Vyhľadávanie:

Americké skúsenosti, slovenský koncept

Americké skúsenosti, slovenský koncept

Štipendijný program spoločnosti U. S. Steel Košice bude pokračovať aj v novom akademickom roku

Desiatkam mladých ľudí už pomohla spoločnosť U. S. Steel Košice získať vysokoškolský diplom. O jej štipendijnom programe, ktorý vstupuje do ďalšieho ročníka, sme sa porozprávali s Ľubomírou Šoltésovou z útvaru Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy.

· Talentovaných mladých ľudí podporuje spoločnosť U. S. Steel Košice v štúdiu na vysokých školách a univerzitách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, už desať rokov. Mohli by ste krátko zhodnotiť doterajšiu existenciu firemného štipendijného programu?
Pri spustení Štipendijného programu U. S. Steel Košice sme vychádzali zo skúseností podobného programu korporácie v Spojených štátoch. Tu na Slovensku sme však zvolili trochu iný koncept. V súlade s firemnou podporou regiónu a vzhľadom na vysokú nezamestnanosť na východe Slovenska sme chceli dať šancu najmä dobrým študentom zo sociálne znevýhodnených rodín či deťom z detských domovov. Podporili sme polosiroty, talentovaných študentov z mnohopočetných rodín či deti z tzv. hladových dolín, z ktorých sú teraz právnici, lekári, konštruktéri, kňazi... V ostatných rokoch sme však kritériá upravili a zameriavame sa najmä na deti našich zamestnancov a študentov technických študijných odborov. Celkovo sme od roku 2004 poskytli 276 vysokoškolských štipendií a na nadchádzajúci akademický rok máme vyčlenené finančné prostriedky pre osem ďalších.

· O akú konkrétnu formu podpory pôjde v tomto roku?
V akademickom roku 2013/2014 firma podporí vybraných študentov štipendiom vo výške 2 000 eur, ktoré im bude vyplatené v dvoch splátkach. Tu treba zdôrazniť, že nezáleží na tom, či sú poslucháčmi vysokej školy na Slovensku alebo v zahraničí. Suma je v oboch prípadoch rovnaká.

· O výbere študentov rozhoduje vrcholový manažment firmy. Podľa akých kritérií?
Splniť treba niekoľko rozhodujúcich podmienok. Žiadateľ musí mať trvalé bydlisko v Košickom kraji, študijný prospech, či už maturity alebo akademického roka, nemá presiahnuť priemer 1,8. Do úvahy pri hodnotení žiadosti sa berú aj sociálne pomery v rodine študenta, pričom platí, že príjem prepočítaný na jedného člena rodiny je bez prídavkov na deti nižší než 1,5 násobok životného minima. V tejto súvislosti treba povedať, že deti zamestnancov nie sú limitované ani bydliskom, ani príjmom. V ich prípade sa posudzuje, či študujú technické odbory, ktoré sú v súlade s podnikateľským zameraním našej firmy, či rodič študenta pracuje v spoločnosti aspoň tri roky a prihliada sa aj na mimoriadne osobné alebo rodinné okolnosti. Takými sú napríklad neúplná rodina, zdravotný hendikep študenta, ale aj úspechy v rôznych národných či medzinárodných súťažiach. Záležať bude aj na úspešnom absolvovaní pohovoru s topmanažérmi firmy, na ktorom sa okrem motivácie študenta získať vysokoškolské vzdelanie budú hodnotiť aj jeho mimoškolské aktivity.

· Aké náležitosti musí obsahovať žiadosť o zaradenie do programu?
Okrem vyplnenej prihlášky aj kópiu občianskeho preukazu, doklady o sociálnej situácii rodiny žiadateľa, doklady o študijných výsledkoch a odporúčanie zo školy. Prihlášku, presný zoznam potrebných dokumentov a ďalšie podrobnosti nájdu záujemcovia na internetovej adrese http://www.usske.sk/students/stip-s.htm.

· Dokedy a kam treba žiadosť doručiť?
Žiadosť spolu s ostatnými dokumentmi treba poslať hneď vtedy, keď má študent rozhodnutie o prijatí na vysokú školu, resp. ukončený letný semester, a to na adresu: U. S. Steel Košice, s.r.o., Štipendijný program, Vonkajšie vzťahy, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice. Hoci uzávierka je 15. septembra 2013, žiadosti posudzujeme priebežne a pre študentov študujúcich mimo Slovenskej republiky je niekedy problematické pricestovať na pohovor po začatí nového akademického roka.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...