KONTAKT  |    _eng _sk

Cena mesta Košice pre Christophera Navettu
           Pridané: 09.05.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ, Foto: Jana ŠLOSÁROVÁ
Kategória: 19/2005

Na slávnostnom ceremoniáli pri príležitosti osláv mesta ocenili i hutníkov

Cena mesta
Za kúpu sanitky pre košických záchranárov získal kolektív zamestnancov spoločnosti USSK Cenu primátora mesta Košice. Ocenenie v ich mene prevzal
Miroslav Kiraľvarga.

Od roku 1995 si Košičania spoločne pripomínajú jednu z najvýznamnejších udalostí v dejinách nášho mesta, keď 7. mája 1369 panovník Ľudovít Veľký udelil Košiciam, ako prvému európskemu mestu, erbovú listinu. Tento pamätný deň je už desať rokov spojený i so slávnostným ceremoniá- lom odovzdávania cien mesta a cien i plakiet primátora jednotlivcom i kolektívom, ktorí sa v rôznych oblastiach svojho pôsobenia pričinili o spoločenský i kultúrny rozvoj Košíc a šírenie ich dobrého mena doma i za hranicami Slovenska.

V sobotu krátko pred desiatou hodinou sa priestor pred historickou radnicou na Hlavnej ulici zaplnil Košičanmi i návštevníkmi mesta. Nechýbali medzi nimi poslanci Národnej rady SR, miestnych samospráv, predstavitelia štátnych orgánov, akademickej obce, cirkvi a zahraniční hostia. Na slávnostný akt sa prišli pozrieť i budúci prezident U. S. Steel Košice David Lohr, členovia vrcholového manažmentu spoločnosti a mnohí ďalší železiari.

Primátor Zdenko Trebuľa v svojom príhovore pripomenul, že Košice vzhľadom na ich históriu boli, sú a budú európskym mestom a záleží v budúcnosti len na nás, aký obraz mesta budeme prezentovať doma i v zahraničí.

"Zišlo sa tu mnoho známych osobností. Je tu aj Christopher Navetta, prezident U. S. Steel Košice, ktorý si za relatívne krátky čas, dva a pol roka, dokázal vytvoriť k nášmu mestu hlbší vzťah. Spolu s manželkou Phyllis tu našiel priateľov, spôsob, ako žiť s mestom. Určite sa im nebude ľahko odchádzať späť do USA. Veľmi si vážim ich osobný postoj," povedal okrem iného na adresu manželov Navettových a vyslovil presvedčenie, že podobné vzťahy s mestom bude mať aj nový prezident U. S. Steel Košice David Lohr.

Mestské zastupiteľstvo ocenilo zásluhy Christophera Navettu na rozvoji Košíc a udelilo mu Cenu mesta Košice. Právom mu patrí za mimoriadne úsilie a osobnú angažovanosť pri dostavbe zimného štadióna, za podporu projektov realizovaných v meste Košice v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva a školstva, ktoré boli určené najmä deťom a mládeži.

Potlesk účastníkov slávnostného ceremoniálu patril v sobotu dopoludnia aj ďalším hutníkom. Juraj Augustín, generálny manažér pre regionálny rozvoj a riaditeľ Centra ekonomického rozvoja, si prevzal Cenu primátora mesta Košice za šírenie dobrého mena mesta i regiónu v zahraničí a významnú prácu v oblasti zahraničných investícií. Rovnaké ocenenie získal po prvýkrát v histórii košických oceliarní i celý kolektív zamestnancov U. S. Steel Košice, a to za prejav humánneho cítenia a účasť na finančnej zbierke organizovanej spoločnosťou U. S. Steel Košice v roku 2004 pre Záchrannú službu Košice. V ich zastúpení ocenenie prevzal viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga. Medzi ôsmimi jednotlivcami ocenenými Plaketou primátora mesta Košice bola ďalšia hutníčka - referentka East Markets Department U. S. Steel Košice Anetta Smiková. Získala ju za mimoriadne aktivity v sociálnej oblasti a charite, prácu s bezdomovcami, hendikepovanými deťmi a koordináciu regionálnej poradne Pomoc obetiam násilia.

Cenu mesta Košice získalo spolu desať jednotlivcov a tri kolektívy. Za zásluhy v činnosti Transplantačného centra, propagátorstvo máloinvazívnej chirurgie a profesionálny prínos v odbore chirurgia v Košiciach bola udelená prof. Jurajovi Boberovi, Milanovi Čížekovi za podiel na príprave reprezentantov mesta Košice i Slovenskej republiky v kulturistike a fitnes, Michalovi Cverčkovi za principiálny postoj pri presadzovaní spravodlivosti a hodnôt demokracie v období do roku 1990, prácu v orgánoch samosprávy a štátnej správy mesta Košice a za významné domáce i medzinárodné športové úspechy v atletike. Mons. Pavol Dráb ju získal za rozvoj ekumenického dialógu a starostlivosť o kultúru občanov mesta Košice v službe farára pri Dóme sv. Alžbety a dobré interkonfesionálne vzťahy v meste, Katarína Chovanová za dlhoročné obetavé a charitatívne aktivity a medzinárodnú prezentáciu košickej humanity prostredníctvom činnosti v Misii LEPRA pre malomocných vo svete, Mons. Anton Konečný za rozvoj ekumenického dialógu a obnovu teologického vzdelávania v Košiciach v službe rektora seminára i dekana fakulty. Cenou mesta Košice boli odmenení aj Július Regec, a to za celoživotnú umeleckú dráhu sólistu ŠD Košice a propagáciu hudobnej kultúry v meste, Jozef Suchoža za významný podiel na vzniku samostatnej Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a in memoriam aj Katarína Tóthová za vynikajúce výsledky na európskych a svetových športových podujatiach v armwrestlingu, vzornú reprezentáciu a propagáciu SR a mesta Košice a za obetavý prístup k plneniu povinností, ktorý je príkladom mladej generácii.

Z kolektívov Cenu mesta Košice získali Arcidiecézna charita v Košiciach za zabezpečovanie sociálno-charitatívnych služieb, pomoc ľuďom v núdzi, podporu ľudskej dôstojnosti a rozvoj osobnosti každého človeka bez rozdielu národnosti či vierovyznania, Krajská pedagogicko-psychologická poradňa pre stredné školy za dlhodobé mimoriadne výsledky pri odborno-metodickej a informačnej pomoci v psychologickom a výchovnom poradenstve žiakom a študentom s poruchami a postihmi v osobnostnom vývine a pri voľbe povolania a Štátne divadlo v Košiciach za vynikajúcu reprezentáciu mesta v umeleckej tvorbe. Cena primátora mesta Košice bola udelená desiatim jednotlivcom a trom kolektívom, Plaketa primátora mesta Košice ôsmim jednotlivcom.

Empty

ODPORÚČAME

21.07.2022
Nedostali ste sa na EXPO do Dubaja? Nevadí, technologické novinky uvidíte aj na FSD.
21.06.2022
Skrášlený útulok vďaka milovníkom zvierat

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...