KONTAKT  |    _eng _sk

Centrá odborného vzdelávania realitou
           Pridané: 24.08.2009
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 34/2009

Spoluprácu so školami mieni U. S. Steel Košice viac zintenzívniť

Viac než tridsaťpäťtisíc študentov zasadlo včera, 2. septembra, do stredoškolských lavíc v Košickom samosprávnom kraji. Z nich bezmála 6 800 po prvýkrát. V novom školskom roku budú navštevovať sedemdesiat osem stredných škôl rôzneho zamerania. Bude mať výrobná priemyselná sféra v budúcnosti dostatok kvalifikovaných odborníkov? Záujem o technické povolanie nie je taký, aký by zamestnávatelia chceli a potrebovali. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa spoločnosť U. S. Steel Košice v ostatných rokoch riešením tejto problematiky intenzívne zaoberá.

Svojimi aktivitami reaguje na trend vývoja počtu žiakov v školách technického zamerania, ktorý má stále klesajúci charakter. Odpoveďou je nielen vypracovanie nového systému náboru, ktorý je založený na intenzívnejšej spolupráci so školami a ktorý naša firma začala realizovať už pred dvomi rokmi. Ako členka Americkej obchodnej komory a jej výboru pre spoluprácu s podnikateľským a akademickým sektorom veľmi operatívne a aktívne vstúpila i do prípravy nového zákona o odbornom vzdelávaní žiakov stredných škôl, ktorý nadobudol účinnosť práve pred dvomi dňami, 1. septembra tohto roku. Mnohé z námetov a pripomienok, ktoré odzneli na stretnutiach so zástupcami Ministerstva školstva SR, sa v konečnej podobe zákona objavili. Dôležité okrem iného je, že nová legislatíva umožňuje zamestnávateľom spolupracovať so školami na každoročnej príprave ich vzdelávacích programov a podieľať sa tak na príprave absolventov šitých na mieru ich potrieb, participovať na hmotnom i finančnom zabezpečení vyučovacieho procesu, z čoho profituje firma, škola i samotný žiak.

Spoločnosť U. S. Steel Košice participovala nemalou mierou aj na vytvorení a vzniku Centra odborného vzdelávania pre oblasť hutníctva a strojárskej výroby v SOŠ Košice-Šaca, ktoré svoju činnosť začalo v prvý deň nového školského roka. Je jedným z ďalších piatich centier, ktoré zriadil Košický samosprávny kraj v spolupráci so zamestnávateľmi na základe novej Koncepcie odborného vzdelávania. V školách, ktoré disponujú veľmi dobrým materiálno-technickým a personálnym zabezpečením pre príslušný odbor alebo skupinu odborov. Slúžiť budú nielen žiakom školy a zamestnávateľom, ale aj pre študentov iných škôl, ktorí sa vzdelávajú v podobných odboroch a pre iných zamestnávateľov pri zmene kvalifikácie alebo zvyšovaní vzdelania ich zamestnancov.

Orientovať sa majú aj na elektrotechniku, informatiku, cestovný ruch, hotelierstvo, stavebníctvo a umelecké remeslá. Podľa Jána Eibena, zástupcu riaditeľa SOŠ Košice-Šaca pre praktické vyučovanie, pomoc pri zriaďovaní centra spoluprácu s dlhoročným partnerom - spoločnosťou U. S. Steel Košice, pre ktorú pripravuje kvalifikovaných mladých ľudí vo vybraných profesiách už niekoľko rokov, ešte viac prehĺbi. "Dôležité je zosúladiť požiadavky firmy s požiadavkami na profil absolventa," zdôraznil. Ocenil pomoc košickej oceliarne pri materiálnom zabezpečení centra, v ktorom chcú zúročiť i skúsenosti odborníkov z fabriky.

Úspešný model spolupráce s SOŠ Košice-Šaca aplikovala U. S. Steel Košice aj v iných odborných školách s technickým zameraním. Rozšírila kooperáciu so Strednou priemyselnou školou hutníckou, nadviazala kontakty s SOU železničným. Aktuálnym spoločným cieľom, okrem iného, je skvalitniť priebeh odborných praxí v prevádzkach spoločnosti. V týchto dňoch spolupracujú pri konkretizovaní ich plánu. Len z SOŠ Košice-Šaca bude vo fabrike praxovať po predchádzajúcom absolvovaní školenia z Kardinálnych pravidiel a OBP bezmála 250 žiakov.

Už koncom tohto mesiaca sa na pôde U. S. Steel Košice uskutoční seminár o vzdelávaní v hutníctve. "Chceme spoločne s predstaviteľmi Strednej odbornej školy v Košiciach-Šaci, Strednej priemyselnej školy hutníckej v Košiciach a SOU železničného v Košiciach, i za účasti zástupcov z Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, diskutovať o ďalších možnostiach našej spolupráce i smere, ktorým sa bude uberať. Dôležité bude porovnať súčasné potreby našej firmy, i vzhľadom na optimalizáciu hutníckych procesov, so školskými vzdelávacími programami spomínaných škôl. Cieľom sú absolventi šití na mieru," ozrejmil program seminára Gabriel Kádár, riaditeľ pre nábor a výber z útvaru Generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá