Vyhľadávanie:

Cena mesta Košice pre prezidenta U. S. Steel Košice Georgea F. Babcoka

Cena mesta Košice pre prezidenta U. S. Steel Košice Georgea F. Babcoka

Slávnostný ceremoniál v Historickej radnici v znamení udeľovania verejných ocenení

Tohtoročné oslavy Dňa mesta Košice vyvrcholili v stredu 7. mája 2014 sprievodom rytierov mestom, vztyčovaním mestskej vlajky na Hlavnej ulici a slávnostným ceremoniálom spojeným s odovzdávaním ocenení jednotlivcom i kolektívom, ktorí sa významnou mierou pričinili o rozvoj metropoly východného Slovenska. Pozvanie na podujatie prijali poslanci Národnej rady SR, Európskeho parlamentu, Ministerstva vnútra SR, predstavitelia Košického samosprávneho kraja, Generálneho konzulátu Maďarska v SR, honorárni konzuli, zástupcovia ekumenickej, samosprávnej i akademickej obce a tiež hostia z podnikateľskej sféry, medzi ktorými nechýbali topmanažéri spoločnosti U. S. Steel Košice prezident George F. Babcoke, viceprezidenti Miroslav Kiraľvarga a Martin Pitorák s manželkami a ďalší hostia.

V krátkom príhovore vyzdvihol primátor mesta Košice Richard Raši prínosy všetkých ocenených pri šírení dobrého mena Košíc doma i v zahraničí. "Chcem sa vám všetkých poďakovať za vašu prácu a výsledky, ktoré ste v prospech nášho mesta dosiahli, za to, že ste príkladom hodným nasledovania," povedal pred slávnostným aktom odovzdávania verejných ocenení - Ceny mesta Košice, Ceny primátora mesta Košice a Plakety primátora mesta Košice.

Cenu mesta Košice udelili poslanci mestského zastupiteľstva v tomto roku dovedna dvanástim jednotlivcom a trom kolektívom. Patrí aj prezidentovi spoločnosti U. S. Steel Košice Georgeovi F. Babcokovi, a to za mimoriadne úsilie pri podpore projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 a osobitnú angažovanosť pri vzniku kreatívnej fabriky Steel Park.

"S prácou v oceliarskom priemysle má George F. Babcoke viac než tridsaťročné skúsenosti. Od 1. júla 2013 vedie v pozícii prezidenta hutnícku spoločnosť už po druhýkrát. Prezidentom U. S. Steel Košice bol aj v období od 1. marca 2008 do 31. decembra 2010. Pre projekt Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 sa nadchol a videl v ňom veľký potenciál pre ďalší rozvoj metropoly východného Slovenska. Patril k iniciátorom vzniku združenia Koalícia 2013+ s cieľom získať pre projekt čo najviac partnerov a efektívne využiť nakumulované personálne, materiálne aj finančné zdroje. Prišiel s návrhom obohatiť projekt Európskeho hlavného mesta kultúry vybudovaním kreatívnej fabriky Steel Park - centra na podporu tvorivosti detí a mládeže a zvýšenia ich záujmu o vedecké a technické disciplíny. George F. Babcoke úspešne viedol najväčšiu firmu v regióne v zložitých ekonomických podmienkach, s ktorými Európa zápasila po nástupe globálnej hospodárskej krízy koncom roku 2008. V čase, keď bola utlmená výroba vo viacerých európskych oceliarskych prevádzkach, sa zaslúžil o zachovanie zamestnanosti a udržanie konkurencieschopnosti košických železiarní," odznelo v zaplnenej Veľkej sále Historickej radnice pred tým, než si prezident košickej oceliarne prevzal cenu od primátora mesta Richarda Rašiho a námestníkov primátora Renáty Lenártovej a Jána Jakubova a zapísal sa do kroniky.

Cena mesta Košice patrí v tomto roku aj Ing. Milošovi Becovi in memoriam za dlhoročnú úspešnú činnosť starostu MČ Košice - Vyšné Opátske, Emilovi Geršákovi in memoriam za neúnavnú a obetavú prácu s deťmi a mládežou, ThLic. PaedDr. Mgr. Dušanovi Havrilovi za mimoriadne zásluhy v Ekumenickom spoločenstve mesta Košice a vo verejno-prospešnej činnosti, autorovi prozaických diel, literárnemu vedcovi, dramatikovi a prozaikovi Karolovi Horákovi, PaedDr. Mgr. Art. Júliusovi Kleinovi, riaditeľovi Štátnej filharmónie Košice, kpt. Ing. Edmundovi Makovníkovi, in memoriam, ktorý zahynul vlani v decembri pri bombovom útoku na vojenský konvoj v afganskom Kábule, PhDr. Pavlovi Mutafovovi za celoživotnú prácu v komunálnej politike, doc. PhDr. Ladislavovi Olexovi, CSc. za celoživotné zásluhy pri rozvoji Východoslovenského múzea v Košiciach, slovenskej muzeológie a za ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva, PhDr. Jánovi Pituchovi, riaditeľovi Strednej odbornej školy technickej v Košiciach, za rozvoj mesta Košice v oblasti školstva a prípravy mladých ľudí aj zo sociálne znevýhodneného prostredia pre pracovný trh, dlhoročnému trénerovi lyžovania Antonovi Smolíkovi pri príležitosti jeho životného jubilea 70 rokov a Eugenovi Wágnerovi za celoživotné zásluhy v športovej činnosti vo funkcii medzinárodného rozhodcu v zápasení pri príležitosti životného jubilea 75 rokov. Z kolektívov Cenu mesta Košice získali komorný sláčikový orchester Musica Iuvenalis, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach.

Cenu primátora mesta Košice si na záver prevzalo šestnásť jednotlivcov a tri kolektívy a Plaketu primátora mesta Košice osem jednotlivcov a štyri kolektívy.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...