Vyhľadávanie:

Cena mesta Košice pre Christophera Navettu

Cena mesta Košice pre Christophera Navettu

Na slávnostnom ceremoniáli pri príležitosti osláv mesta ocenili i hutníkov

Cena mesta
Za kúpu sanitky pre košických záchranárov získal kolektív zamestnancov spoločnosti USSK Cenu primátora mesta Košice. Ocenenie v ich mene prevzal
Miroslav Kiraľvarga.

Od roku 1995 si Košičania spoločne pripomínajú jednu z najvýznamnejších udalostí v dejinách nášho mesta, keď 7. mája 1369 panovník Ľudovít Veľký udelil Košiciam, ako prvému európskemu mestu, erbovú listinu. Tento pamätný deň je už desať rokov spojený i so slávnostným ceremoniá- lom odovzdávania cien mesta a cien i plakiet primátora jednotlivcom i kolektívom, ktorí sa v rôznych oblastiach svojho pôsobenia pričinili o spoločenský i kultúrny rozvoj Košíc a šírenie ich dobrého mena doma i za hranicami Slovenska.

V sobotu krátko pred desiatou hodinou sa priestor pred historickou radnicou na Hlavnej ulici zaplnil Košičanmi i návštevníkmi mesta. Nechýbali medzi nimi poslanci Národnej rady SR, miestnych samospráv, predstavitelia štátnych orgánov, akademickej obce, cirkvi a zahraniční hostia. Na slávnostný akt sa prišli pozrieť i budúci prezident U. S. Steel Košice David Lohr, členovia vrcholového manažmentu spoločnosti a mnohí ďalší železiari.

Primátor Zdenko Trebuľa v svojom príhovore pripomenul, že Košice vzhľadom na ich históriu boli, sú a budú európskym mestom a záleží v budúcnosti len na nás, aký obraz mesta budeme prezentovať doma i v zahraničí.

"Zišlo sa tu mnoho známych osobností. Je tu aj Christopher Navetta, prezident U. S. Steel Košice, ktorý si za relatívne krátky čas, dva a pol roka, dokázal vytvoriť k nášmu mestu hlbší vzťah. Spolu s manželkou Phyllis tu našiel priateľov, spôsob, ako žiť s mestom. Určite sa im nebude ľahko odchádzať späť do USA. Veľmi si vážim ich osobný postoj," povedal okrem iného na adresu manželov Navettových a vyslovil presvedčenie, že podobné vzťahy s mestom bude mať aj nový prezident U. S. Steel Košice David Lohr.

Mestské zastupiteľstvo ocenilo zásluhy Christophera Navettu na rozvoji Košíc a udelilo mu Cenu mesta Košice. Právom mu patrí za mimoriadne úsilie a osobnú angažovanosť pri dostavbe zimného štadióna, za podporu projektov realizovaných v meste Košice v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva a školstva, ktoré boli určené najmä deťom a mládeži.

Potlesk účastníkov slávnostného ceremoniálu patril v sobotu dopoludnia aj ďalším hutníkom. Juraj Augustín, generálny manažér pre regionálny rozvoj a riaditeľ Centra ekonomického rozvoja, si prevzal Cenu primátora mesta Košice za šírenie dobrého mena mesta i regiónu v zahraničí a významnú prácu v oblasti zahraničných investícií. Rovnaké ocenenie získal po prvýkrát v histórii košických oceliarní i celý kolektív zamestnancov U. S. Steel Košice, a to za prejav humánneho cítenia a účasť na finančnej zbierke organizovanej spoločnosťou U. S. Steel Košice v roku 2004 pre Záchrannú službu Košice. V ich zastúpení ocenenie prevzal viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga. Medzi ôsmimi jednotlivcami ocenenými Plaketou primátora mesta Košice bola ďalšia hutníčka - referentka East Markets Department U. S. Steel Košice Anetta Smiková. Získala ju za mimoriadne aktivity v sociálnej oblasti a charite, prácu s bezdomovcami, hendikepovanými deťmi a koordináciu regionálnej poradne Pomoc obetiam násilia.

Cenu mesta Košice získalo spolu desať jednotlivcov a tri kolektívy. Za zásluhy v činnosti Transplantačného centra, propagátorstvo máloinvazívnej chirurgie a profesionálny prínos v odbore chirurgia v Košiciach bola udelená prof. Jurajovi Boberovi, Milanovi Čížekovi za podiel na príprave reprezentantov mesta Košice i Slovenskej republiky v kulturistike a fitnes, Michalovi Cverčkovi za principiálny postoj pri presadzovaní spravodlivosti a hodnôt demokracie v období do roku 1990, prácu v orgánoch samosprávy a štátnej správy mesta Košice a za významné domáce i medzinárodné športové úspechy v atletike. Mons. Pavol Dráb ju získal za rozvoj ekumenického dialógu a starostlivosť o kultúru občanov mesta Košice v službe farára pri Dóme sv. Alžbety a dobré interkonfesionálne vzťahy v meste, Katarína Chovanová za dlhoročné obetavé a charitatívne aktivity a medzinárodnú prezentáciu košickej humanity prostredníctvom činnosti v Misii LEPRA pre malomocných vo svete, Mons. Anton Konečný za rozvoj ekumenického dialógu a obnovu teologického vzdelávania v Košiciach v službe rektora seminára i dekana fakulty. Cenou mesta Košice boli odmenení aj Július Regec, a to za celoživotnú umeleckú dráhu sólistu ŠD Košice a propagáciu hudobnej kultúry v meste, Jozef Suchoža za významný podiel na vzniku samostatnej Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a in memoriam aj Katarína Tóthová za vynikajúce výsledky na európskych a svetových športových podujatiach v armwrestlingu, vzornú reprezentáciu a propagáciu SR a mesta Košice a za obetavý prístup k plneniu povinností, ktorý je príkladom mladej generácii.

Z kolektívov Cenu mesta Košice získali Arcidiecézna charita v Košiciach za zabezpečovanie sociálno-charitatívnych služieb, pomoc ľuďom v núdzi, podporu ľudskej dôstojnosti a rozvoj osobnosti každého človeka bez rozdielu národnosti či vierovyznania, Krajská pedagogicko-psychologická poradňa pre stredné školy za dlhodobé mimoriadne výsledky pri odborno-metodickej a informačnej pomoci v psychologickom a výchovnom poradenstve žiakom a študentom s poruchami a postihmi v osobnostnom vývine a pri voľbe povolania a Štátne divadlo v Košiciach za vynikajúcu reprezentáciu mesta v umeleckej tvorbe. Cena primátora mesta Košice bola udelená desiatim jednotlivcom a trom kolektívom, Plaketa primátora mesta Košice ôsmim jednotlivcom.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...