníka súťaže, je usporiadateľ oprávnený žiadať od tohto účastníka súťaže náhradu škody tým vzniknutej. Zmeny podmienok účasti na súťaži resp. aktualizované úplné znenie podmienok účasti na súťaži (so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút (podmienky súťaže).

 

8. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci (ďalej aj ako dotknutá osoba) súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Taktiež v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci prevádzkovateľovi, spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 199 222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, číslo zápisu: Odd.: Sro, vložka č. 11711/V (ďalej len prevádzkovateľ alebo usporiadateľ) súhlas na spracovanie osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu nie väčšom ako oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, e-mail, (ďalej aj ako „osobné údaje“), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla. alebo e mailom na adresu: velkasutaz@sk.uss.com. Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži s ohľadom na jej obsah a podmienky možná.

Osobné údaje, ktoré budú prevádzkovateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže v rámci marketingovej propagácie usporiadateľa (žrebovania výhercov, zaslanie výhry, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercov v podnikových novinách Oceľ východu, občasníku Aktuality, na intranetovej a internetovej stránke prevádzkovateľa ).

Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky.

Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním osobných údajov súťažiacich, na základe Zmluvy o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom, sprostredkovateľa, spoločnosť OneClick.Systems s.r.o., sídlo: Strojárenská 3, 040 01 Košice Slovenská republika, IČO: 50345842, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 14185/V.

Poskytnuté osobné údaje budú usporiadateľom v prípade výhercov z dôvodu prípadnej daňovej kontroly spracúvané po dobu 11 rokov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po záverečnom vyžrebovaní výhercov vymazané najneskôr do 30 dní odo dňa žrebovania.

Poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením.

Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam spracúvaných osobných údajov, dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov, čas platnosti udeleného súhlasu.

Dotknuté osoby majú právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a ak tomu tak je, majú právo získať prístup k týmto údajom, majú právo na opravu alebo doplnenie svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu resp. výmaz osobných údajov, právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie ich osobných údajov, právo na prenos osobných údajov a právo namietať z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov. Bližšie podrobnosti sú uvedené v Oznámení o spracúvaní osobných údajov uverejnenom na intranete a internete prevádzkovateľa, resp. v USM/192 Ochrana osobných údajov.

Dotknutá osoba sa v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môže kedykoľvek obrátiť na Manažéra procesu ochrany osobných údajov (tzv. Zodpovednú osobu alebo Data Protection Officer v zmysle GDPR), ktorý zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov alebo povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

e-mailová adresa: dataprotection@sk.uss.com
alebo písomne na adrese:
manažér procesu ochrany osobných údajov

Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

V prípade akýchkoľvek podozrení týkajúcich sa porušenia predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov možno vykonať aj oznámenie prostredníctvom Etickej linky U. S. Steel:

Telefón: +421 55 684 2289
Internet: www.ussteel.com/corp/EthicsLine
Adresa:
Etická linka U. S. Steel,

Vstupný areál U. S. Steel
P.O. Box 17
044 54 Košice

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...