KONTAKT  |    _eng _sk

Audítori zásadné nedostatky alebo odchýlky od normy nenašli
           Pridané: 31.10.2018
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: Životné prostredie

Spoločnosť U. S. Steel Košice absolvovala recertifikačný audit systému manažérstva environmentu

Recertifikačný audit systému manažérstva environmentu podľa požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14001:2015 absolvovala v dňoch 22. až 24. októbra 2018 spoločnosť U. S. Steel Košice. Vykonal ho trojčlenný tím audítorov Pavel Horník, Pavel Chovanec a Tibor Molnár z audítorskej firmy TÜV SÜD Slovakia, ktorý o svojich  zisteniach informoval na záverečnom stretnutí v šikmej zasadačke v stredu 24. októbra 2018. Verdikt si prišli spolu s ostatnými manažérmi vypočuť aj viceprezident pre inžinierske činnosti a inovácie David Hathaway, viceprezident pre výrobu Marcel Novosad, generálny manažér pre environment Miloš Fodor, generálny manažér pre valcovne Ladislav Hanuščalka, ako aj riaditelia dotknutých divíznych závodov.

Plénum so záverečnou správou auditu oboznámil vedúci audítor Pavel Horník, ktorý hneď na úvod konštatoval, že audítori neodhalili žiadne zásadné nedostatky alebo odchýlky od normy v prevádzkovom systéme manažérstva environmentu U. S. Steel Košice, preto odporučia  vydať pre košickú oceliareň certifikát na ďalšie trojročné obdobie. Vyzdvihol v tejto súvislosti prepojenosť systémov manažérstva kvality, environmentu, energetiky a bezpečnosti a ochrany zdravia  pri práci a ich spoločné prvky, ktoré umožňujú racionalizovať a zjednotiť metodiky výkonu činností a informácií smerom k zamestnancom. „To všetko by nebolo možné bez vysokej angažovanosti  a starostlivosti vrcholového manažmentu tejto spoločnosti, uviedol Pavel Horník, „ktorý poskytuje dostatok finančných i ľudských zdrojov na to, aby bol  tento systém prínosom pre  firmu a pre všetkých dotknutých ľudí, na ktorých dopady priemyselnej činnosti tejto spoločnosti majú dosah. Musím povedať, že miera  poskytovania zdrojov alebo rešpektovanie  potrieb tohto systému je u vás skutočne obdivuhodná. Bez  takejto podpory by nebolo možno naplniť  viaceré oblasti prevádzkovania a hlavne zlepšovania, ktoré má  priamy dopad na zdravie ľudí a krajiny.“

Medzi silné stránky uplatňovania systému manažérstva environmentu audítori zaradili prístup firmy k plneniu požiadaviek európskej legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia a realizáciu projektov nad ich rámec, snahu hľadať ďalšie možnosti zhodnocovania vedľajších produktov, prácu firmy pri identifikácii environmentálnych aspektov a ich vplyvov na ŽP, na zvyšovaní povedomia zamestnancov v oblasti riadenia a zlepšovania  životného prostredia i vývoj procesu vzdelávania v tomto smere s jasným definovaním právomocí a zodpovedností, činnosť centrálneho dispečingu, vedenie príslušnej dokumentácie, jej rýchlu dostupnosť a jej prehľadnosť v pyramíde na intranete, ako aj  sprístupňovanie informácií i z priebežne aktualizovaných zákonných požiadaviek a rozhodnutí orgánov štátnej správy zamestnancom. Ocenili tiež premyslené, zodpovedné a vzorové  uskladňovanie chemických látok.

„Uskladnenie, starostlivosť o havarijné priestory, školenia, plány – to všetko je absolútne na špičkovej úrovni. Hľadať nejakú štrbinku bolo zbytočné. Celý systém v tejto oblasti si zaslúži pochváliť,“ konštatoval vedúci audítor, pričom rovnako vyzdvihol aj poriadok a čistotu na kontrolovaných pracoviskách, čo, zdôraznil,  nie každý v takýchto náročných prevádzkach očakáva, že nájde. „U. S. Steel Košice je bezpečnou spoločnosťou, ktorá rešpektuje ochranu životného prostredia. Všetky kroky, ktoré vie preukázať, smerujú k osvedčeniu tohto tvrdenia. Robí všetko pre to, aby ľudia v prevádzke mohli bezpečne pracovať a aby dopady priemyselnej výroby  boli na zamestnanca minimálne. Klobúk, dole,“ pochválil oceliarsku spoločnosť Pavel Horník.

Zásadné kritické nálezy v systéme manažérstva environmentu v spoločnosti U. S. Steel Košice audítori neidentifikovali. Tri odporúčania, ktoré majú podporiť proces kontinuálneho zlepšovania v tomto smere, sa týkali záberu činností interného auditu, širšieho rozvoja spolupráce v oblasti zhodnocovania vedľajších produktov a detailného a adresného definovania požiadaviek na environmentálne správanie sa firiem  vyvíjajúcich podnikateľské aktivity v areáli U. S. Steel Košice.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu